Dziś muzeum czynne jest w godzinach: 9:00 - 20:00 ostatnie wejście na Trasę Zamkową - Historyczną o godz. 17.00

Dostępność

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Muzeum Zamkowe w Malborku
wraz z oddziałami
w Kwidzynie i Sztumie

Muzeum Zamkowe w Malborku

Dostępność cyfrowa

Muzeum Zamkowe w Malborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Muzeum Zamkowego w Malborku wraz ze stronami Oddziałów w Kwidzynie i Sztumie znajdującymi się pod adresem www.zamek.malbork.pl

Data publikacji strony internetowej:1 lutego 2023 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1 lutego 2023 r.

Data ostatniego przeglądu deklaracji 13 marca 2024 r.

Strony internetowe oddziałów znajdują się pod adresami:

http://zamek.kwidzyn.pl/

Data publikacji strony internetowej:1 lutego 2023 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1 lutego 2023 r.

Data ostatniego przeglądu deklaracji 13 marca 2024 r.

http://zamek.sztum.pl/

Data publikacji strony internetowej:1 lutego 2023 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1 lutego 2023 r.

Data ostatniego przeglądu deklaracji 13 marca 2024 r.

Muzeum zapewnia dostępność do swojej strony internetowej i stron oddziałów   zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848).

Strona Muzeum jest zgodna ze standardem WCAG 2.1

By uznać stronę internetową za zgodną z powyższą ustawą musi ona spełniać następujące warunki:

 1. Każda treść nie będąca tekstem powinna zostać zaopatrzona w alternatywę tekstową.
 2. Multimedia powinny posiadać alternatywę dla obrazu i dźwięku w postaci audio deskrypcji i napisów.
 3. Informacja powinna nadawać się do przetworzenia (adaptacji) za pomocą automatycznych narzędzi.
 4. Informacja powinna być łatwa do odróżnienia od tła.
 5. Wszystkie elementy i funkcje muszą być dostępne z poziomu klawiatury.
 6. Użytkownik musi mieć zapewniony czas na zapoznanie się z informacją.
 7. Nie wolno publikować treści mogących wywołać atak epilepsji.
 8. Serwis powinien posiadać wygodny system wspomagający w nawigacji.
 9. Treści publikowane na stronie powinny być możliwe do przeczytania i zrozumienia.
 10. Serwis internetowy powinien zachować się w sposób przewidywalny.
 11. Należy wspomagać użytkownika podczas wprowadzania danych.
 12. Serwis powinien być wykonany rzetelnie i zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

Strony internetowe posiadają wersję w języku angielskim.

Deklaracja dostępności strony podmiotowej BIP znajduje się pod adresem

https://bip.zamek.malbork.pl/deklaracja-dostepnosci

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres: i.orszulak@zamek.malbork.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich Link otwierany w nowej zakładce Przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Muzeum Zamkowe w Malborku
ul. Starościńska 1, 82 – 200 Malbork

Do Muzeum można dotrzeć pieszo lub własnym środkiem transportu.
Do Budynku Kasowo Sanitarnego, w którym odbywa się obsługa ruchu turystycznego prowadzą dwie drogi:
– od strony dzielnicy Kałdowo –mostem przez rzekę Nogat
i dalej ul. Starościńską. Dojście to dostępne jest tylko dla ruchu pieszego
i rowerowego. Część drogi wyłożona jest kostką brukową tworzącą bardzo nierówną powierzchnię;
– od strony dworca kolejowego ulicą Kościuszki a następnie ul. Piastowską
lub ul. Sierakowskich. Na obydwu drogach dopuszczony jest ruch samochodowy.
Nie ma możliwości dojechania bezpośrednio pod Muzeum komunikacją miejską.
Osoby z niepełnosprawnością mogą podjechać autem pod główne wejście do Muzeum od ulicy Starościńskiej, gdzie znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Na skrzyżowaniu ulicy Piastowskiej i Starościńskiej stoi znak zakazu wjazdu dla samochodów bez przepustki, jednak
nie obowiązuje on osób posiadających Kartę Parkingową dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Kasowo Sanitarny

Teren wokół Budynku Kasowo Sanitarnego łącznie z placem, który pełni miejsce zbiórki dla turystów wyłożony jest drobną kostką, która pozwala na bezproblemowe przemieszczanie się również osobom z różnymi dysfunkcjami ruchu w tym poruszających się na wózku. Od strony ulicy Piastowskiej wykonany jest podjazd dla wózków i rowerów.
Budynek kasowy jest dwukondygnacyjny. Główne drzwi wejściowe do budynku otwierane są automatycznie. Kontrastowe oklejenie drzwi jest zgodne z przyjętymi rozwiązaniami mającymi ułatwić orientację osobom z dysfunkcjami wzroku.
Wewnątrz budynku nie ma barier pionowych i poziomych.
Na głównej kondygnacji znajdują się punkty kasowe i odbioru audio przewodników. Jedna kasa posiada obniżoną ladę dla osób na wózkach. W kasie tej znajduje się też stanowiskowa pętla indukcyjna.

 W ciągu umieszczone są poczekalnia dla turystów oczekujących na wyjście z przewodnikiem i sklep muzealny. Do poczekalni drzwi od strony kas
otwierają się automatycznie.  Drzwi do sklepu otwierają się w sposób tradycyjny.
W niższej kondygnacji, do której można się dostać schodami lub windą, znajdują się toalety i przechowalnia bagażu działająca na zasadzie skrytek obsługiwanych samodzielnie. Toaleta jest  w pełni przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchu, czyli posiada odpowiednią przestrzeń, uchwyty oraz system przywołania.
Obok toalety znajduje się pomieszczenie dostosowane do przebierania dzieci, wyposażone w przewijak.
Na wyposażeniu budynku kasowego znajduje się wózek dla osób z problemami w poruszaniu się, który może być w razie potrzeby wypożyczony na czas przebywania na terenie Muzeum. Wypożyczenie wózka wymaga kontaktu z pracownikiem punktu kasowego lub ochrony.

W budynku nie ma systemu naprowadzającego, ułatwiającego poruszanie się osobom z dysfunkcjami wzroku.

Karwan

Do Karwanu można dojść od strony Budynku Kasowo Sanitarnego drogą, którą turyści wchodzą do Zamku lub od strony Starego Miasta ulicą Starościńską i od strony rzeki Nogat. Nawierzchnia z każdej strony jest częściowo brukowana a częściowo stanowią ją chodniki. Chodniki wykonane są z płyt, mają wysokie krawężniki.
Karwan pełni funkcje administracyjno- konferencyjne. W części pomieszczeń znajdują się gabinety pracowników Muzeum Zamkowego, które nie są ogólnie dostępne i mogą do nich wejść osoby po wcześniejszym umówieniu się z wybranym pracownikiem.
W Karwanie znajduje się też Biblioteka i czytelnia, z której mogą korzystać osoby niezatrudnione w Muzeum.
Budynek Karwanu jest dwukondygnacyjny plus przyziemie. Drzwi do budynku Karwanu są duże i ciężkie. Otwarcie ich wymaga siły.  Próg kamienny.
Zaraz przy wejściu znajduje się dyżurka, w której dyżuruje pracownik służący pomocą w skomunikowaniu się z pracownikami Muzeum urzędującymi w Karwanie oraz obsługujący platformę pionową za pomocą, której osoby na wózkach mogą swobodnie dostać się na poziom przyziemia gdzie znajduje się winda. Dotarcie
na każdą z wyższych kondygnacji jest możliwe na dwa sposoby: schodami i windą. Toaleta na pierwszej kondygnacji jest  przystosowana do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchu, czyli posiada odpowiednią przestrzeń, uchwyty i system przywołania.

Zamek
Dziedzińce i przejścia

Główne wejście do Muzeum znajduje się od strony ulicy Starościńskiej. Nawierzchnia bezpośrednio przed bramą jest brukowana. Wejście przez bramę z wysokim progiem. W razie potrzeby brama jest otwierana przez pracowników Wewnętrznej Służby Ochrony. Przy bramie można na czas zwiedzania wypożyczyć wózek lub tzw. chodzik/balkonik pomagający osobom z dysfunkcjami ruchu przemieszczać się.
Na wyposażeniu są dwa wózki i dwa chodziki/balkoniki. Wypożyczenie sprzętu wymaga kontaktu z pracownikiem przy bramie.

Droga od bramy.
Na dziedziniec w pierwszej części prowadzi przez drewniany most. Na tym odcinku nie nastręcza problemów w przemieszczaniu się. W drugiej części znajdującej się w tzw. szyi bramnej jest brukowana i nierówna. Dziedziniec brukowany z licznymi nierównościami. Przemieszczanie się po dziedzińcu dla ludzi z problemami w poruszaniu się może być trudne, wymaga uwagi i koncentracji,
a operowanie wózkiem również siły. Wejście na Zamek Wysoki utrudnione jest dodatkowo poprzez lekkie wzniesienie.

Pomieszczenia

Wejście do większości pomieszczeń wymaga pokonania schodów, często wąskich, krętych lub/i stromych o nierównych wysokościach stopni. Przejścia pomiędzy pomieszczeniami są w bardzo zróżnicowanych szerokościach, od bardzo szerokich do nieprzekraczających 75 cm. Brak udogodnień w postaci podjazdów czy platform. Posadzki kamienne, ceglane, ceramiczne, w niektórych częściach drewniane lub brukowane.

Na dziedzińcu Zamku Średniego znajdują się toalety w tym jedna przystosowana w pełni dla osób z dysfunkcją ruchu. W toalecie funkcjonuje platforma przy schodowa obsługiwana przez pracowników muzeum. Przywołanie pracownika uruchamiającego urządzenie wymaga naciśnięcia przycisku przywołania znajdującego się na metalowej barierce przy schodach.

Zamek Wysoki nie posiada żadnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wyjście z Zamku dla osób z dysfunkcją ruchu w tym poruszających się na wózkach i przy pomocy sprzętu ortopedycznego i dla ich opiekunów odbywa się główną bramą.

Dostępność komunikacyjno  informacyjna.

Dla osób z dysfunkcją słuchu

W Budynku Kasowo Sanitarnym zastosowano pętlę indukcyjną w jednym okienku kasowym. Informacje o zakresie działalności i funkcjonowaniu Muzeum oraz o historii miejsca  tłumaczone na Polski Język Migowy znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://zamek.malbork.pl/dostepnosc/deklaracja-dostepnosci/#filmy-pjmhttps://bip.zamek.malbork.pl/deklaracja-dostepnosci   
i wyświetlane są na ekranie w poczekalni w Budynku Kasowo Sanitarnym. Na ekranach w punktach kasowych wyświetlane są informacje o cenach biletów. 
W sali konferencyjnej mieszczącej się w Karwanie nie ma pętli indukcyjnej.
Dostępne są audioprzewodniki z tłumaczeniem na Polski Język Migowy. Wybór urządzenia z wersją migową należy zgłosić w chwili pobierania urządzenia w punkcie ich wydawania.

Tłumacz PJM w sprawach związanych ze zwiedzaniem Zamku dostępy na miejscu
w godzinach 7:30 – 15:00.

Dla osób z dysfunkcją wzroku

W Muzeum nie ma stałych napisów i opisów w alfabecie Braille’a zarówno, jeżeli chodzi o sposób przemieszczania się jak i opisów dotyczących treści merytorycznych. Dostępny jest audioprzewodnik z wersją oprowadzania w system audio deskrypcji. Wybór urządzenia z wersją audiodeskrpcji należy zgłosić w chwili pobierania urządzenia w punkcie ich wydawania.

W windach w Budynku Kasowo Sanitarnym i Karwanie brak jednak systemu głosowego powiadamiania i przywoływania urządzenia  oraz oznakowania w alfabecie Braille’a.

Inne oznakowania w Muzeum dotyczą dróg i wyjść ewakuacyjnych i oznaczone są zgodnie z przyjętymi przepisami.

Inne

Na terenie Muzeum jest możliwość pozostawienia roweru i wózka dziecięcego. Wyznaczone do tego miejsce znajduje się na międzymurzu od strony zachodniej (za mostem prowadzącym od głównej bramy trzeba w szyi bramnej skręcić w prawo).

Do wszystkich pomieszczeń Muzeum można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.
Innych  zwierząt nie można wprowadzać do pomieszczeń, dotyczy to również dziedzińca.
Na czas zwiedzania Muzeum można w wyznaczonym miejscu pozostawić kota lub psa.
Zwierzęta będą pod nadzorem i będą miały dostęp do wody i schronienie od słońca lub opadów atmosferycznych. Zwierzęta muszą posiadać aktualną książeczkę zdrowia.

Osobą odpowiedzialną za koordynację dostępności jest Małgorzata Daniluk
adres email m.daniluk@zamek.malbork.pl

tel. (55) 647 09 30
tel. kom 727 522 158

 
Muzeum Zamkowe w Malborku. Oddział w Kwidzynie
ul. Katedralna 1, 82-500 Kwidzyn
Dostępność architektoniczna

Do Kwidzyna można dojechać prywatnym transportem od strony Malborka drogą krajową 55  oraz transportem publicznym tj. autobusem lub pociągiem.
Od dworca PKP trasa prowadzi ulicami Chopina, Targową i Katedralną.

Kompleks zamkowy pełni funkcje administracyjne dla pracowników Muzeum oraz wystawiennicze i edukacyjne dla odwiedzających.

Nie ma możliwości zaparkowania samochodu bezpośrednio przed Muzeum. Można podjechać w pobliże głównej bramy, aby ułatwić przejście osobom z trudnościami w poruszaniu się, ale później samochód musi zostać odprowadzony na parking znajdujący się, obok, który nie jest własnością Muzeum.

Teren bezpośrednio przed muzeum jest wybrukowany.

Wejście do Muzeum odbywa się przez główną bramę, która ma wysoki próg, ale jest możliwość otwarcia jej w całości dla osób na wózkach lub poruszających się za pomocą sprzętu ortopedycznego.

Dziedziniec jest częściowo wybrukowany a częściowo wyłożony płytami kamiennymi. Poruszanie się po nim nie sprawia większych problemów.

Punkt kasowy znajduje się zaraz po wejściu na teren Muzeum w tzw. szyi bramnej. Ze względu na wysoko umieszczone małe okienko nie ma możliwości, aby skorzystały z niego osoby z poziomu wózka.

Ekspozycje znajdują się w piwnicach, na poziomie przyziemia i na dwóch wyższych kondygnacjach.

Wejście na każdą z kondygnacji wymaga pokonania wysokich progów i / lub schodów. Schody mają nieregularne wysokości, częściowo są kręte i wąskie.
W niektórych przypadkach szerokość przejścia nie przekracza 75 cm.

Nie ma żadnych urządzeń ułatwiających przemieszczanie się po schodach takich jak podjazdy przenośne, windy czy platformy.
Toaleta przeznaczona dla turystów znajduje się na dziedzińcu i  jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ale wymaga pokonania schodów w dół.

Dostępność komunikacyjno informacyjna
Dla osób z dysfunkcją słuchu

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Informacje o działalności Muzeum i historii miejsca  w Polskim Języku Migowym zamieszczone są  na stronie internetowej pod adresem https://zamek.kwidzyn.pl/dostepnosc/deklaracja-dostepnosci/ i

https://bip.zamek.malbork.pl/deklaracja-dostepnosci  .

Audioprzewodniki posiadają wgraną wersję w Polskim Języku Migowym.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza Polskiego Języka Migowego.

Dla osób z dysfunkcją wzroku

W Muzeum nie ma napisów w alfabecie Braille’a zarówno, jeżeli chodzi o sposób
przemieszczania się jak i opisów dotyczących treści merytorycznych. Nie jest również stosowany system audiodeskrypcji. Nie ma planu pokazującego rozkład pomieszczeń w systemie tyflo.

Wystawa przyrodnicza posiada nagranie odnośnie prezentowanych treści, które jest odtwarzane ciągle w systemie zapętlenia.

Inne oznakowania w Muzeum dotyczą dróg i wyjść ewakuacyjnych i oznaczone są zgodnie z przyjętymi przepisami.

Inne

Przed wejściem do Muzeum jest możliwość pozostawienia roweru.

Do Muzeum można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Innych zwierząt nie można wprowadzać do pomieszczeń, dotyczy to również dziedzińca.
Nie ma wyznaczonego miejsca gdzie można by było zostawić zwierzę pod opieką.

Osobą odpowiedzialną za koordynację dostępności jest Małgorzata Daniluk

adres email m.daniluk@zamek.malbork.pl

tel. (55) 647 09 30
tel. kom 727 522 158

 
Muzeum Zamkowe w Malborku. Oddział w Sztumie

Ul. Galla Anonima 16, 82-400 Sztum

Dostępność architektoniczna

Do Sztumu można dojechać prywatnym transportem od strony Malborka drogą krajową 55, od strony Kwidzyna drogą krajową 55 oraz transportem publicznym.
Od dworca PKP trasa prowadzi ulicami Reja i Mickiewicza. Przystanek autobusowy znajduje się około 100 metrów od bramy Muzeum.

Kompleks zamkowy pełni funkcje administracyjne dla pracowników Muzeum oraz wystawiennicze i edukacyjne dla odwiedzających. Dla zwiedzających dostępne są dziedziniec i skrzydło południowe Zamku.

Muzeum nie posiada własnego parkingu. Samochody należy zostawiać na ogólnodostępnym parkingu znajdującym się w pobliżu. Dotyczy to również osób posiadających Kartę Parkingową dla osób niepełnosprawnych.

Droga bezpośrednio do bramy Muzeum wyłożona jest kostką brukową, co może sprawiać problemy osobom na wózkach lub mających inne problemy z poruszaniem się.
Dziedziniec jest częściowo wybrukowany a częściowo wysiana jest na nim trawa.

Skrzydło południowe, w którym mieszczą się ekspozycje jest dwukondygnacyjne plus piwnice i poddasze, które nie są dostępne dla zwiedzających.  Wejście do części ekspozycyjnej znajduje się na poziomie dziedzińca. W holu na poziomie przyziemia znajduje się kasa biletowa i punkt wydawania audio przewodników. Lada umieszczona jest na poziomie umożliwiającym korzystanie z niej osobom na wózkach.

Kondygnacja przyziemia z częścią ekspozycji w całości dostępna jest dla osób z dysfunkcjami ruchu.

Dotarcie na wyższą kondygnację, gdzie również znajduje się ekspozycja, nie jest możliwe dla osób na wózkach. Może również być uciążliwe dla osób mających problemy z poruszaniem się, w tym używających sprzętu ortopedycznego. Nie ma żadnych urządzeń ułatwiających przemieszczanie się po schodach.

Toaleta dla zwiedzających  jest dostosowana dla osób z dysfunkcją ruchu.

Dostępność komunikacyjna informacyjna
Dla osób z dysfunkcją słuchu

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.  
Informacje o działalności Muzeum i historii miejsca  w Polskim Języku Migowym zamieszczone są  na stronie internetowej pod adresem https://zamek.sztum.pl/dostepnosc/deklaracja-dostepnosci/  i

.https://bip.zamek.malbork.pl/deklaracja-dostepnosci  Audioprzewodniki mają wersję w Polskim Języku Migowym.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza Polskiego Języka Migowego.

Dla osób z dysfunkcją wzroku

W Muzeum nie ma napisów w alfabecie Braille’a zarówno, jeżeli chodzi o sposób przemieszczania się jak i opisów dotyczących treści merytorycznych. Nie jest również stosowany system audiodeskrypcji.
Nie ma planu pokazującego rozkład pomieszczeń w systemie tyflo.

Inne oznakowania w Muzeum dotyczą dróg i wyjść ewakuacyjnych, i są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Inne

Na terenie Muzeum jest możliwość pozostawienia roweru.

Do Muzeum można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  Innych zwierząt nie można wprowadzać na teren Muzeum, zakaz dotyczy również dziedzińca. Nie ma wyznaczonego miejsca gdzie można by było zostawić zwierzę pod opieką.

Osobą odpowiedzialną za koordynację dostępności jest Małgorzata Daniluk

adres email m.daniluk@zamek.malbork.pl

tel. (55) 647 09 30
tel. kom 727 522 158

Muzeum  Zamkowe w Malborku. Działalność Muzeum

Film informacyjny w Polskim Języku Migowym o historii i bieżącej działalności oraz zasadach zwiedzania muzeum.

Tekst Małgorzata Daniluk, Marek Stokowski
Tłumacz PJM Eunika Lech
Lektor Jakub Lech
Materiały ikonograficzne pochodzą ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku
Zdjęcia Bożena i Lech Okońscy
Muzyka domena publiczna
Materiał wyprodukowany przez Wspólny TON

Muzeum Zamkowe w Malborku. Historia miejsca.

Film informacyjny w Polskim Języku Migowym o historii Zamku w Malborku i Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie.

Tekst Małgorzata Daniluk, Marek Stokowski
Tłumacz PJM Eunika Lech
Lektor Jakub Lech
Materiały ikonograficzne pochodzą ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku
Zdjęcia Bożena i Lech Okońscy, Władysław Hodakowski
Muzyka domena publiczna Materiał wyprodukowany przez Wspólny TON

Bilety

Kup bilet w naszym systemie online

Godziny otwarcia

 • Pn - Ndz:9:00 - 20:00
Wystawy
 • Wt - Ndz:9:00 - 19:00

Kontakt

Informacja turystyczna

 • +48 55 647 08 00
 • +48 55 647 09 02
 • +48 55 647 09 78