PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj MuzeumProjekt Straty kontynuuacja

Zbiory / Kolekcja Malarstwa

 

Fryderyk Wilhelm – elektor Brandenburgii zw. Wielkim Elektorem, Albert Tschautsch

Fryderyk Wilhelm – elektor
Brandenburgii zw. Wielkim
Elektorem, Albert Tschautsch

Kolekcja malarstwa jest zróżnicowana zarówno pod względem tematyki jak i techniki oraz podłoży malarskich. Dominuje malarstwo olejne na płótnie z obszaru Europy północnej (Niemcy, Niderlandy). Tematycznie największy zespół tworzą, obok portretu, pejzaże oraz widoki miast i zamków obronnych, w tym zamku malborskiego. Poza tym do kolekcji należą również nieliczne sceny historyczne, batalistyczne, religijne i mitologiczne.

 
 
We wczesnych latach 80. ubiegłego wieku podjęto decyzję o gromadzeniu współczesnych prac artystów związanych z Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych w Gdańsku, czego pokłosiem jest 9 abstrakcji malarskich autorstwa dziś już uznanych artystów: Bohdana Borowskiego, Barbary Massalskiej, Barbary i Jana Górów. Inni artyści związani z Wybrzeżem (m.in. Zdzisław Kałędkiewicz, Bolesław Rogiński, Stanisław Michałowski) wykonali dla Malborka w 1961 r. 18 kopii portretów władców polskich według siedemnastowiecznych pierwowzorów pochodzących z toruńskiego ratusza; dziś tworzą one odrębny zespół pośród malarstwa portretowego MZM.
 

Portrait of young Frederick William, copy of painting by Antoine Pesne (1740)

Młodzieńczy portret Fryderyka Wielkiego, kopia obrazu Antoine
Pesne'a z 1740 r.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.