PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-lecieProjekt Straty kontynuuacjaEdukacja muzealna onlinePodcast Posłuchaj Muzeum

Zbiory / Kolekcja Rzeźby

 
Relikwiarz hermowy, ok. 1350 r.
Relikwiarz hermowy, ok. 1350 r.
Kolekcja rzeźby sakralnej Muzeum Zamkowego w Malborku obejmuje plastykę od czasów średniowiecza po wiek XX. W dużej mierze są to pozostałości wyposażenia kościoła zakonnego. Ze względu na zmiany funkcji zamku i przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń, gotyckie wyposażenie kościoła zamkowego i innych wnętrz zachowało się fragmentarycznie. W formie destruktów dotrwały do naszych czasów także elementy wyposażenia z okresu jezuickiego. W skład kolekcji wchodzą również rzeźby z czasów regotyzacji wnętrz zamkowych (przełom XIX i XX wieku), często kopie średniowiecznych zabytków z terenu Niemiec.
 
 
Szereg rzeźb wchodzących w skład kolekcji to figury kultowe i przeznaczone do prywatnej dewocji prezentujące rozwój drewnianej i kamiennej rzeźby gotyckiej w Europie Północnej, a szczególnie na Pomorzu.
 
 
Figura Chrystusa w Ogrójcu, Mistrz Pięknej Madonny Toruńskiej, ok. 1390-95 r.
Figura Chrystusa w Ogrójcu, Mistrz Pięknej Madonny Toruńskiej, ok. 1390-95 r.
 
 
Jedną z najstarszych rzeźb w kolekcji jest zachowana fragmentarycznie figura Chrystusa pochodzącą z monumentalnej grupy Ukrzyżowania powstałej w 1344 r. Krucyfiks i pozostałości figur Marii i św. Jana eksponowane są in situ, na ścianie północnej kościoła Najświętszej Marii Panny. Warto też zwrócić uwagę na Hermę relikwiarzową powstałą w środowisku kolońskim ok. 1350 r. Najcenniejszym zabytkiem w kolekcji jest wapienna figura Chrystusa w Ogrójcu, wykonana w latach 1390-5 przez Mistrza Pięknej Madonny Toruńskiej. Najliczniej reprezentowane są przedstawienia patronki zakonu — Najświętszej Marii Panny, a także świętych — m.in. szczególnie ważnego dla zakonu rycerskiego- św. Jerzego. 
 
 
     Św. Anna Samotrzeć
          Św. Anna Samotrzeć
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.