PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecieEdukacja muzealna online

Wydarzenia / XXIV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego

 

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku Mariusz Mierzwiński zaprasza artystów grafików z całego świata do wzięcia udziału w XXIV Międzynarodowym Biennale Ekslibrisu Współczesnego, które odbędzie się w miesiącach czerwiec-wrzesień 2013 roku, w zabytkowych salach zamku malborskiego.

 

Do konkursu zostaną przyjęte tylko sygnowane odbitki z płyt graficznych, wykonane w latach 2011-2012. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem 27 stycznia 2013 roku (data stempla pocztowego).


Wyboru dzieł na wystawę dokona jury powołane przez organizatora konkursu.
Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni, m.in. Medalami Honorowymi i Dyplomami oraz nagrodami pieniężnymi.

 

Regulamin XXIV Biennale Ekslibrisu - pobierz (pdf)

Karta zgłoszenia - pobierz (pdf)

 

Kontakt:

Bogumiła Omieczyńska - Kolekcja Ekslibrisu
b.omieczynska@zamek.malbork.pl


 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.