PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneEdukacja muzealna onlineWystawa Kamienie Milowe 60-lecieNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Zbiory / Gabinet Rycin

Początki Gabinetu Rycin sięgają lat sześćdzie­siątych ubiegłego stulecia, czasów kiedy krystalizowała się struktura nowo powołanego do życia Muzeum Zamkowego. W zasobie liczącego dziś ponad tysiąc obiektów zbioru znajdują się ryciny, rysunki i płyty graficzne, powstałe na przestrzeni pięciu stuleci, od XVI do XX wieku.

 

Najważniejszą grupę ponad stu kompozycji, wykonanych w różnych technikach graficznych i rysunkowych, tworzy zespół historycznych widoków zamku malborskiego. W obrębie tej grupy na szczególne wyróżnienie zasługuje zespół dziewiętnastu płyt graficznych, pierwowzorów do albumu akwatint Schloss Marienburg in Preussen... z przełomu XVIII/XIX wieku, wydanych w Berlinie przez Friedricha Ficka. Warto również wymienić prace gdańskiego Johanna Carla Schultza z 2 poł. XIX stulecia, wielkoformatowe akwaforty Hugona Ulbricha z początku ubiegłego wieku, a także powojenne dzieła Stanisława Żukowskiego oraz Stanisława Kajzera.
 
W zbiorach Gabinetu Rycin znajduje się zespół portretów królewskich, a także plany i widoki innych miejscowości polskich i obcych, sceny batalistyczne, w obrębie tej grupy ważne miejsce zajmują trzy graficzne przedstawienia bitwy pod Grunwaldem według Januarego Suchodolskiego, Jana Matejki i Juliusza Kossaka.
 

  
Warto przeczytać:

 

 • Wilhelm Salewski, Schloß Marienburg in Preußen. Das Ansichtenwerk von Friedrich Gilly und Friedrich Frick. In Lieferungen erschienenen von 1799 bis 1803, Düsseldorf 1965.
 • Antoni Romuald Chodyński, Zamek malborski w obrazach i kartografii, Warszawa 1988.
 • Zamek Malborski w twórczości artystów minionych stuleci. Grafika, malarstwo, rysunek z polskich zbiorów muzealnych, XVI-XX w., red. Michał WOŹNIAK, katalog wystawy czasowej, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2003.
 • Portret artysty na nowo odkryty. Johann Carl Schultz (1801–1873) znany i nieznany. Katalog wystawy czasowej, Muzeum Zamkowe w Malborku, 7 sierpnia–11 października 2009, red. Justyna Lijka, Malbork 2009.
 • Monachijczyk w Malborku. Karty z podróży wedutysty Domenica Quaglio do Prus w 1832 roku, katalog wystawy czasowej, 19.06–6.09. 2015, Muzeum Zamkowe w Malborku, red. Justyna Lijka, Malbork 2015.
 • Przywracanie historii. Losy malborskich zbiorów po II wojnie światowej. Katalog wystawy czasowej, Muzeum Zamkowe w Malborku, red. Aleksandra Siuciak, Malbork 2015.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.