PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenneEdukacja muzealna online

Wydarzenia / "Zamkowe inspiracje" - projekt edukacyjny

"Zamkowe inspiracje" - projekt edukacyjny"Zamkowe inspiracje" - projekt edukacyjny"Zamkowe inspiracje" - projekt edukacyjny"Zamkowe inspiracje" - projekt edukacyjny"Zamkowe inspiracje" - projekt edukacyjny"Zamkowe inspiracje" - projekt edukacyjny"Zamkowe inspiracje" - projekt edukacyjny

W dniu 11.06.2014 r., odbyła się prezentacja prac powstałych w trakcie realizacji edukacyjnego projektu „Zamkowe Inspiracje”, przeprowadzonego we współpracy pedagogów Muzeum Zamkowego w Malborku, z nauczycielami i uczniami I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku. Spotkanie stanowiło oficjalne zakończenie projektu.
W ramach innowacji edukacyjnej opracowano program dla klasy drugiej I LO o rozszerzonym profilu lingwistycznym. Założeniem projektu było wykorzystanie potencjału Muzeum w realizacji zajęć ujętych w tygodniową siatkę godzin lekcyjnych. Cotygodniowa wizyta młodych ludzi w murach naszej twierdzy, była okazją do dokładniejszego studium wybranych zagadnień, przybliżanych przez pracowników Muzeum, będących ekspertami w swoich dziedzinach. Roczny pobyt w Zamku, wzbogacił uczniów klasy lingwistycznej o doświadczenie i przeżycie wielu przestrzeni muzealnej edukacji, takich jak: Architektura Gotyku, Sposoby ratowania zabytków, Po co zakonnikowi moneta?, Papier, pismo,pieczęć… pióra, czyli jak rodzi się dokument, Katedra i inne takie…, Witraże malborskie, Co każdy zakonnik wiedzieć powinien, Bursztynowe konteksty, Jak korzystać z katalogów bibliotecznych i dlaczego warto, Kartografia i fotografia, Na zakonnym stole, Kamienna Biblia, Kto tu mieszkał przed nami, Rzeczy jako dzieła sztuki, Przestrzeń chorału gregoriańskiego, itd. Tematyka spotkań pomogła młodym entuzjastom muzealnictwa, odkryć szerokie spektrum również zaplecza muzealnego, niewidocznego z zewnątrz, podobnie jak nie widok kucharza jest ważny w restauracji a dobry smak. Smaczne również było ciasto w kształcie zamku, które gościło na stole dokonań, inspirowanych zamkiem.
Żywimy nadzieję, że oddychanie zamkową przestrzenią, pomoże młodym ludziom w wyborze przyszłej drogi życiowej.
Planujemy dwuletni cykl realizacji projektu, zatem do zobaczenia (druga klaso) w zamku za rok!

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.