PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuStraty wojenneWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Wystawy i wnętrza / Taras południowy – Ogród

 

Taras południowy to najbardziej słoneczne miejsce na zamku, nic więc dziwnego, że w średniowieczu wielki mistrz Zakonu urządził tu sobie ogród różany. Specyfika korporacji krzyżackiej przyniosła w tej dziedzinie połączenie ogrodu zamkowego (będącego ważnym składnikiem kultury rycersko-dworskiej) i ogrodu klasztornego.

 

Ogród różany
Ogród różany

 

Najbardziej rozległe obszary przeznaczone pod uprawy, zawierające nie tylko warzywniki, ale również winnice, sady, a nawet stawy rybne, rozciągały się po północnej i wschodniej stronie zamku. Zarządzał nimi brat pełniący funkcję mistrza-ogrodów. Tu na tarasie południowym mógł być jedynie urządzony prywatny ogród o charakterze ozdobnym, gdzie wzniesiono reprezentacyjną altanę przeznaczoną tylko dla wielkiego mistrza. Być może należy ten obszar utożsamiać z rozarium wzmiankowanym przez niektóre źródła.

 

Po lewej stronie od wejścia z cmentarza znajduje się niewielki budynek, tzw. Domek Dietricha – wzniesiony w latach 1413-1414 jako mieszkanie dla rycerza Dietricha von Logendorf, który przez kilka lat był doradcą wielkich mistrzów i dobroczyńcą Zakonu. W okresie nowożytnym, gdy w zamku stacjonowała polska załoga, w domku była siedziba furtiana pilnującego przejścia z zamku do miasta. Dziś mieszczą się tu biura Muzeum Zamkowego. Wnęki muru oporowego, jak na pozostałych tarasach, mieszczą rozmaite detale architektoniczne, pochodzące przede wszystkim z zamku malborskiego, ale też z innych zamków krzyżackich. Pośrodku tarasu wznosi się fontanna podkreślająca rekreacyjny charakter tego zakątka, ustawiona w trakcie wielkiej restauracji warowni w końcu XIX w. Perspektywę tarasu od zachodu zamyka wysoki, założony skośnie do bryły zamku ganek do Gdaniska.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.