PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecieProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / Żuławy w 1945 roku Źródła z niedalekiej przeszłości

Żuławy w 1945 roku Źródła z niedalekiej przeszłościŻuławy w 1945 roku Źródła z niedalekiej przeszłościŻuławy w 1945 roku Źródła z niedalekiej przeszłościŻuławy w 1945 roku Źródła z niedalekiej przeszłościŻuławy w 1945 roku Źródła z niedalekiej przeszłości

W dniu 10 listopada 1945 roku w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim odbyła się kolejna edycja konferencji naukowej „Żuławy w 1945 roku”.

Organizatorami przedsięwzięcia byli Muzeum Zamkowe w Malborku, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Żuławski Park Historyczny w Nowym Dworze Gdańskim.

Konferencję otworzyli Piotr Tarnowski, dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz dr hab. Janusz Hochleitner dyrektor ds. naukowo-konserwatorskich Muzeum Zamkowego w Malborku. Specjalny list do zebranych wystosował Minister Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak zauważył Minister konferencje z cyklu „Żuławy w 1945 roku” są bardzo ważne, bo pokazują, że regionalizm i żuławskość stają się bardzo ciekawym faktorem dla lokalnych społeczności i są elementami podnoszącymi świadomość historyczną i lokalną mieszkańców regionu.

W tegorocznej edycji spotkania prelegencji wygłosili następujące referaty:

Stalag XX Marienburg (1939-1945) – Jan Daniluk (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku)

Nowoodkryta relacja świadka obrony zamku malborskiego z 1945 roku – Ryszard Rząd (Muzeum Zamkowe w Malborku)

Ziemia sztumska od stycznia do marca 1945 w relacjach mieszkańców – Andrzej Lubiński (Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej)

Niemcy w powiecie malborskim w 1945 roku – Bartłomiej Garba (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku)

Przywracanie życia społecznego w powojennym Malborku – oświata, służba zdrowia, kultura, religia – Jolanta Justa ( Muzeum Zamkowe w Malborku)

Jan Hap, PS. Sztywny, malborski wyklęty ze szwadronu „Żelaznego” – Karol Polejowski (Muzeum Zamkowe w Malborku)

Działania niemieckich wojsk na Żuławach w świetle dokumentów – Wiesław Łach (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Stocznia Schichaua w Elblągu w 1945 roku. Zakończenie produkcji i ewakuacje – Marcin Westphal ( Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku)

Fotokorespondenci wojenni Armii Czerwonej w zdobywanym Elblągu w lutym 1945 roku – Tomasz Gliniecki (Elbląg)

Pionierzy UB. Pierwsi Funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa na Żuławach w 1945 roku – Daniel Czerwiński (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Gdańsku)

Nowy Dwór Gdański w pierwszych sprawozdaniach i raportach osiedleńczych polskich władz, maj- grudzień 1945 – Marcin Owsiński (Muzeum Stutthof w Sztutowie).

Trzecia edycja konferencji z cyklu „Żuławy w 1945 roku” pokazała nowe obszary badawcze podjęte przez pracowników naukowych wymienionych instytucji oraz cieszyła się dużym zainteresowaniem publiczności.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.