PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-lecieNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacjaSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Zbiory / Gabinet Numizmatyczny

 

Jan Höhn Młodszy, Medal upamiętniający powstanie Ligi Antytureckiej i zwycięstwa nad Turcją 1684, Fot. B.L.Okońscy

 

Jan Höhn Młodszy, Medal upamiętniający powstanie Ligi Antytureckiej i zwycięstwa
nad Turcją 1684, Fot. B. i L.Okońscy 

Zbiory Gabinetu Numizmatycznego były tworzone od pierwszych dni powołania Muzeum Zamkowego w Malborku w 1961 roku. Początkowo były to zakupy dokonywane przez Społeczny Komitet Odbudowy. Zbiory podzielone są na trzy kolekcje: Monety, Medale oraz Kopie i Inne.

 

W Gabinecie Numizmatycznym znajduje się zespół prawie ponad 4.500 monet związanych z państwem polskim, przede wszystkim Koroną (bez Pomorza Zachodniego i Śląska) za szczególnym uwzględnieniem Prus Królewskich. Znaczącą, ciągle powiększaną grupą są monety Zakonu Niemieckiego w Prusach. Muzeum Zamkowe jest na liście muzeów, które otrzymują systematycznie od NBP monety kolekcjonerskie.
 
 
Na kolekcję medali składają się obiekty przede wszystkim prezentujące sztukę medalierską Prus oraz liczne medale współczesne (powojenne) związane z historią naszego kraju, medale emitowane przez muzea polskie oraz pojedyncze medale projektowane przez znanych medalierów polskich. Liczną grupę stanowią medale emisji naszego muzeum. Są to przede wszystkim medale (lane i bite) emitowane od 1965 roku a projektowane przez znanych medalierów polskich na Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego oraz medale okolicznościowe.
 
 
W kolekcji kopii i innych obiektów związanych z pieniądzem oprócz nielicznej grupy kopii monet i banknotów znajdują się banknoty związane z Malborkiem - są to notgeldy emitowane w czasie I wojny światowej oraz notgeldy będące odbiciem propagandy niemieckiej prowadzonej w związku z plebiscytem 11 lipca 1920 roku. Ciekawą grupę obiektów stanowią ważki dukatowe (do sprawdzania wagi monet złotych), sakiewki, portmonetki oraz skarbonki z XIX i XX wieku.
 

Portmonetki
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.