PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
"Trasa zielona" otwartaEdukacja muzealna onlineAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latXXVII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego

Wydarzenia / Zmarł Sławomir Leśniewski

Zmarł Sławomir Leśniewski

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że dziś w nocy zmarł nasz Kolega, Sławomir Leśniewski.

 

Swoją pracę zawodową na stanowisku starszego wartownika-konwojenta Wewnętrznej Służby Ochrony w Muzeum Zamkowym w Malborku rozpoczął 01.09.1995 roku. W okresie swojej długoletniej pracy dał się poznać jako osoba, którą cechuję pracowitość, sumienność i zdyscyplinowanie. Powierzone obowiązki wykonywał z należytą starannością. Był człowiekiem ambitnym, szybko uczącym się i dostosowującym się do stawianych wymagań. Posiadał praktyczną wiedzę z zakresu ochrony osób i mienia, którą wykorzystywał w wypełnieniu swoich obowiązków. Chętnie dzielił się swoim doświadczeniem i wiedzą. Nowe powierzone obowiązki służbowe traktował, jako wyzwanie i wypełniał je z dużym zaangażowaniem. Był pracownikiem doświadczonym w pełni uniwersalnym i w pełni dyspozycyjnym, nigdy nie uchylającym się od odpowiedzialności oraz chętnie służącym radą i pomocą innym. Cieszył się zaufaniem i szacunkiem zarówno przełożonych jak i współpracowników.

 

Łączymy się w bólu z rodziną, bliskimi i przyjaciółmi Zmarłego.

 

Janusz Trupinda

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku z zespołem 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.