PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecieStraty wojenneSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Zamek w Malborku zyskał kolejny oddział

Zamek w Malborku zyskał kolejny oddziałZamek w Malborku zyskał kolejny oddziałZamek w Malborku zyskał kolejny oddziałZamek w Malborku zyskał kolejny oddziałZamek w Malborku zyskał kolejny oddziałZamek w Malborku zyskał kolejny oddziałZamek w Malborku zyskał kolejny oddziałZamek w Malborku zyskał kolejny oddziałZamek w Malborku zyskał kolejny oddziałZamek w Malborku zyskał kolejny oddziałZamek w Malborku zyskał kolejny oddziałZamek w Malborku zyskał kolejny oddziałZamek w Malborku zyskał kolejny oddziałZamek w Malborku zyskał kolejny oddziałZamek w Malborku zyskał kolejny oddział

 

 

Zamek w Sztumie stał się oficjalnie Oddziałem Muzeum Zamkowego w Malborku. Chociaż do podpisania aktu notarialnego przekazującego obiekt przez miasto Sztum na rzecz państwa, doszło jeszcze w ub. roku, to w niedzielę 7 stycznia 2018, odbyła się oficjalna uroczystość, przejęcia kluczy do bram warowni przez ministerstwo. Zostały one wręczone Jarosławowi Sellinowi, Wiceministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dr hab. Januszowi Trupindzie, obecnemu dyrektorowi Muzeum Zamkowego w Malborku.

 

Nie było to zwykłe przekazanie, a można powiedzieć, że dość spektakularne przejęcie zamku. Korowód rekonstruktorów historycznych wyruszył ulicami Sztumu, po czym wszedł na dziedziniec zamku. A tam swoista lekcja historii dla wszystkich, bo w uroczystości mógł wziąć udział każdy. Mieszkańcy Sztumu i okolic dzięki przygotowanej przez Muzeum Zamkowe w Malborku inscenizacji, poznali w skrócie historie sztumskiego grodu. Inscenizacja rozpoczęła się przenosząc widzów w lata 1215-1236, kiedy to w Pomezanii pojawił się biskup Chrystian z misją chrystianizacji. Kolejna podróż w czasie to lata 1236-1295 kiedy to do Prus przybywają Krzyżacy. Pokonują Prusów, zdobywają gród Aliem  (obecny zamek w Sztumie) i rozpoczynają akcję kolonizacyjną. Rządcą grodu został wtedy pruski możny Stumo. Początki nazwy Sztum. Kolejna scena to okres 1300-1416. Po okresie pokoju wybuchła Wielka Wojna 1409-1411. Polacy okresowo zajmują zamek sztumski, lecz odchodzą po Oblężeniu Malborka. Wielki Mistrz nadaje osadzie sztumskiej prawa miejskie w 1416 r. Kolejny etap to 1416-1600 kiedy to następuje kryzys państwa zakonnego. Mieszczanie zbuntowali się i wezwali na pomoc króla Polski w 1453. Wybuchła Wojna Trzynastoletnia. Wielki Mistrz zrzekł się wtedy praw do Prus Królewskich. Na zamku zasiedli starostowie królewscy. Czasy 1600-1772 to już wojny ze Szwecją – bitwa pod Trzcianą. W 1772r. starostwie polscy opuszczają zamek. Cały spektakl zakończył się sceną w latach 1772-1945-2018.

 

Po spektaklu historycznym przyszedł czas na przemówienia.

 - Nieco ponad rok temu, podczas wizyty w Sztumie obiecałem, że zamek w Sztumie stanie się częścią Muzeum Zamkowego w Malborku. Chcę powiedzieć, że dotrzymałem słowa. Trochę to potrwało ale się udało - powiedział Jarosław Sellin,  wiceminister w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. - To oznacza, że państwo przejmuje odpowiedzialność nad zamkiem i dalszym jego rozwojem jako muzeum - dodał.

 

Obiekt jest w dość złym stanie technicznym.

- Zanim wejdzie tam pierwszy zwiedzający to konieczne jest wykonanie prac zabezpieczających na ternie zamku, badań i prac konserwatorskich – powiedział dr hab. Janusz Trupinda, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku. – Nie ukrywam jednak, że jeszcze tego lata chciałbym udostępnić obiekt zwiedzającym, a przynajmniej tereny zamkowe.

 

Priorytetem jest również dokończenie prowadzonych wcześniej prac archeologicznych, przeprowadzenie badań geofizycznych i georadarowych pozwalających na zlokalizowanie wszystkich reliktów. Kolejny etap to wykonanie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności muzealnej i edukacyjnej.

- W pierwszym okresie na terenie Zamku w Sztumie będą mogły być organizowane jedynie wystawy planszowe, z czasem wystawy prezentujące oryginalne artefakty - mówi Arkadiusz Dzikowski, po. kierownika sztumskiego oddziału. -  Jeżeli chodzi o formę działalności, to dominować będzie działalność edukacyjna, skierowana do okolicznej młodzieży i mieszkańców Ziemi Sztumskiej oraz Powiśla, a w sezonie letnim do turystów. Działalność prowadzona będzie w formie lekcji „żywej historii” i zajęć aktywujących uczestników, wykorzystujących doświadczenia Bractwa Rycerzy Ziemi Sztumskiej i Działu Edukacji Muzeum Zamkowego w Malborku – dodaje A. Dzikowski.

 

Muzeum w Sztumie już od dziś gromadzi pamiątki związane z miastem i regionem, w pełnym zakresie chronologicznym. Z czasem staną się podstawą kolekcji Muzeum w Sztumie. W Malborku zostaną zdigitalizowane i udostępnione wszystkim zainteresowanym. Pracownicy Muzeum zajmą się także zbieraniem wspomnień i relacji mieszkańców. Muzeum w Sztumie oprócz swoich funkcji muzealnych będzie uczestniczyło w życiu miasta i regionu, współpracując przy tym z lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami i pełniąc aktywną rolę kulturotwórczą.

Film z uroczystości

Fot. B.L Okońscy / I. Orszulak

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.