PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Zbiory / Albumy Odbudowy Zamku

 

Pracownia XIX i XX wieku Działu Historii przechowuje, m. in. dokumentację fotograficzną, noszącą nazwę Albumy Odbudowy Zamku. Jest to zestaw 49 tomów zawierający około 2400 zdjęć będących jednym z ważniejszych źródeł ikonograficznych dziejów odbudowy i prac konserwatorskich od pierwszych lat po wojnie do czasów obecnych.

 

W wyniku działań wojennych, prowadzonych w 1945 r. od końca stycznia do początku marca, zespół zamkowy poniósł ogromne straty, których tragiczny obraz ukazują pierwsze roczniki. Uwieczniony został także pożar z 1959 roku, który zniszczył zadaszenia skrzydła północnego i dużą część zachodniego, jak również postęp podjętych niezwłocznie prac naprawczych, począwszy od położenia prowizorycznego pokrycia. Kolejne karty Albumów odkrywają poszczególne etapy podnoszenia zamku z ruin, docenione w sposób wyjątkowy – wpisaniem na Listę UNESCO w 1997 roku.

 

Autorami zdjęć są fotografowie Pracowni Fotograficznej MZM, a także pracownicy Działu Historii. Pierwsze roczniki wypełniają zdjęcia znanych, zasłużonych fotografików: Jana Bułhaka, jego ucznia Henryka Hermanowicza i Kazimierza Lelewicza.
 
Warto przeczytać:
Wiesława Połom-Jakubowicz, Albumy Odbudowy Zamku jako źródło do badań nad przebiegiem prac budowlano-konserwatorskich w latach 1945-2005, Studia Zamkowe t. III, Malbork 2009

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.