PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Podcast Posłuchaj MuzeumWystawa Kamienie Milowe 60-lecieSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wystawy i wnętrza / Sucha fosa

 

Pomiędzy Zamkiem Średnim i Wysokim biegł przekop zwany suchą fosą – nie było potrzeby zapełniać jej wodą, wystarczała sama jej ogromna głębokość.

 

Krzyżacy szczególną uwagę przywiązywali do obronności swych siedzib. Budując państwo o charakterze kolonialnym, pozbawione własnego podłoża etnicznego, nie mogli czuć się bezpiecznie na terenie Prus. Nic też dziwnego, że swój stołeczny zamek zaopatrzyli we wszystkie znane w średniowieczu elementy obronne: fosy, wieże, mury kurtynowe, mosty zwodzone, ganki, międzybramia, strzelnice, machikuły i hurdycje. Już około połowy XIV wieku zamek malborski należał do najpotężniejszych twierdz ówczesnej Europy. Poszczególne jego części otoczone były kilkoma pierścieniami masywnych murów, które tworząc łącznie zwarty system dawały jednocześnie możliwość samodzielnej obrony każdej części.

 

Potęgę warowni najlepiej widać z dna fos – spacer dookoła Zamku Wysokiego przez fosy i międzymurza dostarcza niezapomnianych wrażeń. Piętrzące się ku niebu mury i budowle świadczą o sile ówczesnego państwa zakonnego. Mury u podstawy miały nierzadko grubość około 6 metrów(!); masywne, wysokie pełniły przede wszystkim funkcję obronną. Jedyną dekorację zewnętrznej powierzchni murów warownych tworzył wzór rombowy układany z zendrówek, tj. przepalonych cegieł o czarnej barwie. Ganki dla straży kryte były dwuspadowymi daszkami, których poziome linie tworzyły w widoku z zewnątrz optyczne spiętrzenie brył ku wnętrzu warowni, potęgując monumentalność głównych budynków zamkowych. Bez wątpienia twierdza musiała robić niesamowite wrażenie na przybyszach.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.