PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlinePodcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / Zamek Malbork 20 lat na liście UNESCO

Zamek Malbork 20 lat na liście UNESCOZamek Malbork 20 lat na liście UNESCOZamek Malbork 20 lat na liście UNESCOZamek Malbork 20 lat na liście UNESCOZamek Malbork 20 lat na liście UNESCOZamek Malbork 20 lat na liście UNESCOZamek Malbork 20 lat na liście UNESCOZamek Malbork 20 lat na liście UNESCOZamek Malbork 20 lat na liście UNESCOZamek Malbork 20 lat na liście UNESCOZamek Malbork 20 lat na liście UNESCOZamek Malbork 20 lat na liście UNESCOZamek Malbork 20 lat na liście UNESCOZamek Malbork 20 lat na liście UNESCOZamek Malbork 20 lat na liście UNESCO

Dwadzieścia lat temu, malborski zespół zamkowy, został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 21 września, ten skromny jubileusz, uczciliśmy w bardzo szczególny sposób – nie biciem w wielkie dzwony i nie hucznymi ceremoniami, ale spotkaniem z przyjaciółmi malborskiego zamku, dziećmi i młodzieżą.

W finale uroczystości, na dziedzińcu Zamku Średniego, odbyła się inscenizacja ustawienia w przestrzeni zamku zarysu zespołu zamkowego, z udziałem młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku, kończąca się przekazaniem pozdrowień całej rodzinie miejsc z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Inscenizację poprzedziło krótkie spotkanie. Prof. Marian Arszyński opowiedział o historii powstawania zamku i konserwatorach, którzy później przywracali go do obecnego stanu świetności. Mariusz Mierzwiński, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, wyjaśnił z kolei jakie znaczenie ma zamek dla współczesnej kultury polskiej. Odczytany został również list ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Gratulacje z okazji jubileuszu złożył zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa Mariusz Czuba. Nikt z obecnych gości nie miał wątpliwości, że zamek znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO w pełni zasłużenie, bo jest perełką architektury średniowiecznej.
Uroczystości zakończyły się otwarciem wystawy w prezentującej polskie obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zapraszamy wszystkich do jej oglądania w Kuchni przy Wielkim Refektarzu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.