PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-lecieProjekt Straty kontynuuacjaPodcast Posłuchaj MuzeumRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Zbiory / Zabytki Techniki

 

Zabytki Techniki to najmłodsza z zamkowych kolekcji – została utworzona w 2003 roku. W chwili obecnej liczy 25 obiektów podzielonych na trzy grupy.

 

Do pierwszej należą urządzenia mechaniczne, stanowiące stałe wyposażenie młyna kaszowego na Zamku Wysokim. W skład tego zespołu wchodzą: mlewnik, stępa, odsiewacz, wialnia oraz kierat.  

 

Wnętrze młyna
Wnętrze młyna

 

Do kolejnej grupy należy zespół jedenastu kamieni żarnowych, z których najstarszy pochodzi z X–XI w.

 

Trzecia grupa to pozostałości wiatraka o nazwie Królewskie Pacholę zbudowanego w 1831 roku w Krzewsku, pod Elblągiem, z funduszów króla Prus Fryderyka Wilhelma III. Był to jeden z najstarszych żuławskich wiatraków, służących do odwodnienia terenów. Jego oryginalność polegała na tym, że koło czerpakowe umieszczone było wewnątrz budowli. Późniejsze miały takie koła na zewnątrz. Rozebrany został w 1913 roku, a elementy jego napędu przeniesiono na Zamek Wysoki w Malborku. Potężne wały pionowy i skrzydłowy umieszczono pod krużgankiem zachodnim, zaś koła trybowe i czerpakowe pod Gdaniskiem.

 

Wał pionowy wiatraka Królewskie Pacholę wyciosany został z jednego pnia drewna.

Wał pionowy wiatraka Królewskie Pacholę wyciosany został z jednego pnia drewna.


Warto przeczytać:
► B. Pospieszna, Młyny i ich urządzenia mechaniczne w Malborku i okolicy, [w:] Młyny w Malborku i okolicy od XIII do XIX wieku, Malbork 2004

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.