PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlinePodcast Posłuchaj Muzeum

Wydawnictwo / PRDOCEDURY WYDAWNICZE

 

 

 

PROCEDURY WYDAWNICZE

 

 1. Postanowienia ogólne

 

Niniejsza procedura wydawnicza dotyczy wszystkich publikowanych przez Muzeum Zamkowe w Malborku recenzowanych prac.

 

Wydawca, redaktorzy, recenzent i autor (autorzy) zobowiązani są do przestrzegania Procedury wydawniczej, Procedury recenzyjnej oraz Zasad etyki wydawniczej obowiązujących w Muzeum Zamkowym w Malborku.

 

Wydawnictwo Muzeum Zamkowego w Malborku podejmuje decyzje o nakładzie, cenie sprzedaży, sposobie dystrybucji, nośnikach i formie rozpowszechniania publikacji oraz o promocji publikacji.

 

 

 1. Procedury wydawnicze

 

 

 1. Sekretarz Kolegium Wydawniczego przyjmuje materiały przygotowane zgodnie z Instrukcją wydawniczą stanowiącą załącznik nr 1 wraz z podpisanym przez autora Oświadczeniem, którego wzór stanowi załącznik nr 2.
 2. Materiały powinny być składane do 31 października roku poprzedzającego publikację. Wyjątkiem są katalogi wystaw, teksty do Studiów Zamkowych oraz materiały promocyjne.

 

 1. Wszystkie materiały, o których mowa w ust. 1 poddawane są wstępnej ocenie Kolegium Wydawniczego. Obowiązkiem członków Kolegium jest ocenianie tekstów pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej, rzetelności, wartości naukowej oraz wymogami merytoryczno-formalnymi.

 

 

 1. Złożony tekst jest weryfikowany licencyjnym programem antyplagiatowym. Niekorzystny wynik testu powoduje zwrócenie materiałów autorowi w celu wyjaśnienia nieprawidłowości.

 

     

 1. Kolegium Wydawnicze wskazuje specjalistów w danej dziedzinie wiedzy, którzy dokonują recenzji zgodnie z przyjętą zasadą  double-blind peer review (recenzent jak i autor są anonimowi). Ostatecznego wyboru recenzenta dokonuje Redaktor Naczelny.

 

 1. Zaakceptowane materiały zostają przekazane do recenzji zgodnie z przyjętą Procedurą recenzyjną. Recenzent ocenia jakość tekstu i sporządza jego pisemną ocenę. Każda dostarczona recenzja musi być opatrzona datą wykonania oraz własnoręcznym podpisem recenzenta.  Formularz recenzji stanowi załącznik nr 3.

 

 1. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji autor zobowiązany jest dokonać stosownych pisemnych poprawek według uwag recenzenta i przedstawić poprawiony materiał  Kolegium Wydawniczemu, który skieruje materiał do recenzenta.

 

 1. Negatywna recenzja równoznaczna jest z odrzuceniem tekstu. Jednak  autor  po uwzględnieniu uwag recenzenta i poprawie może złożyć materiał ponownie.

 

 1. Kolegium Wydawnicze sporządza końcową opinię kwalifikującą do druku, która zostaje przekazana Redaktorowi Naczelnemu Wydawnictw Muzeum Zamkowego
  w Malborku.

 

 1. Redaktor Naczelny podejmuje ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu tekstu do druku.

 

 1. Sekretarz Kolegium Wydawniczego przygotowuje projekt umowy z przeniesieniem lub nabyciem autorskich praw majątkowych do utworu. Sekretarz Kolegium Wydawniczego przedkłada projekt umowy Dyrektorowi Muzeum Zamkowego
  w Malborku.

 

 1. Przyjęty do druku  materiał podlega redakcji naukowej, językowej oraz obligatoryjnej korekcie autorskiej tekstu. Autor akceptując lub odrzucając zaproponowane sugestie zatwierdza ostateczną wersję materiału.
   

 

 1. Opracowanie graficzne materiału. Wydawca podejmuje decyzję w jakiej serii i szacie graficznej zostanie wydany złożony przez autora materiał. Jeśli tekst formalnie i merytorycznie zawiera się w istniejącej już serii wydawniczej - materiał zostanie dostosowany do serii pod względem edytorskim. Jeśli materiał nie może zostać włączony do istniejącej serii wydawniczej, wydawca zleca wykonanie projektu graficznego wnętrza i okładki publikacji.

 

 1. Korekty językowe i techniczne oraz korekta autorska na złamanym tekście.

 

15.  Sekretarz Kolegium Wydawniczego podejmuje czynności niezbędne do skierowania            materiału do druku.

 

16. Druk książki.

 

17. Przekazanie egzemplarzy autorskich i obowiązkowych.

 

18. Autor publikacji współpracuje z Muzeum Zamkowym w Malborku w działaniach      mających na celu promocję jego książki m.in.:

- przygotowuje tekst (około 1600 znaków typograficznych ze spacjami) podkreślający atrakcyjność  książki oraz krótką notatkę o sobie, które mogą zostać wykorzystane na okładce;

- przygotowuje informacje przedstawiające tematykę pracy oraz atuty wyróżniające ją spośród innych prac;

- uczestniczy w spotkaniach autorskich organizowanych przez Muzeum Zamkowe
w Malborku.

 

 

Załączniki:

załącznik nr 1 – Instrukcja wydawnicza POBIERZ

załącznik nr 2 – Oświadczenie autora tekstu POBIERZ

załącznik nr 3 – Formularz recenzji POBIERZ 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.