PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecieWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Żuławy 1945 – niedomknięte księgi

 

 

W pierwszy piątek grudnia w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się konferencja zatytułowana „Żuławy 1945 – niedomknięte księgi”. Było to już czwarte z kolei spotkanie badaczy dziejów Żuław w roku 1945. Rok zakończenia wojny symbolizuje dla tych ziem nie tylko zmianę przynależności państwowej, ale także początek kształtowania się nowych struktur społecznych, gospodarczych i politycznych.

 

W konferencji wzięło udział 15 referentów, reprezentujących różne ośrodki badawcze z Gdańska (Muzeum II Wojny Światowej, Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Gdański, Urząd Ochrony Zabytków), Malborka (Muzeum Zamkowe w Malborku), Poznania (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Olsztyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) czy Sztutowa (Muzeum Stutthof). Dzień konferencyjny został podzielony na 2 części, noszące odrębne tytuły: Cień wojny i Węzły pamięci.

 

Pracownicy Muzeum Zamkowego w Malborku zaprezentowali 3 referaty. Ryszard Rząd omówił nieznaną do tej pory relację żołnierza niemieckiej obrony zamku malborskiego w pierwszych tygodniach 1945 r. Nic bliższego o nim nie wiemy, poza tym, że swoją relację podpisał K.W.Cr i udało mu się wycofać z zamku. Karol Polejowski przedstawił pierwsze wyniki badań nad tzw. malborską grupą wsparcia 5. Brygady Wileńskiej AK, która już od końca 1945 r. zaangażowała się w pomoc partyzantom „Łupaszki”. Jej członkami byli m.in. malborski komisarz ziemski Jan Baranowski oraz rodzeństwo Igor i Olga Wiszniewscy, mieszkający w Malborku przy ul. Rodziewiczówny 8. Janusz Hochleitner omówił natomiast problem upamiętniania bohaterów historii najnowszej i kształtowanie się świadomości mieszkańców Żuław. Prelegent zaprezentował to zagadnienie na przykładzie „Żołnierzy Wyklętych”, których upamiętnia się nie tylko tablicami czy nazwami ulic, ale także organizacją rajdów szlakiem żołnierzy podziemia niepodległościowego. Ważną rolę w procesie upamiętniania bohaterów walk o niepodległą Polskę spełniają grupy rekonstrukcji historycznej.

 

Pełna relacja z przebiegu konferencji znajduje się tutaj: http://www.gdanskstrefa.com/niedomkniete-ksiegi-zulawy-1945-relacja/

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.