PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Projekt Straty kontynuuacjaPodcast Posłuchaj MuzeumEdukacja muzealna online

Wydarzenia / XXIV Biennale Ekslibrisu Współczesnego

Pięćdziesiąt lat temu, w maju 1963 roku otwarto w zamku malborskim pierwszą w Polsce międzynarodową wystawę ekslibrisu współczesnego. Zainicjował ją ogólnopolski konkurs na znak książkowy biblioteki zamkowej, ogłoszony przez ówczesnego dyrektora malborskiego Muzeum Henryka Raczyniewskiego i Społeczny Komitet Odbudowy Zamku w Malborku.

Ten konkurs dzięki pomysłowi wybitnego artysty grafika Wojciecha Jakubowskiego przerodził się w prezentację dorobku najwybitniejszych polskich i zagranicznych twórców uprawiających ten gatunek sztuki. Pierwsza wystawa otwarta w 1963 roku stała się początkiem malborskiego Biennale i tworzonej tu kolekcji ekslibrisów.
 
W liczącej pół wieku historii tej imprezy artystycznej zorganizowano - łącznie z tegoroczną edycją - dwadzieścia cztery wystawy pokonkursowe. Wysoki poziom artystyczny i kunszt warsztatowy prezentowanych tu dzieł współczesnych wirtuozów rylca i akwafortowej igły, przyniósł malborskim wystawom sławę renomowanego forum prezentacji najlepszych światowych osiągnięć w tej kameralnej dziedzinie sztuki.
 
Biennale ma charakter konkursu kierowanego głównie do artystów grafików o uznanym już dorobku artystycznym. Zespół jurorów powołany przez dyrektora malborskiego Muzeum ocenia i kwalifikuje ryciny na wystawę oraz przyznaje nagrody regulaminowe. Autorzy najlepszych prac graficznych otrzymują nagrody pieniężne i równorzędne wyróżnienia w postaci Medali Honorowych.
 
Tegoroczną ekspozycję tworzy zestaw 435 ekslibrisów wykonanych przez 190 artystów grafików z 33 krajów. Wśród reprezentantów państw Europy, Azji oraz Ameryki Łacińskiej i Południowej dominują tradycyjnie twórcy z Polski, Ukrainy, Białorusi oraz Czech, Rosji i Bułgarii. Ten obszar od wielu lat jest miejscem pasjonujących poszukiwań twórczych i domeną ciekawych działań artystycznych w obrębie miniatury graficznej.
Obok nestorów i mistrzów czarno-białej sztuki, którzy brali udział w pierwszej wystawie w 1963 roku, jak Wojciech Jakubowski i Andrzej Bortowski, są prezentowane dzieła czołowych polskich i zagranicznych artystów grafików, należących do dwóch kolejnych pokoleń twórców ekslibrisów.
 
Jury tegorocznego konkursu, które drugi raz z rzędu obradowało pod przewodnictwem profesor Aliny Jackiewicz – Kaczmarek z gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, wyróżniło medalami honorowymi dziewięciu grafików. Trzech spośród nich otrzymało nagrody pieniężne. Wśród artystów wyróżnionych medalami honorowymi tradycyjnie są reprezentanci Czech, Ukrainy, Rosji, Włoch i Polski. Artyści z tych krajów już dawno dowiedli swej wirtuozerii technicznej i niezwykłej wyobraźni artystycznej, które czynią z ich prac arcydzieła sztuki graficznej. W gronie mistrzów jest niekwestionowana Pierwsza Dama polskiego ekslibrisu poznańska graficzka Hanna Głowacka. Swoje wyjątkowe miniatury graficzne prezentuje w Malborku już od blisko trzydziestu lat. Za twórczość w tej dziedzinie sztuki otrzymała szereg nagród w międzynarodowych konkursach, organizowanych w Polsce i za granicą.
 
Bieżąca edycja Biennale zbiegła się z jubileuszem 50-lecia tej imprezy artystycznej (1963-2013). Z tej okazji wystawie głównej będzie towarzyszyć ekspozycja plakatów i medali Biennale wydanych w latach 1963-2013.
 
Wydarzeniem bez precedensu w 50-letniej historii Biennale będzie pokaz dzieł mistrzów współczesnej rzeźby polskiej, zorganizowany w niepowtarzalnych plenerach Zamku Malborskiego.
 
Oficjalne otwarcie wszystkich ekspozycji odbędzie w sobotę 1 czerwca br. Wystawy czynne w terminie 2 czerwca –29 września br. Zapraszamy
Kurator wystawy XXIV Biennale-Bogumiła Omieczyńska
 

      

 

 

      

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.