PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneWystawa Kamienie Milowe 60-lecieWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Zbiory / Kolekcja Detalu Architektonicznego

 

Głowica kolumny z przedstawie-
niem Bożego Narodzenia,
Kapitularz na Zamku Wysokim


         

 

Tworzenie kolekcji detalu rozpoczęło się w początkach naukowej konserwacji zamku w Malborku. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Conrad Steinbrecht, który w 1882 roku podjął prace konserwatorskie i badawcze w malborskim zespole zamkowym. Ze swych wojaży badawczych skwapliwie zwoził do malborskiego zamku wszelkie detale architektoniczne możliwe do pozyskania bez większego uszczerbku dla zabytków. Już na początku XX wieku zbiory te stały się tak znane, że do malborskiej kolekcji trafiły detale pochodzące z Chin, także ze słynnego muru.

 

Następca Steinbrechta, Bernhard Schmid, większą uwagę przywiązywał do gromadzenia detali i elementów konstrukcyjnych zabytków budownictwa fachwerkowego na Żuławach. Jego działania w tym kierunku – rozpoczęte już w początku XX wieku, gdy piastował on urząd Konserwatora Rządowego dla Prowincji Prusy Zachodnie – zaowocowały zgromadzeniem na zamku malborskim pokaźnej kolekcji drewnianych detali budownictwa regionalnego.


Zniszczenia zamku w 1945 roku w pewnym sensie stały się zaczynem znacznego rozrostu kolekcji detalu. W trakcie szeroko prowadzonych prac związanych z odgruzowywaniem zamku wyselekcjonowano bardzo liczne, średniowieczne detale. Znalazły one swoje miejsce w kolekcji, ale też wiele z nich w trakcie odbudowy malborskiej warowni trafiło na swoje pierwotne miejsca.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.