PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenne

Zbiory / Kolekcja Ceramiki

Muzealną kolekcję ceramiki założono w 1961 roku. Początkowo gromadzono w niej okazy porcelany z polskich, dziewiętnastowiecznych manufaktur. Od 1962 roku zakupywano ceramikę użytkową z polskich i europejskich warsztatów oraz fabryk fajansu. W 2000 roku pozyskano z badań archeologicznych, prowadzonych w poprzednich latach, bardzo ciekawe okazy kamionek nadreńskich i westerwaldzkich oraz ceramikę lokalną i holenderskich warsztatów fajansu z XVIII wieku. Obecnie kolekcja liczy ponad 500 sztuk naczyń ceramicznych różnego rodzaju i przeznaczenia, datowanych na okres od późnego średniowiecza po XX wiek. Około 60% zbioru stanowią zabytki z porcelany, 35% – fajanse polskie, pozostałe 15% to kamionki i fajanse europejskie, choć w kolekcji zdarzają się także pojedyncze egzemplarze średniowiecznych wyrobów garncarskich.

 

Wśród eksponatów z porcelany na uwagę zasługuje spory zestaw naczyń z polskich manufaktur porcelany z Korca i Baranówki.Oprócz wymienionego zespołu, w kolekcji znajduje się po kilka pojedynczych egzemplarzy porcelanowych naczyń z drugiej połowy XIX wieku z Bielotyna i Horodnicy, a także z początku i pierwszej połowy XX wieku z fabryk porcelany w Ćmielowie i Chodzieży.

 

Ciekawy i urozmaicony jest zespół polskich wyrobów garncarskich oraz fajansów Znajdują się tutaj ceramiki z takich ośrodków jak: Gdańsk, Prószków Śl. Ćmielów, Radlin, Horodnica, Glińsko, Rytwiany, Lubartów, Lubycza Kr., Koło n. Wartą, Chodzież, Sławuta, Bolimów, Kamienny Bród, Nowy Dwór Maz., Pruszków, pod Warszawą, Jedlnia, Włocławek, Nieborów. W kolekcji malborskiej pozostaje również bardzo interesujący i okazały zespół majolik nieborowskich z prywatnej manufaktury księcia Michała Radziwiłła.

 

Pośród fajansów europejskich w malborskiej kolekcji dominują naczynia z manufaktur niemieckich (Ansbach, Bayreuth, Frankfurt n. Menem, Hanau, Norymberga) i holenderskich, przede wszystkim z Delft. Nielicznie reprezentowane są fajanse angielskie.

 

Odrębny zbiór stanowią kamionkowe naczynia i plastyka zwierzęca z Królewskiego Warsztatu Terakoty i Majoliki w Kadynach nad Zalewem Wiślanym, który założył, w swoich włościach w Prusach, Wilhelm II, cesarz Niemiec.

 

Warto przeczytać:

Porcelana polska. Korzec i Baranówka, katalog, Malbork 1973.

Jastrzembska U., Fajans polski XVIII – XIX w., (katalog zbiorów), Malbork 1985.

Polski fajans w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku, (katalog), oprac. U. Jastrzembska, red. B. Pospieszna, Malbork 2004.

Pospieszna B., Dobry A., Ceramika europejska w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku, (katalog zbiorów), Malbork 2018.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.