200 lat konserwacji
Daty i godziny otwarciaCennikPrzed wizytąKto jest kimKomisja Zakupu MuzealiówOśrodek Konferencyjny KARWANPraca/staże/praktykiZamówienia PubliczneFundusze zewnętrzneNasi PartnerzyPress RoomPomoc
EEA Grants
A A A Drukuj

http://www.eeagrants.org/

Logo – Norway Grants

 
Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism.

Muzeum Zamkowe w Malborku otrzymało dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Priorytet 2.3 OCHRONA KULTUROWEGO DZIEDZICTWA EUROPEJSKIEGO na projekt zatytułowany:

ZESPÓŁ REZYDENCJONALNY WIELKICH MISTRZÓW NA ZAMKU ŚREDNIM W MALBORKU – PAŁAC WRAZ ZE SKRZYDŁEM ZACHODNIM – KONTYNUACJA PRAC.

Termin realizacji: 01 grudnia 2006 r. – 30 kwietnia 2011 r.

Głównym zadaniem Muzeum Zamkowego w Malborku jest dbałość o zachowanie substancji zabytkowej obiektu, uważanego za najwyższej rangi pomnik historii i architektury oraz ważny element światowego dziedzictwa. Niestety, błędy poczynione przez budowniczych zamku oraz jego burzliwe dzieje doprowadziły w ostatnich dziesięcioleciach XX w. do kumulacji niekorzystnych zjawisk konstrukcyjnych. Spowodowały one poważne zagrożenia dla konstrukcji obiektu, doprowadziły do konieczności wyłączenia Skrzydła Zachodniego ze zwiedzania, a także zmusiły muzeum do podjęcia intensywnych prac konstrukcyjnych i remontowo- konserwatorskich. Podjęto je już w 1983 r. W trakcie prac przeprowadzono badania konserwatorskie oraz konserwację wnętrz Refektarzy Letniego i Zimowego, Sali Narożnej, Sali Królewieckiej, Niskiej i Wysokiej Sieni oraz przedsionka południowego. Wnętrza te wymagają zakończenia prac konserwatorsko-remontowych i adaptacyjnych. Pozyskanie funduszy z EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego pozwoli na systematyczne prowadzenie robót, które mają na celu zachowanie w jak najlepszej kondycji tego ogromnego zespołu architektonicznego oraz stopniowe przywracanie dotychczas niedostępnych wnętrz do stanu użytkowego. Dzięki temu zmieniona zostanie organizacja ruchu turystycznego na zamku i stworzona nowa trasa turystyczna w Skrzydle Zachodnim, które wraz z Pałacem Wielkich Mistrzów, kaplicą pałacową i Wielkim Refektarzem należą do najcenniejszych elementów całego zespołu zamkowego.

Zamek Malbork pełni szczególną rolę w polityce kulturalnej państwa. W Europie Środkowej należy do obiektów najczęściej odwiedzanych przez turystów. Realizacja projektu pozwoli z jednej strony utrzymać obecny poziom ruchu turystycznego, a z drugiej – pozyskać nowych odwiedzających Muzeum Zamkowe w Malborku. Ponadto odzyskane wnętrza będą wykorzystywane jako miejsce działań o charakterze kulturalnym (wystawy, happeningi artystyczne, koncerty czy uroczystości wysokiej rangi). Realizacja niniejszego projektu może być także czynnikiem pozytywnie oddziaływującym na rozwój regionu. Na realizacji projektu skorzystają następujące grupy społeczne: turyści krajowi i zagraniczni, mieszkańcy Malborka i regionu, osoby zatrudnione w punktach handlowych i gastronomicznych na terenie zamku i w jego sąsiedztwie, przedsiębiorcy, regionalne organizacje turystyczne, ludzie świata kultury i sztuki, fundacje i stowarzyszenia kulturalne.

Otrzymanie dofinansowania na prace adaptacyjno-konserwatorskie w Zespole Rezydencjonalnym Wielkich Mistrzów na Zamku Średnim było niezbędne do dalszego pełnienia przez zamek funkcji kulturowych na rzecz miasta, regionu, kraju, a także naszego kontynentu. Przyznanie dotacji należy uznać za olbrzymi sukces organizacyjny, bowiem rywalizacja o fundusze była niezwykle zacięta. Wnioski przechodziły dwustopniową, wnikliwą ocenę. Na sześćset złożonych projektów do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, weryfikację wstępną, polegająca na ocenie formalnej, przeszło sto dziesięć wniosków, z czego zakwalifikowanych do realizacji zostało zaledwie czternaście. Musimy koniecznie dodać, że projekt przygotowany przez Muzeum Zamkowe w Malborku uplasował się na pierwszym miejscu tej stawki.

Przygotowanie opracowania projektu było wielkim przedsięwzięciem logistycznym. Wśród podmiotów zaangażowanych w jego przygotowanie i realizację należy wymienić kilka jednostek organizacyjnych muzeum, w tym: dyrekcję, Dział Konserwacji Zamku, konserwatora zbiorów muzealnych, pracownię archeologii oraz głównego księgowego wraz z Działem Finansowo-Księgowym.

Pierwszym etapem pracy – po zapoznaniu się z wytycznymi europejskimi i programu EOG i NMF - było przygotowanie zamkowego programu konserwatorskiego. Jest to dokument liczący ponad sto stron druku. Kolejnymi działaniami były:zlecenie sporządzenia Studium wykonalności dla projektu, zgromadzenie wymaganych dokumentów, uzyskanie niezbędnych zezwoleń i decyzji,opracowanie kosztorysów iharmonogramów zadań, wypełnienie wniosku i sporządzenie dokumentacji fotograficznej. Całość, po zweryfikowaniu przez Departament Strategii Kultury i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, została przetłumaczona na język angielski i złożona do oceny ekspertów zewnętrznych. Choć poprzeczka była ustawiona niezwykle wysoko, na krajowym etapie oceny nasz projekt zdobył najwięcej punktów. W ramach oceny formalno-ekonomicznej przyznano mu 38 punktów, a w ramach oceny merytorycznej – 40. W dniu 19 września 2006 r. czteroosobowa, międzynarodowa komisja przeprowadziła wizję lokalną w Malborku. Zadaniem wizytatorów było zbadanie zgodności założeń projektu ze stanem faktycznym. Od owej opinii zależała akceptacja projektu. Wspomniani eksperci zewnętrzni wystawili ocenę 4,4 na 5 punktów możliwych do uzyskania. W ten sposób nasz projekt muzealny raz jeszcze otrzymał pierwszą lokatę wśród innych, co przesądziło o przyznaniu dotacji na jego realizację.

Dzień 11 grudnia 2006 r. był dniem wielkiej radości w Muzeum Zamkowym. Dyrektor Mariusz Mierzwiński otrzymał wtedy oficjalną, pisemną informację o wydaniu przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych pozytywnej decyzji odnośnie przyznania dofinansowania dla projektu przygotowanego przez Muzeum Zamkowe w Malborku. Kwota owego dofinansowania jest równa kwocie wnioskowanej i wynosi 2.651.555 euro, co stanowi 60% budżetu całego zadania.

W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem umów, które powinny zostać podpisane w pierwszym kwartale bieżącego roku.

 

 
W dniu 31 stycznia 2007 r. w zamku miało miejsce kolejne posiedzenie Komisji Konserwatorskiej, która przedyskutowała kierunek prac przy ścianach i sklepieniach we wnętrzu Wielkiego Refektarza i w pomieszczeniach Pałacu Wielkich Mistrzów. Prace wykonuje Pracownia Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki RESTAURO z Warszawy, a finansuje Muzeum Zamkowe ze środków otrzymanych z tzw. Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Oprócz specjalistów z Muzeum w posiedzeniu wzięli udział: Prof. Marian Arszyński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Marek Rubnikowicz dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu (do niedawna Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków) i dr Marian Kwapiński – Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. W/w wnętrza zostaną oddane do użytku pod koniec maja br. i znajdzie się w nich duża, historyczna wystawa czasowa, prezentująca bezcenne obiekty związane z władcami Królestwa Polskiego i wielkimi mistrzami krzyżackimi. Otwarcie wystawy zaplanowano na 8 czerwca.

 


 

W dniu 22 listopada 2007 r. w otwartym, po 25 latach niedostępności, Wielkim Refektarzu odbyła się konferencja prasowa nt. Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach którego realizowany jest projekt Zespół Rezydencjonalny Wielkich Mistrzów na Zamku Średnim w Malborku – Pałac wraz ze skrzydłem zachodnim-kontynuacja prac. Konferencję prowadził oraz dokonał podsumowania pierwszego etapu prac dr Janusz Trupinda. O przebiegu prac przygotowawczych projektu oraz procedurze z tym związanej mówili autorzy studium wykonalności – Piotr Deska i Piotr Łangowski z DS Consulting z Gdańska. Właściciele Konsorcjum Pracownie Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki RESTAURO i Pracownie Konserwacji i Rewaloryzacji Obiektów Zabytkowych Renowa – Przemysław Gorek i Marcin Kozarzewski – zrelacjonowali przeprowadzone prace budowlano-konserwatorskie w Wielkim Refektarzu i pomieszczeniach sąsiednich. Na zakończenie Bernard Jesionowski – kierownik Działu Konserwacji Zamku – zebranym gościom przedstawił wszystkie pomieszczenia i tereny objęte projektem.


Kwiecień 2010 r.

Adaptacja strychów na cele ekspozycyjne wykonana została w ramach Projektu Norweskiego – środki na te prace pochodziły z dotacji pozyskanej w ramach realizacji projektu współfinansowanego z priorytetu 2.3 Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. Zespół Rezydencjonalny Wielkich Mistrzów na Zamku Średnim w Malborku – Pałac wraz ze Skrzydłem Zachodnim – Kontynuacja prac.

Odbiór strychów nad Infirmerią

Udział środków zewnętrznych wynosił 60%, środki własne 40%. W ramach tych prac wykonano adaptację pomieszczeń strychowych w narożniku północno – zachodnim Zamku Średniego nad zespołem pomieszczeń kuchni Wielkiego Refektarza oraz nad zachodnią częścią infirmerii,  w miejscu zniszczonych pożarem w 1959 roku pomieszczeń dla chorych. Uzyskano w tej przestrzeni dwa pomieszczenia ekspozycyjne o łącznej powierzchni około 600 m kw. Wprowadzone media pozwalają na wykorzystanie tej powierzchni zarówno na organizacje ekspozycji tradycyjnej jak i nowoczesnej z zastosowaniem technik multimedialnych.

Odbiór strychów nad Infirmerią

Odbiór strychów nad Infirmerią

Odbiór strychów nad Infirmerią

Nawiązując do zakończonych wcześniej prac konserwatorsko - adaptacyjnych piwnic elementy nowe wykonano ze stali i betonu; zrobiono tak, by nowoczesne rozwiązania nie udawały rozwiązań historycznych.


W piątek, 26 listopada 2010 w Wielkim Refektarzu na Zamku Średnim w Malborku miała miejsce konferencja prasowa poświęcona zakończeniu prac adaptacyjno-konserwatorskich wykonanych dzięki funduszom pozyskanym zw ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przekazane granty o łącznej wartości 21 mln zł umożliwiły wykonanie prac remontowych w Pałacu Wielkich Mistrzów wraz ze Skrzydłem Zachodnim, których wspaniały rezultat możemy obserwować dzisiaj.

Uroczystość rozpoczęła się odsłonięciem tablicy pamiątkowej wmurowanej na Dziedzińcu Zamku Średniego oraz powitaniem najznamienitszych gości, m.in. Ambasadora Norwegii J.E. Enoka Nygaarda, Sekretarza Stanu MKiDN i Generalnego Konserwatora Zabytków Pana Piotra Żuchowskiego.

Referat kierownika projektu Leszka Natory (pdf)


Dyrektor Naczelny MZM M. Mierzwiński i Ambasador Królestwa Norwegii J.E. E. Nygaard


od lewej: kustosz MZM M. Stokowski, małżonka Konsula Honorowego w Gdyni M. Rzeszewicza, Doradca ds. Funduszy EOG w Ambasadzie Królestwa Norwegii A. Hernik-Ślusarczyk, Konsul Honorowy Królestwa Norwegii w Gdyni M. Rzeszewicz, asystentka konsularna E. Osińska, Ambasador Królestwa Norwegii J.E. E. Nygaard, Dyrektor Naczelny MZM M. Mierzwiński, Wicedyrektor MZM B. Stawarska


Dyrektor Naczelny MZM M. Mierzwiński w trakcie ceremonii odsłonięcia tablicy pamiątkowej


Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez Ambasadora Norwegii J.E. Enoka Nygaarda oraz Sekretarza Stanu MKiDN i Generalnego Konserwatora Zabytków P. Żuchowskiego (po lewej)


Sekretarz Stanu MKiDN P. Żuchowski i Ambasador Norwegii J.E. E. Nygaard


Dyrektor Naczelny MZM M. Mierzwiński, Sekretarz Stanu MKiDN P. Żuchowski, Ambasador Norwegii J.E. E. Nygaard


Konferencja prasowa w Wielkim Refektarzu. Od lewej: Wicedyrektor MZM dr J. Trupinda, Sekretarz Stanu MKiDN P. Żuchowski, Ambasador Norwegii J.E. E. Nygaard, Doradca ds. Funduszy EOG w Ambasadzie Królestwa Norwegii A. Hernik-Ślusarczyk, Dyrektor Naczelny MZM M. Mierzwiński, Kierownik Projektu L. Natora


Konferencja prasowa. Przemawia Sekretaż Stanu P. Żuchowski


Konferencja prasowa. Dyrektor Naczelny MZM M. Mierzwiński i Ambasador Królestwa Norwegii J.E. E. Nygaard


Konferencja prasowa. Wicedyrektor MZM dr J. Trupinda.


Konfernecja prasowa


Goście zwiedzają zamek. Strychy nad Wielkim Refektarzem.


Goście zwiedzają zamek. Nowy sklep zamkowy w piwnicach pod Wielkim Refektarzem.

fot. B. i L. Okońscy