PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Straty wojenneSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydawnictwo / ETYKA WYDAWNICZA

ZASADY ETYKI WYDAWNICZEJ

 

Wydawnictwo Muzeum Zamkowego w Malborku podejmuje wszelkie starania w celu utrzymania najwyższych standardów etycznych procesu wydawniczego. Obowiązują one na wszystkich etapach procesu edytorskiego i dotyczą zarówno członków Kolegium Wydawniczego, redaktorów, recenzentów oraz autorów. Przyjęte i stosowane zasady etyki wydawniczej są zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE, ang. Committee on Publication Ethics dostępnymi pod adresem  http://publicationethics.org/.

 

Muzeum Zamkowe w Malborku zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.

 

 

 

OBOWIĄZKI KOLEGIUM WYDAWNICZEGO MUZEUM ZAMKOWEGO
W MALBORKU, OBOWIĄZKI REDAKTORÓW:

 

 – zgłoszone teksty są oceniane pod kątem ich zawartości intelektualnej bez względu na płeć, rasę, narodowość, pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, przekonania filozoficzne

i polityczne autora;

– materiał otrzymany do przeglądu traktowany jest jako dokument poufny; Kolegium Wydawnicze nie ujawnia osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat dostarczonego tekstu; osoby upoważnione to: autorzy, recenzenci i osoby współpracujące przy procesie wydawniczym;

– nieopublikowane dane zawarte w dostarczonych tekstach nie mogą być wykorzystane przez Wydawnictwo Muzeum Zamkowego w Malborku bez pisemnej zgody autora;

– w przypadku udowodnienia przekroczenia zasad etyki wydawniczej podejmowane są bezzwłoczne kroki w celu wyjaśnienia sytuacji i wprowadzenia zmian w złożonym materiale;

- redaktorzy naukowi publikacji dbają o rzetelność naukową przygotowywanych prac. Dla jej zachowania mogą nanosić zmiany i poprawki. W każdym przypadku mają obowiązek
upewnić się, że autorzy mający wkład w powstanie publikacji akceptują jej kształt po redakcji.

 

 

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW:

 

 

– recenzje mają wpływ na podejmowanie decyzji redakcyjnych oraz dostarczają autorowi wskazówek i komentarzy służących ulepszeniu utworu;

– zgodnie z przyjętą procedurą recenzji double-blind peer review autor i recenzent nie znają swoich tożsamości;

– wszystkie otrzymane do recenzji materiały traktuje się jako dokumenty poufne; recenzent nie może pokazywać i omawiać ich z innymi osobami bez zgody wydawcy; wyniki badań, dane, opinie i inne materiały nie mogą być wykorzystane przez recenzenta w jego własnych badaniach do czasu publikacji utworu;

– recenzje powinny być przygotowane w sposób rzetelny, obiektywny, mające za zadanie podniesienie jakości naukowej;

- krytyka osoby autora jest niedopuszczalna; recenzent powinien wyrażać swoje opinie
w sposób zrozumiały, poparty dowodami o charakterze merytorycznym;

- jeśli recenzent  zauważy wszelkie istotne podobieństwa do innych prac powinien zgłosić to do wydawcy;

- recenzent nie powinien oceniać tekstu w przypadku kiedy może występować konflikt interesów z autorem, o czym powinien powiadomić wydawcę.

 

 

OBOWIĄZKI AUTORÓW:

 

- autorzy zgłaszający teksty wieloautorskie mają obowiązek ujawnić wkład poszczególnych autorów w jego powstanie zgodnie z  oświadczeniem autora

– autor potwierdza, że napisał całkowicie oryginalne dzieło. Jeśli autor wykorzystał fragment dzieła opracowanego przez innych autorów, fragment taki musi być opatrzony przypisem i/lub zamieszczony w formie cytatu;

- autor zobowiązany jest wymienić w bibliografii publikacje, które zostały wykorzystane przy tworzeniu tekstu;

–autor nie powinien stosować takich praktyk jak: plagiat, autoplagiat, ghostwriting (publikowanie tekstów naukowych pod nieswoim nazwiskiem), autorstwo widmo (pominięcie w wykazie autorów osób, które przyczyniły się do stworzenia dzieła), autorstwo gościnne lub grzecznościowe (przypisanie autorstwa osobom, które nie przyczyniły się do stworzenia dzieła);

– jeżeli autor odkryje znaczące błędy lub nieścisłości w swoim tekście obowiązkiem jego jest niezwłoczne powiadomienie Kolegium Wydawniczego o tym fakcie w celu skorygowania błędów przy kolejnym wydaniu lub dodruku utworu;

 – nieprawdziwe twierdzenia, fałszowanie wyników badań, manipulacja danymi uznawane są za nieetyczne i nie są akceptowane.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.