PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Projekt Straty kontynuuacjaPodcast Posłuchaj Muzeum

Wystawy i wnętrza / Taras wschodni – Cmentarz

 

Cmentarz
Cmentarz

W średniowieczu taras wschodni pełnił rolę cmentarza, na którym chowano rycerzy i mnichów konwentu malborskiego. Zgodnie ze średniowieczną tradycją teren cmentarza był zarazem ogrodem.

 

Dziś zgromadzone płyty nagrobne z różnych okresów nawiązują do dawnej funkcji tego terenu – po prawej stronie znajduje się sześć oryginalnych nagrobków krzyżackich z XIV wieku, pochodzących z dawnego cmentarza konwentualnego na zamku w Gdańsku. Wśród innych płyt niewątpliwie najciekawszą jest oparta o elewację Zamku Wysokiego płyta nagrobna rycerza Wolfa von der Oelsnitz z 1593 r., sprowadzona w 1901 r. z cmentarza w Ostrowinie. Po lewej stronie warto rzucić okiem na zespół stel i epitafiów menonickich z drugiej połowy XVIII i pierwszej połowy XIX wieku, pochodzących z cmentarzy z okolic Malborka, m.in. w Stogach.

 

Na wprost, na murze zamykającym taras wschodni od południa zawieszona kamienna płyta z portretem wykonanym w reliefie. Ten kommemoratywny pomnik powstał w latach 20. XX stulecia dla upamiętnienia jednego z największych konserwatorów Zamku Malborskiego Konrada Steinbrechta, który przez 40 lat (1882-1922) trudził się przywracaniem warowni jej dawnej świetności. Płyta wisząca na krużgankach Zamku Wysokiego została usunięta po 1945 r., po czym w 1992 r. wyeksponowano ją ponownie w nowym otoczeniu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.