PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineProjekt Straty kontynuuacjaWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Żegnamy Dyrektora Janusza Hochleitnera.

Żegnamy Dyrektora Janusza Hochleitnera.

Przed majestatem śmierci stajemy równie zaskoczeni, co bezradni. Z naszej ludzkiej perspektywy zawsze przychodzi za wcześnie.

Także i w tym przypadku wiadomość spadła na nas nagle i niespodziewanie.

 

Z głębokim smutkiem żegnamy naszego Kolegę

Ś.P.

dr. hab. Janusza Hochleitnera,

wicedyrektora ds. naukowo-konserwatorskich

który odszedł nagle i o wiele za wcześnie w dniu 4 sierpnia br.

 

Urodził się w Pasłęku 15 maja 1966 r. Był technikiem ekonomistą o specjalności finanse i rachunkowość (Liceum Ekonomiczne w Elblągu), posiadał licencjat z teologii (Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie), ale jego prawdziwą pasją była historia. Studia na Wydziale Filologiczno-Historycznym ukończył w 1991 r. i na tym samym Wydziale, w 1994 r. obronił dysertację doktorską pod tytułem: „Kult św. Jana Nepomucena na Warmii”. Kolejnym etapem rozwoju naukowego była rozprawa habilitacyjna: „Obrzędy doroczne w kulturze chłopskiej Warmii południowej w XVI-XVIII wieku” (Uniwersytet Mazursko-Warmiński, 2008 r.).

 

Był także niestrudzonym społecznikiem i wziętym pedagogiem pracującym w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 11 w Elblągu, Zespole Szkół Handlowych, Zespole Szkół Ekonomicznych oraz Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w tym samym mieście. Był profesorem Uniwersytetu Mazursko-Warmińskiego i autorem wielu książek i artykułówz zakresu historii nowożytnej, teologii oraz etnografii. W 2011 r. objął stanowisko wicedyrektora ds. naukowo-konserwatorskich naszego Muzeum.

 

Pracę w Malborku miał zakończyć z końcem sierpnia br., ale nie miał być to koniec  naszej dalszej współpracy. W listopadzie, na konferencji podsumowującej prace konserwatorskie w zespole kościoła NMP na Zamku Wysokim zamierzał wygłosić referat „Rewitalizacja przestrzeni sakralnej kościoła NMP. Wokół wyzwań konserwatorskich i odpowiedzialności zarządców obiektu”. Czuł, że powinien wypowiedzieć się na temat zadania, w którym aktywnie uczestniczył. Bóg chciał inaczej…

 

Łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi, zapewniamy o naszym współczuciu, wsparciu i modlitwie.

Janusz Trupinda

dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku wraz z Pracownikami i Współpracownikami

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.