PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenneEdukacja muzealna onlineSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydawnictwo / MONOGRAFIE

Holenderskie flizy na dawnych ziemiach polskich i ościennych - tom I i II, Piotr Oczko, Jan Pluis, Malbork 2018

 

 

Choć studia nad holenderskimi flizami są już dobrze ugruntowane, badania prowadzi się od wielu lat, a prawie co roku wychodzi wiele nowych monografii i artykułów, to w Polsce jak do tej brakowało pracy na ten temat. Nie zostały też rozpoznane zasoby w polskich zbiorach i kolekcjach. Tę lukę wypełnia dwutomowa publikacja Holenderskie flizy na dawnych ziemiach polskich i ościennych, która stanowi pierwsze polskie kompendium wiedzy o holenderskich płytkach pisane z myślą o historykach sztuki, muzealnikach, kolekcjonerach i artystach ceramikach.


Tom I: Umywalnia na Zamku Wysokim w Malborku. Jej historia i wystrój autorstwa Piotra Oczki i Jana Pluisa przy współpracy Artura Dobrego jest monografią malborskiego zabytku, który stał się prawdziwą sensacją w świecie naukowym, gdyż znalazły się tu do tej pory nieznane dekoracje na płytkach.


Tom II: Mody i wnętrza, autorstwa Piotra Oczki traktuje głównie o dawnych, ściennych olicowaniach. Autor zwrócił uwagę na zjawisko kulturowe jakie niosła za sobą moda na fajanse holenderskie. Następnie zaprezentował zachowane i zaginione zabytki z terenu dawnych Prus Królewskich, Rzeczpospolitej, Prus Wschodnich, Śląska i Pomorza Zachodniego.

 

Publikację można kupić stacjonarnie w Muzeum Zamkowym w Malborku i online w sklepie internetowym: http://sklep5549667.homesklep.pl/pl/p/HOLENDERSKIE-FLIZY-NA-DAWNYCH-ZIEMIACH-POLSKICH-I-OSCIENNYCH-TOM1/362

 

 

Organizacja i technika średniowiecznego budownictwa ceglanego w Prusach, Marian Arszyński, Malbork 2016

 

Książka Mariana Arszyńskiego, pt. Organizacja i technika średniowiecznego budownictwa ceglanego w Prusach w kontekście europejskim, zawiera obszerną wiedzę  z zakresu historii dawnych technik budowlanych, która jest niezwykle istotna w procesie badawczym historycznej architektury. Zatem stanowi obowiązkową pozycję przede wszystkim dla specjalistów parających się badaniami architektonicznymi, jak i również dla wszystkich zaineresowanych tą problematyką.  


W pierwszych rozdziałach autor dokonał charakterystyki działań mających na celu pozyskanie, obróbkę, względnie produkcję poszczególnych rodzajów budulca. Kolejne rozdziały poświęcone zostały omówieniu czynności podejmowanych w ramach przygotowania przedsięwzięć budowlanych przez dwóch głównych inwestorów na obszarze Prus – zakonu krzyżackiego i samorządów miejskich. Dalej zaś, została przedstawiona problematyka siły roboczej, a także został scharakteryzowany przebieg zasadniczych etapów prac budowlano-technicznych. W niniejszym opracowaniu wykorzystano również publikowany materiał źródłowy czerpany z krzyżackich ksiąg gospodarczych i dotyczących Prus kodeksów dyplomatycznych. Uzyskany obraz budownictwa w Prusach został także ukazany na tle budownictwa zachodnioeuropejskiego w celu jego uzupełnienia i uwypuklenia. Cały tekst został również wypełniony licznymi materiałami ilustracyjnymi. (Łukasz Rzepczynskiego).

 

 

Publikację można kupić stacjonarnie w Muzeum Zamkowym w Malborku i online w sklepie internetowym: http://sklep5549667.homesklep.pl/pl/p/ORGANIZACJA-I-TECHNIKA-SREDNIOWIECZNEGO-BUDOWNICTWA-CEGLANEGO-W-PRUSACH/300

 

 

Organizacja życia na zamku krzyżackim w czasach Wielkich Mistrzów, Sławomir Jóźwiak, Janusz Trupinda

 

 

 

Prezentowana praca jest trzecim, poprawionym i uzupełnionym wydaniem podjętej przez Sławomira Jóźwiaka i Janusza Trupindę w 2007 roku próby całościowego przedstawienia problematyki topografii, układu przestrzennego i funkcjonowania zamku malborskiego w średniowieczu z wykorzystaniem możliwie pełnej bazy źródłowej. Książka ta wyznacza nowy etap w studiach nad historią zamku i konwentu malborskiego i otwiera nowe perspektywy badawcze.

 

 

Średniowieczne kapaliny z ziem polskich na tle europejskim, Daniel Gosk - 2021, zapowiedź publikacji 

 

 

Nakładem wydawnictwa Muzeum Zamkowego w Malborku ukaże się niedługo pionierska praca poświęcona najpopularniejszemu hełmowi średniowiecznemu – kapalinowi. Podzielona jest na cztery rozdziały. Pierwszy dotyczy kapalinów na terenie Europy. Drugi skupia się na ewolucji ich konstrukcji oraz formy, jak również stara się odpowiedzieć na pytanie jakie typy tych hełmów kryją się za odpowiednimi określeniami w źródłach pisanych. Rozdział trzeci opisuje produkcję oraz koszta wykonania kapalinów oraz podaje sposób ich noszenia, natomiast rozdział czwarty poświęcony jest szczegółowemu opisowi roli kapalinów w średniowiecznej wojskowości na ziemiach polskich. Uzupełnia go katalog ikonograficzny polskich źródeł średniowiecznych, na których wyobrażono tego typu hełmy. Pracę zamyka obszerny katalog źródeł materialnych, w którym autor opisał szczegółowo 125 zabytków tego typu hełmów przechowywanych w muzeach europejskich oraz amerykańskich, jak również sprzedanych kiedyś w domach aukcyjnych i znajdujących się w rękach prywatnych. Każdy z zabytków posiada co najmniej jedno zdjęcie przedstawiające jego wizerunek uzupełnione niekiedy o rysunek rekonstrukcyjny. Do pracy dołączony jest pendrive zawierający dodatkowe zdjęcia wielu z opisywanych zabytków (łącznie niemal 500 fotografii). Praca jest bogato ilustrowana zawierając blisko 150 kolorowych wizerunków średniowiecznych źródeł ikonograficznych. Oprawiona w twardą oprawę i wydana w formacie A4 będzie cennym dodatkiem w bibliotece każdej osoby interesującej się średniowiecznym uzbrojeniem.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.