PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenne

Wydawnictwo / PROCEDURA RECENZYJNA

PROCEDURA RECENZYJNA

 

Procedurze recenzyjnej Wydawnictwa Muzeum Zamkowego w Malborku  poddawane są materiały, które przeszły wstępną selekcję Kolegium Wydawniczego oraz otrzymały pozytywny wynik programu antyplagiatowego.

 

 

 1. Proces recenzowania jest dwuetapowy – wewnętrzny (Kolegium Wydawnicze MZM) i zewnętrzny ( niezależni Recenzenci).
 2. Wstępnej ocenie zgłoszonych materiałów pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej, rzetelności, wartości naukowej oraz wymogami merytoryczno-formalnymi dokonuje Kolegium Wydawnicze Muzeum Zamkowego w Malborku.
 3. Członkowie Kolegium pracują na tekście zanonimizowanymi.
 4. Kolegium Wydawnicze Muzeum Zamkowego w Malborku rekomenduje niezależnego Specjalistę/Specjalistów w danej dziedzinie, którego chciałoby powołać na recenzenta.
 5. Redaktor Naczelny dokonuje wyboru recenzenta o stopniu naukowym nie niższym niż stopień naukowy autora.
 6. Wydawca zawiera umowę z recenzentem
 7. Sekretarz Kolegium Wydawniczego przekazuje tekst do recenzji.
 8. Recenzja przygotowana jest zgodnie z przyjętą zasadą double blind review – recenzent/recenzenci oraz autor są anonimowi.
 9. Recenzenci maja całkowitą swobodę w ocenianiu prac.
 10. Recenzenci przygotowuje pisemną recenzję na podstawie wzoru formularza recenzji i przekazuje ją do Sekretarza Kolegium Wydawniczego.
 11. Recenzja może zawierać szereg uwag, jednak musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu lub nie rekomendowaniu tekstu do druku.
 12. Po pozytywnej recenzji autor dostosowuje tekst do uwag recenzenta i przekazuje do Sekretarza Kolegium Wydawniczego MZM, który skierowuje wszystkie materiały do Kolegium Wydawniczego.
 13.  Negatywna recenzja powoduje odrzucenie tekstu (autor po uwzględnieniu uwag recenzenta może tekst złożyć ponownie).
 14. W przypadku sprzecznych recenzji powoływany jest nowy recenzent.
 15. Ostateczną decyzję o publikacji tekstu podejmuje Redaktor Naczelny

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.