PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuEdukacja muzealna onlineSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenne

Wystawy i wnętrza / Niska sień i aula wejściowa

 

Niska sień to pierwsze wnętrze w reprezentacyjnej części Pałacu. Krzyżowe sklepienie dekorowane jest tu pięknym motywem winnej latorośli, która w średniowieczu była najważniejszą wśród roślin symbolicznych (była atrybutem Chrystusa, symbolem eucharystii, wg Ewangelii Chrystus określał siebie mianem krzewu winnego, z którego prawdziwi uczniowie wyrastają niczym gałązki z winorośli).

 

Niska Sień
Niska Sień

 

Obok sklepienie bez polichromii oznacza część Sieni zrekonstruowaną w 1. połowie XIX w. Na północnej ścianie, nad wejściem do prywatnych apartamentów wielkich mistrzów, widnieje malowany herb Jungingenów, rodu, z którego pochodziło dwu najwyższych dostojników Zakonu – Konrad i Ulryk. Większość tych malowideł powstała na początku XV wieku, a wykonał je głównie warsztat nadwornego malarza mistrza Piotra. Dekorację sklepień stanowiła na ogół bujna wić roślinna winnej latorośli lub akantu, natomiast na ścianach pojawiały się różne motywy: figuralne, ornamentalne, czasem heraldyczne. 

 

Niska Sień otwiera się na dziedziniec zamkowy szeregiem prostokątnych okien, ujętych kamiennymi krzyżami okiennymi. W jednym z takich zespołów okiennych mieściło się w średniowieczu główne wejście na I piętro Pałacu, schodami prosto z dziedzińca. Dziś kamienne obramienie tego wejścia eksponowane jest na bocznej ścianie kruchty kaplicy wielkich mistrzów.

 

Aula wejściowa, niegdyś zwana salą narożną, gdyż od XIX wieku oddzielona była od Niskiej Sieni ścianą. W trakcie konserwacji wnętrz Pałacu w 1999 r. ścianę wyburzono, odsłaniając na powrót pierwotny układ pomieszczeń początkowego odcinka traktu reprezentacyjnego przez Pałac.

 

Obecnie wraz z Niską Sienią, na którą otwiera się wysoką, ostrołuczną arkadą, tworzy wyjątkowy zespół o funkcji westybulu. Pomieszczenie kryte jest sklepieniem krzyżowym bez żeber, wspartym na dwóch smukłych kolumnach granitowych. W ścianie wschodniej i południowej znajduje się kilkanaście prostokątnych otworów okiennych, znakomicie doświetlających wnętrze, skąd rozpoczynała się wędrówka przybyszów do reprezentacyjnych sal wielkich mistrzów po stronie zachodniej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.