PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Projekt Straty kontynuuacjaNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Zbroja współczesna - konkurs rzeźbiarski

Zbroja współczesna konkurs

 

Związek Polskich Artystów Plastyków
oraz
Muzeum Zamkowe w Malborku
ogłaszają:


Konkurs dla studentów szkół artystycznych i kierunków artystycznych
na realizację obiektu rzeźbiarskiego/instalacji przestrzennej
pod hasłem:

„ZBROJA WSPÓŁCZESNA”

 

Zbroja - symbol siły, oznaka władzy i niedostępności. Temat konkursu ma za zadanie zainspirować do połączenia dawnych form ze współczesnymi odniesieniami, których efekty miałyby szanse atrakcyjnie zafunkcjonować w surowych i tajemniczych przestrzeniach malborskiego zamku. Inspirację stanowią tu nie tylko średniowieczne formy pancerzy, które można zaskakująco rozwinąć formalnie, ale przede wszystkim sama refleksja nad funkcjonowaniem współczesnych odpowiedników zbroi w kulturze współczesnej, jej odmiennych celów i wyzwań czy relacji pojęć, np. zbroi i płci. Zadaniem konkursu jest taka realizacja tematu, by korespondował on ze zjawiskami społecznymi kształtującymi współczesny, globalny świat. Mamy nadzieję na ciekawe realizacje, nie tylko pod względem formalnym, ale i nasycone refleksją o podłożu socjologicznym, psychologicznym czy filozoficznym, będące wyrazem komentarza na temat rzeczywistości w jakiej żyjemy.

• Celem Konkursu jest stworzenie obiektu rzeźbiarskiego/przestrzennego pod hasłem „ZBROJA WSPÓŁCZESNA”.

• Technika wykonania prac jest dowolna: metal, ceramika, szkło, drewno, techniki mieszane, instalacje. Warunek stanowi jednak trójwymiarowość formy.

• Uczestnikami Konkursu mogą być studenci ASP, innych uczelni artystycznych oraz kierunków artystycznych.

• Najlepsze prace zostaną wybrane przez Jury, w skład którego wejdą wybitni artyści rzeźbiarze Związku Polskich Artystów Plastyków oraz przedstawiciele Muzeum Zamkowego w Malborku.

• Autorzy prac wyłonionych w konkursie zostaną zaproszeni do udziału w wystawie konkursowej organizowanej w przestrzeniach Muzeum Zamkowego w Malborku. Wystawa ma na celu zebranie pełnej wyrazu całości indywidualnych refleksji artystycznych zaproszonych młodych artystów i ułożenie z nich nowej wartości, podejmującej dialog z miejscem ekspozycji.

Konkurs ma charakter dwuetapowy: pierwszym etapem jest składanie w formie elektronicznej koncepcji pracy/odręcznych szkiców/projektów graficznych w dowolnej technice wraz z krótkim opisem, będących odpowiedzią na hasło zawarte w temacie. Autorzy najciekawszych koncepcji zostaną zaproszeni do drugiego etapu konkursu.

 

Termin nadsyłania koncepcji prac upływa z dniem: 03.01.2013 r.

Do drugiego etapu bloku konkursowego wybrane zostaną najciekawsze koncepcje nadesłane przez młodych artystów. Autorzy zostaną powiadomieni o kwalifikacji do II etapu drogą mailową.


Termin dostarczenia/nadsyłania gotowych realizacji upływa z dniem: 15.05.2013 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu „Zbroja współczesna” oraz na stronach Organizatorów: www.zpap.pl i www.zamek.malbork.pl.


Załączniki:

 Regulamin konkursu (pobierz)
 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.