PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecieSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Zbiory / Kolekcja Szkła Artystycznego

W 1968 roku, idąc za potrzebami chwili, a także z powodu braku własnych zabytków zniszczonych lub zagrabionych podczas wojny i tuż po wojnie, Muzeum Zamkowe w Malborku rozpoczęło od eksponowania i gromadzenia sztuki współczesnej. 16 maja 1970 roku odbył się wernisaż 169 szkieł artystycznych z prywatnych zbiorów Zbigniewa Horbowego, artysty plastyka, projektanta w Hucie Szkła Gospodarczego w Szczytnej Śląskiej. W lipcu tegoż roku zakupiono od artysty 147 sztuk szkieł artystycznych i użytkowych, które stanowiły zaczątek nowej kolekcji muzealnej. Kolejne zakupy szkieł znanych, wrocławskich artystów, w większości, z tzw. szkoły profesora Stanisława Dawskiego, poczyniono ponownie dopiero w 1975 roku. Kolekcja wzbogaciła się o realizacje plastyczne Ingeborgi Glądała-Kizińskiej, Michała Diamenta, Ludwika Kiczury i Władysława Czyszczonia i Jerzego Słuczana-Orkusza, a także spoza środowiska wrocławskiego -Jerzego Maraja. Ze względu na niezwykłą oryginalność kształtów szkieł Ludwika Kiczury, w następnym roku kolekcja wzbogaciła się o dziewięć szkieł autorstwa tego niezwykle uzdolnionego artysty, który był wcześniej stażystą w hucie „Venini” w Murano.

 

Obecnie kolekcja liczy 237 pozycji inwentarzowych, co stanowi 265 sztuk okazów szkła artystycznego i użytkowego z lat 60. i 70. XX wieku. W tym 210 szkieł Zbigniewa Horbowego, 19 –Ludwika Kiczury, 12 Ingeborgi Glądała-Kizińskiej i pojedyncze szkła pozostałych artystów.

 
  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.