PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineStraty wojenneRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Podcast Posłuchaj Muzeum

Wydawnictwo / KATALOGI WYSTAW

Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich - katalog wystawy, Redakcja naukowa: dr Rafał Panfil, Artur Dobry, Malbork 2021

 

 

 

Wystawie „Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” towarzyszy kunsztownie wydany katalog. Stanowi on pogłębienie tematyki drugiej części projektu wystawienniczego nazwanego roboczo „Tryptykiem malborskim” w założeniu obejmuje całość dziejów zamku, czyli okres średniowiecza (XIII–XV w.), nowożytny (XV–XVIII w.) i najnowszy (XVIII–XX w.).

 

Drugiej części tryptyku, czyli wystawy „Regnum defendo ense et alis tego stricto/ Królestwa bronię dobytym mieczem i osłaniam skrzydłami. Malbork w Prusach Królewskich”, miała towarzyszyć konferencja naukowa, poświęcona szeroko pojętej problematyce związanej z dziejami Prus Królewskich i Malborka w okresie późnośredniowiecznym i nowożytnym. Niestety trudna sytuacja pandemiczna w kraju uniemożliwiła w maju 2020 r. przeprowadzenie konferencji. Niewygłoszone referaty zebrano i przygotowano do druku jako pierwszy z tomów towarzyszących wystawie. Autorami tekstów są naukowcy z uczelni z całego kraju oraz pracownicy Muzeum Zamkowego w Malborku. Zawiera on szereg różnorodnych w treści studiów, uzupełniających wiedzę o Malborku i zamku malborskim na tle dziejów politycznych i kultury Prus Królewskich.

Katalog wydany nakładem Wydanictwa Muzeum Zamkowego w Malborku można nabyć w sklepach na terenie Muzeum oraz online:

 

 

Bilde von Prage. Czeska rzeźba kamienna stylu pięknego około 1400 roku w państwie krzyżackim w Prusach - katalog wystawy, Monika Jakubek-Raczkowska, Monika Czapska, Malbork 2021

 

 

Wystawa Bilde von Prage. Czeska rzeźba kamienna stylu pięknego około 1400 roku w państwie krzyżackim w Prusach, została zorganizowana w Muzeum Zamkowym w Malborku na jesieni 2020 roku jako część projektu badawczego, realizowanego we współpracy z instytucjami partnerskimi w latach 2018-2021. Zaprezentowano grupę wysokiej klasy kamiennych rzeźb z terenów dawnego państwa krzyżackiego, które powstały w warsztatach kamieniarskich w Pradze i drogą importu trafiły do Prus w końcu XIV stulecia. Tytuł ekspozycji nawiązywał do jedynej wzmianki źródłowej o praskim imporcie na tereny państwa zakonnego około 1400 roku, zachowanej w malborskiej księdze skarbowej (Tresslerbuch). Wystawa wpisała dzieła o czeskiej proweniencji w kontekst rodzimej twórczości snycerskiej tego czasu oraz poruszyła problem ich późniejszego oddziaływania i recepcji w rzeźbie lokalnej.


Katalog zawiera eseje wprowadzające w założenia ekspozycji oraz przybliżające zagadnienie stylu pięknego w plastyce około 1400 roku, a także noty omawiające wszystkie prezentowane zabytki – w układzie zgodnym z tokiem narracji przyjętej na wystawie.


Wystawa Bilde von Prage. Czeska rzeźba kamienna stylu pięknego około 1400 roku w państwie krzyżackim w Prusach jest częścią projektu badawczego zakładającego przebadanie – pod kątem materiału, techniki wykonania oraz formy i funkcji – grupy kilkunastu kamiennych rzeźb, pochodzących z terenu dawnego państwa krzyżackiego, które w studiach styloznawczych wiązane są ze środowiskiem artystycznym Czech. Jej tytuł nawiązuje do jedynej wzmianki źródłowej o czeskim imporcie na tereny państwa zakonnego, zachowanej w krzyżackiej księdze skarbowej (Tresslerbuch), a głównym wątkiem jest problem pojawienia się w Prusach, na przestrzeni ostatnich dwóch dekad XIV stulecia, grupy wapiennych rzeźb, o wysokiej klasie artystycznej, reprezentującej styl piękny w redakcji czeskiej.

 

Publikację można kupić stacjonarnie w Muzeum Zamkowym w Malborku i online w sklepie internetowym: https://sklep5549667.homesklep.pl/pl/p/BILDE-VON-PRAGE/464 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.