Dziś muzeum czynne jest w godzinach: 9:00 - 20:00 ostatnie wejście na Trasę Zamkową - Historyczną o godz. 17.00

Wydawnictwo

Procedura wydawnicza

PROCEDURY WYDAWNICZE

 1. Postanowienia ogólne

Niniejsza procedura wydawnicza dotyczy wszystkich publikowanych przez Muzeum Zamkowe w Malborku recenzowanych prac.

Wydawca, redaktorzy, recenzent i autor (autorzy) zobowiązani są do przestrzegania Procedury wydawniczejProcedury recenzyjnej oraz Zasad etyki wydawniczej obowiązujących w Muzeum Zamkowym w Malborku.

Wydawnictwo Muzeum Zamkowego w Malborku podejmuje decyzje o nakładzie, cenie sprzedaży, sposobie dystrybucji, nośnikach i formie rozpowszechniania publikacji oraz o promocji publikacji.

 1. Procedury wydawnicze

 1. Sekretarz Kolegium Wydawniczego przyjmuje materiały przygotowane zgodnie z Instrukcją wydawniczą stanowiącą załącznik nr 1 wraz z podpisanym przez autora Oświadczeniem, którego wzór stanowi załącznik nr 2.
 2. Materiały powinny być składane do 31 października roku poprzedzającego publikację. Wyjątkiem są katalogi wystaw, teksty do Studiów Zamkowych oraz materiały promocyjne.

 1. Wszystkie materiały, o których mowa w ust. 1 poddawane są wstępnej ocenie Kolegium Wydawniczego. Obowiązkiem członków Kolegium jest ocenianie tekstów pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej, rzetelności, wartości naukowej oraz wymogami merytoryczno-formalnymi.

 

 1. Złożony tekst jest weryfikowany licencyjnym programem antyplagiatowym. Niekorzystny wynik testu powoduje zwrócenie materiałów autorowi w celu wyjaśnienia nieprawidłowości.

 1. Kolegium Wydawnicze wskazuje specjalistów w danej dziedzinie wiedzy, którzy dokonują recenzji zgodnie z przyjętą zasadą  double-blind peer review (recenzent jak i autor są anonimowi). Ostatecznego wyboru recenzenta dokonuje Redaktor Naczelny.

 1. Zaakceptowane materiały zostają przekazane do recenzji zgodnie z przyjętą Procedurą recenzyjną. Recenzent ocenia jakość tekstu i sporządza jego pisemną ocenę. Każda dostarczona recenzja musi być opatrzona datą wykonania oraz własnoręcznym podpisem recenzenta.  Formularz recenzji stanowi załącznik nr 3.

 1. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji autor zobowiązany jest dokonać stosownych pisemnych poprawek według uwag recenzenta i przedstawić poprawiony materiał  Kolegium Wydawniczemu, który skieruje materiał do recenzenta.

 

 1. Negatywna recenzja równoznaczna jest z odrzuceniem tekstu. Jednak  autor  po uwzględnieniu uwag recenzenta i poprawie może złożyć materiał ponownie.

 1. Kolegium Wydawnicze sporządza końcową opinię kwalifikującą do druku, która zostaje przekazana Redaktorowi Naczelnemu Wydawnictw Muzeum Zamkowego
  w Malborku.

 

 1. Redaktor Naczelny podejmuje ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu tekstu do druku.

 1. Sekretarz Kolegium Wydawniczego przygotowuje projekt umowy z przeniesieniem lub nabyciem autorskich praw majątkowych do utworu. Sekretarz Kolegium Wydawniczego przedkłada projekt umowy Dyrektorowi Muzeum Zamkowego
  w Malborku.

 

 1. Przyjęty do druku  materiał podlega redakcji naukowej, językowej oraz obligatoryjnej korekcie autorskiej tekstu. Autor akceptując lub odrzucając zaproponowane sugestie zatwierdza ostateczną wersję materiału.

 1. Opracowanie graficzne materiału. Wydawca podejmuje decyzję w jakiej serii i szacie graficznej zostanie wydany złożony przez autora materiał. Jeśli tekst formalnie i merytorycznie zawiera się w istniejącej już serii wydawniczej – materiał zostanie dostosowany do serii pod względem edytorskim. Jeśli materiał nie może zostać włączony do istniejącej serii wydawniczej, wydawca zleca wykonanie projektu graficznego wnętrza i okładki publikacji.

 

 1. Korekty językowe i techniczne oraz korekta autorska na złamanym tekście.

 

15. Sekretarz Kolegium Wydawniczego podejmuje czynności niezbędne do skierowania materiału do druku.

16. Druk książki.

17. Przekazanie egzemplarzy autorskich i obowiązkowych.

18. Autor publikacji współpracuje z Muzeum Zamkowym w Malborku w działaniach mających na celu promocję jego książki m.in.:

– przygotowuje tekst (około 1600 znaków typograficznych ze spacjami) podkreślający atrakcyjność  książki oraz krótką notatkę o sobie, które mogą zostać wykorzystane na okładce;

– przygotowuje informacje przedstawiające tematykę pracy oraz atuty wyróżniające ją spośród innych prac;

– uczestniczy w spotkaniach autorskich organizowanych przez Muzeum Zamkowe
w Malborku.

Załączniki:

załącznik nr 1 – Instrukcja wydawnicza POBIERZ

załącznik nr 2 – Oświadczenie autora tekstu POBIERZ

załącznik nr 3 – Formularz recenzji POBIERZ 

 

Bilety

Kup bilet w naszym systemie online

Godziny otwarcia

 • Pn - Ndz:9:00 - 20:00
Wystawy
 • Wt - Ndz:9:00 - 19:00

Kontakt

Informacja turystyczna

 • +48 55 647 08 00
 • +48 55 647 09 02
 • +48 55 647 09 78