PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumEdukacja muzealna onlineWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuStraty wojenne

Zbiory / Kolekcja Ekslibrisu

 

Muzeum Zamkowe w Malborku jest organizatorem najstarszego na świecie, cyklicznego konkursu na ekslibris pod nazwą Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego. Pierwsza edycja tej imprezy artystycznej odbyła się w roku 1963 – na przestrzeni wielu lat historii Biennale odbyły się dwadzieścia dwa konkursy.

 

Odwiedź stronę internetową Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego

 

Vladimir Zujev (Rosja), Ex libris Museum Zamkowe w Malborku, 2006 r., akwaforta, akwatinta, miękki werniks
Vladimir Zujev (Rosja), Ex libris Museum
Zamkowe w Malborku, 2006 r., akwaforta, akwatinta, miękki werniksPosiadamy jedną z największych i najlepszych w Polsce kolekcji ekslibrisu współczesnego, która liczy obecnie ponad 21 tysięcy obiektów. Tworzą ją prace, podarowane przez artystów, uczestniczących w kolejnych Biennale. Malborski zbiór składa się z dużych zestawów prac najwybitniejszych grafików z całego świata, a jego zasadniczą część tworzą ekslibrisy wykonane przez twórców reprezentujących kraje środkowo i wschodnioeuropejskie.

 

Robert Evgeni Baramov (Bułgaria), Ex libris Spartaco Cadioli, 1997 r. akwaforta barwna

Robert Evgeni Baramov (Bułgaria), Ex libris Spartaco Cadioli, 1997 r., akwaforta barwna

Tradycyjnie pojmowany ekslibris (łac. ex libris - z książek) kojarzony jest z niewielką odbitką graficzną zawierającą w polu kompozycji dedykację, na którą składa się zwrot ex libris lub jego zamiennik np. ex bibliotheca, ex numismaticis, z książek oraz imię i nazwisko właściciela ewentualnie nazwa instytucji (biblioteki, muzeum, urzędu). Taką odbitkę przyklejano na wewnętrzną stronę przedniej okładki książki dla udokumentowania przynależności woluminu do określonego księgozbioru. Narodził się wkrótce po pojawieniu się pierwszych drukowanych książek, na pocz. II poł. XV wieku w Niemczech. Miał chronić książkę przed zgubieniem, wyrażać dumę właściciela z faktu posiadania jej i miał ją zdobić. Przez kilka wieków ekslibris służył książce, aby w XIX stuleciu osiągnąć swój zmierzch i upadek. Wiek XX przyniósł nie tylko odrodzenie, ale i emancypację ekslibrisu, który stopniowo tracił swoją funkcję użytkową, by w końcu odkleić się od książki, stając się samodzielną, dedykowaną miniaturą graficzną oraz obiektem kolekcjonerskim i ekspozycyjnym.

       
Sergey Udowitchenko, Izrael
  Sergey Udowitchenko, Izrael

 
 

Warto przeczytać:

► XX Jubileuszowe Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego – Malbork 2005, katalog wystawy (oprac. i red. Bogumiła Omieczyńska), Malbork 2005

► XXII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego – Malbork 2009, katalog wystawy (oprac. i red. Bogumiła Omieczyńska), Włocławek 2009

Kliknij tu, aby zobaczyć katalogi Biennale Exlibrisu w naszym e-sklepie

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.