PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / Zakończenie projektu archeologicznego w Węgrach

Zakończenie projektu archeologicznego w WęgrachZakończenie projektu archeologicznego w WęgrachZakończenie projektu archeologicznego w WęgrachZakończenie projektu archeologicznego w WęgrachZakończenie projektu archeologicznego w WęgrachZakończenie projektu archeologicznego w WęgrachZakończenie projektu archeologicznego w WęgrachZakończenie projektu archeologicznego w WęgrachZakończenie projektu archeologicznego w WęgrachZakończenie projektu archeologicznego w WęgrachZakończenie projektu archeologicznego w Węgrach

Zakończyła się realizacja projektu „Opracowanie i publikacja wyników interdyscyplinarnych badań archeologicznych zespołu osadniczego z XI–XII w. w Węgrach, gm. Sztum” dofinansowanego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (lata 2014–2015). Udostępnienie rezultatów projektu nastąpiło w dniu 16 października 2015 r. w Muzeum Zamkowym w Malborku.
W Ośrodku Konferencyjnym Karwan odbyła się konferencja w której uczestniczyło liczne grono zainteresowanych, archeologów, historyków, przewodników malborskich, jak i miłośników dziejów regionu malborskiego. Wysłuchano 8 referatów przygotowanych przez realizatorów projektu oraz promowano publikację wydaną w ramach projektu zatytułowaną "Węgry. Zespół osadniczy na pograniczu Pomorsko-Pruskim w XI-XII w."

Następnie w Łaźni na Zamku Średnim otwarto wystawę pt. "Węgry. Zespół osadniczy na pograniczu Pomorsko-Pruskim w XI-XII w." Projekt wystawienniczy został zrealizowany w oparciu o wyniki badań i analiz zrealizowanych w trakcie prac przy wspomnianym projekcie. Prezentowane zabytki pochodzą z badań prowadzonych wspólnie przez Muzeum wraz z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku w latach 1962–1968, 1985–1990 na terenie wyniesienia zwanego Dębią Górą w Węgrach.

Obejrzyj reportaż o wystawie (kliknij tutaj)

Zwieńczeniem wystawy jest tzw. zabytek flagowy w postaci wyjątkowego przęślika z quasi-napisem cyrylickim. Poza tym wystawa prezentuje wyniki nieinwazyjnych badań zespołu osadniczego w formie filmu oraz finalnej planszy przedstawiającej stanowisko jako najważniejszego centrum kulturotwórczego położonego na wschód od dolnej Wisły we wczesnym średniowieczu.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.