PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuPodcast Posłuchaj Muzeum

Zbiory / Dokumentacja Historyczna

 

Album Odbudowy Zamku z fotograficzno-opisową dokumentacją prac w 1912 r.,fot.: Carl Kuhnd, opisy: Conrad Steinbrecht

Album Odbudowy Zamku z foto-
graficzno-opisową dokumentacją prac w 1912 r.,fot.: Carl Kuhnd, opisy: Conrad Steinbrecht; księga oprawna w sztywną okładkę, złożona z kart kartonowych z naklejonymi odbitkami fotograficznymi

 

Zbiór dokumentacji historycznej powstał w 1970 r. dzięki wpisaniu do inwentarza muzealnego przeszło 500 rysunków architektonicznych, które pochodziły z przedwojennego zasobu archiwalnego Zarządu Odbudowy Zamku w Malborku. Mimo iż nie stanowią one już większości, jest to najważniejsza jego część. W jej skład wchodzi dokumentacja prac restauracyjnych zamku malborskiego w 2. poł. XIX i 1. poł. XX w., głównie z czasów kierowania tym przedsięwzięciem przez Conrada Steinbrechta. Zgromadzone są tu rysunki inwentaryzacyjne i projektowe, zarówno wyglądu zewnętrznego zamku, jego wnętrz, a także wystroju rzeźbiarskiego, malarskiego oraz wyposażenia. Znajdziemy tu również szczegółowo opracowane projekty, które do dzisiaj pomagają konserwatorom w żmudnym procesie przywracania zamkowi jego dawnej świetności, a naukowcom pozwalają opisać dzieje restauracji Malborka.

 

Do tej niezwykle cennej dokumentacji należy również zestaw albumów fotograficznych (roczniki o nazwie Marienburg Baujahr), w których od 1882 do 1918 r. przedstawiana była na zdjęciach, zaopatrzonych w komentarz, historia prac konserwatorskich oraz najważniejsze wydarzenia z dziejów zamku. Dzięki tej nowatorskiej – jak na owe czasy – metodzie dokumentacji, odbudowa zamku po ostatniej wojnie, czy współcześnie prowadzona konserwacja i wyposażanie wnętrz są bez wątpienia łatwiejsze, a wystawy o przemianach architektonicznych bogatsze.

 

W zbiorze znajduje się ponad 730 pocztówek, pochodzących z okresu od lat 90. XIX do 70. XX w. Największy zespół stanowią zabytki z około 1914 roku oraz z okresu międzywojennego. Zasięg terytorialny stanowią przede wszystkim dawne prowincje pruskie (Prusy Wschodnie i Zachodnie). Najsilniej reprezentowany jest Malbork (277 pozycji) oraz inne wielkie miasta regionu: Gdańsk, Królewiec czy Toruń.

 

Pocztówka z widokiem Zamku Wysokiego od strony południowo-wschodniej
Pocztówka z widokiem Zamku Wysokiego od strony południowo-wschodniej.
Marienburg, Wpr./Hoch-Schloß, Ostseite; Malbork?; przed 1914 r.; fotolitografia barwna

 

Omawiany zbiór dokumentacji historycznej obejmuje również dokumenty archiwalne powstałe w okresie od XVIII do XX w. Najważniejszy wśród nich jest zestaw malborskich dokumentów cechowych, dokumentów parafii żuławskich, a także faksymile aktów prawnych, dotyczących historii Malborka i Prus z okresu krzyżackiego oraz polskiego.

 

Faksymile dokumentu króla Władysława IV, na mocy którego zwalniano mieszkańców Żuław od podatków

Faksymile dokumentu króla Władysława IV, na mocy którego zwalniano mieszkańców Żuław od podatków. Oryginał wystawiony 17 VII 1645 r.; A. Miziewicz; 1961 r.; papier; tusz, akwarela

 

Osobną część zbioru dokumentacji historycznej stanowi 141 zabytków kartograficznych. Pochodzą z szerokiego przedziału czasowego, od XVI po późne l. 40. XX w. Najstarsze są tu drzeworytowe mapy tekstowe Polski i Prus, pochodzące ze słynnej Cosmographie Sebastiana Münstera. Większość materiału stanowią jednak zabytki z okresu nowożytnego oraz XIX i 1. poł. XX w. W skład zbioru wchodzą mapy atlasowe, przeglądowe, topograficzne, załącznikowe, tematyczne i dokumentacyjne (m. in. katastralne) oraz nieliczne plany miast (głównie Malborka). Dużą część, 61 pozycji, stanowią mapy atlasowe pochodzące z różnych wydawnictw, popularne od XVII aż po XIX w.
Zasięg terytorialny zespołu stanowi Polska w granicach przedrozbiorowych, Niemicy, a najliczniej reprezentowane są mapy obejmujące dawne tereny Prus.

 

Mapa Królestwa Prus i polskich Prus Królewskich

Mapa Królestwa Prus i polskich Prus Królewskich, wraz z naniesionymi drogami pocztowymi. Mapa z atlasu Johanna Baptisty Homanna Neuer Atlas bestehend in einig curieusen Astronomischen Mappen und vielen auserlesenen allerneuesten Land-Charten über die Gantze Welt ... z 1710 r.; Spadkobiercy Homanna; Norymberga, po 1729 r., papier czerpany, miedzioryt ręcznie kolorowany akwarelą

 

 

Warto przeczytać:

Artur Dobry, Katalog zbiorów kartograficznych Muzeum Zamkowego w Malborku, Malbork 2005

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.