PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacjaPodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / Zmarł Stanisław Lewko

Zmarł Stanisław Lewko

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w nocy z 1 na 2 lutego 2021 r. zmarł członek zespołu Muzeum Zamkowego w Malborku, nasz kolega STANISŁAW LEWKO.

 

Stanisław Lewko pracował w naszym Muzeum jako elektryk w latach 1967 – 2008, co oznacza że spędził z nami 41 lat. Od początku swej pracy, uczestniczył w tworzeniu od podstaw i utrzymaniu infrastruktury elektrycznej na terenie zamku w Malborku oraz w Kwidzynie. Został pierwszym  operatorem widowiska „Światło i Dźwięk", które co roku zachwyca tysiące zwiedzających i do końca swej pracy pełnił tę rolę. Dzięki jego staraniom, pomimo wielu przeciwnościom organizacyjnym i technicznym, widowisko przetrwało 40 lat aż do dnia dzisiejszego.  Był bardzo lubiany przez wszystkich pracowników i przewodników Muzeum, którzy zawsze zwracali się do niego „Stasiu, Stasieńku”. Na emeryturze, dopóki zdrowie mu na to pozwalało, zawsze nas odwiedzał, służąc pomocą i radą.

 

Był jednym z ludzi, którzy stworzyli historię naszego Muzeum. Na zawsze zapamiętamy go jako wspaniałego, przesympatycznego kolegę i współpracownika.

 

Dyrektor i Zespół Muzeum Zamkowego w Malborku

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.