200 lat konserwacji
Daty i godziny otwarciaCennikPrzed wizytąKto jest kimKomisja Zakupu MuzealiówOśrodek Konferencyjny KARWANPraca/staże/praktykiZamówienia PubliczneFundusze zewnętrzneNasi PartnerzyPress RoomPomoc
Informacje
A A A Drukuj

 Zamek Malborski – widok zza Nogatu

 

 Ważne Informacje

W tym dziale zamieszczamy ogłoszenia, a także ważne informacje dotyczące bieżącego funkcjonowania zamku takie, jak zmiany godzin otwarcia lub utrudnienia związane z dostępem do Muzeum.  

 


 

INFORMACJA!!!

W związku z konferencją naukową, w dniu 25 maja 2017, od godz. 16, wyłączona zostanie ze zwiedzania kuchnia na Zamku Wysokim.

Za utrudnienia przepraszamy!!!

 Uwaga zmiany godzin otwarcia 20.05.2017

W zwiazku z Nocą Muzeów, w dniu 20 maja, nie bedzie możliwości wykupienia biletów na tereny zamkowe. Ostatnie wejście (skrócone) jest o godz. 18.15 i trwać będzie do godz. 19.00. Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

10.05.2017r.                       

 

OGŁOSZENIE


1. Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do składania pisemnych ofert na prowadzenie warsztatu malarza i rysownika w okresie od 18 maja do 30 października w miejscu wskazanym przez Muzeum na terenie Zamku Średniego.
2.Orientacyjną lokalizację warsztatu i powierzchnię gruntu określa załączony plan sytuacyjny (zaznaczenie na czerwono).
3. Składający ofertę zobowiązany jest:
a) zapoznać się z terenem, o którym mowa w punkcie 2.
b) wpłacić w kasie Muzeum wadium w kwocie 1000,- (słownie: jeden tysiąc zł) w terminie do dnia 17 maja 2017r. do godz. 8.30
c) załączyć do oferty minimum 10 własnoręcznie wykonanych prac plastycznych z widokami zamku lub jego fragmentów.
4. Kryterium oceny ofert:
- cena - 30%,
- ocena załączonych prac - 70%.

5. Minimalna wysokość oferowanej miesięcznej opłaty dla warsztatu wynosi 800 zł (słownie: osiemset zł) plus należny podatek VAT.
6. Użytkownik będzie zobowiązany do utrzymania porządku i czystości na udostępnionym terenie.
7. Oferta powinna zawierać:
1) dane oferenta,
2) co najmniej dziesięć prac wykonanych własnoręcznie przez oferenta (rysunki i obrazy z widokami zamku lub jego fragmentów),
3) wysokość oferowanej miesięcznej opłaty,
4) parafowany projekt umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
8. Oferty należy przesyłać lub składać w sekretariacie  Muzeum Zamkowego w Malborku, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork do dnia 17 maja 2017 r. do godz. 9.00
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 maja 2017r. o godzinie 10.00 w siedzibie Muzeum Zamkowego w Malborku.
10. Oferent, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą cenowo i spełniającą oczekiwania Muzeum zostanie powiadomiony telefonicznie i pisemnie o wyborze jego oferty oraz zobowiązany będzie do podpisania umowy, o której mowa w pkt 7 ppkt 4 w terminie do dnia 17 maja 2017r. pod rygorem utraty wadium.
11. Wadium osoby, której oferta zostanie wybrana zostanie zaliczone na poczet pierwszej raty opłaty, o której mowa w pkt 5, z zastrzeżeniem postanowień pkt 10. Osoby, które składały oferty i nie zostały one wybrane otrzymają zwrot wadium.
12. Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

Plan sytuacyjny (pobierz)
Wzór umowy do ogłoszenia (pobierz)
 


 

26.04.2017r.

 

OGŁOSZENIE

 


Muzeum Zamkowe w Malborku ogłasza licytację na obsługę toalety usytuowanej na Przedzamczu  w pobliżu Bramy Zachodniej w terminie od 29 kwietnia do 30 września 2017 r.

Oczekiwania od Obsługującego :
-  aktualna książeczka zdrowia
-  dobrze widziana znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym

  Obsługujący zobowiązany będzie do ponoszenia kosztu :
- zużytej wody i ścieków wg wskazań wodomierza
- energii elektrycznej wg wskazań licznika energii
- wyposażenia toalet w papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, mydło w płynie, odświeżacze powietrza, itp.
- utrzymywanie toalety w nieskazitelnej czystości  przy użyciu własnych środków czystości
- umiejętność obsługi platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych i centrali wentylacyjnej po przeszkoleniu przez wyznaczonego pracownika Muzeum

Do obowiązków obsługującego należeć będzie usuwanie usterek wynikłych w trakcie obsługi, w tym wymiana przepalonych żarówek, naprawa cieknących baterii, spłuczek, zamków w kabinach WC, itp. Proszę zapoznać się ze stanem technicznym toalety.
Muzeum Zamkowe zastrzega sobie aby wysokość opłaty za świadczoną usługę od jednej osoby nie przekraczała 2 zł.
Minimalna wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego (tj. cena wywoławcza) wynosi 
3 000 zł (słownie: trzy  tysiące  zł) netto plus należny podatek VAT.
Licytacja odbędzie się na zwyczajowych zasadach, tj. licytację wygrywa osoba oferująca najwyższy czynsz miesięczny.

Minimalne postąpienie dla licytacji wynosi 200 zł.

Licytacja odbędzie się w piątek  28 kwietnia  2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Muzeum (sala 110 w Ośrodku Konferencyjnym KARWAN).

Zainteresowane osoby powinny wpłacić w kasie Muzeum wadium w wysokości 1 000 zł (słownie : jeden tysiąc złotych) w terminie  do 28  kwietnia 2017 r. do godz. 9.00.

Osoby, które wpłaciły wadium i nie dokonały co najmniej jednego postąpienia w licytacji tracą wpłacone wadium.
Po zakończeniu licytacji z kasy Muzeum nastąpi zwrot wadium osobom, które nie wygrały licytacji.
Wadium osoby, która wygrała licytację zostanie zaliczone na poczet pierwszego miesięcznego czynszu. Osoba, która wygra licytację zobowiązana jest podpisać umowę na obsługę w terminie do 28 kwietnia  2017 r. pod rygorem utraty wadium.

Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo unieważnienia licytacji bez podania przyczyn.

 

Wzór umowy na obsługę toalety usytuowanej na Przedzamczu  w pobliżu Bramy Zachodniej (pobierz)


 

 

MAJÓWKA NA ZAMKU W MALBORKU

Informujemy, że 1 i 3 maja Muzeum Zamkowe w Malborku jest czynne normalnie w godzinach 9.00-19.00 (tereny zamkowe do godz. 20.00). Zapraszamy.

 


 

13.04.2017r.

 

OGŁOSZENIE


1. Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do składania pisemnych ofert na prowadzenie działalności gastronomicznej wraz z programem edukacyjno-rekonstruktorskim w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 września 2022 r. w sezonie turystycznym, tj. maj-wrzesień), na gruntach Muzeum położonych po zachodniej stronie Przedzamcza w obrębie działki nr 154/2.

2. Lokalizację gruntu określa załączony plan sytuacyjny, który stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3. Składający ofertę zobowiązany jest:
1) zapoznać się z terenem, o którym mowa w pkt 2 i sporządzić opis przedstawiający sposób zagospodarowania terenu tak, aby stanowisko gastronomiczne umożliwiało jednoczesną obsługę minimum 30 osób.

2) sporządzić wizualizację zagospodarowania terenu wraz z podaniem menu oraz opisem strojów (adekwatnych do epoki) osób obsługujących punkt gastronomiczny oraz opracować koncepcję funkcjonalno-użytkową poszczególnych obiektów na tym terenie, w tym stanowisk interaktywnych warsztatów rzemiosł dawnych,

3) scenariusz programu edukacyjnego (historyczno-rekonstrukcyjnego) realizowanego na udostępnionym terenie,

4) udokumentować prowadzenie działalności gastronomicznej w okresie nie krótszym niż 2 lata,

5) wpłacić na konto Muzeum lub w kasie Muzeum wadium w kwocie 5000 PLN w terminie do dnia 20 kwietnia 2017 r.

4. Opłata miesięczna za prowadzenie działalności gastronomicznej na udostępnionym terenie w miesiącach maj-wrzesień w okresie, o którym mowa w pkt 1 musi wynosić nie mniej niż 3000 PLN netto plus należny podatek VAT.

5. Użytkownik będzie zobowiązany ponadto do pokrycia kosztów zużycia:
1) energii elektrycznej – na podstawie wskazań podlicznika zamontowanego na jego koszt,
2) wody i ścieków – na podstawie wodomierza zainstalowanego na jego koszt,
3) wywozu nieczystości.

6. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Oferta powinna zawierać:
1) dane oferenta z opisem aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej ze wskazaniem numeru wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS.
2)  wizualizację zagospodarowania terenu wraz z podaniem menu oraz opisem strojów (adekwatnych do epoki) osób obsługujących punkt gastronomiczny oraz scenariusz programu historyczno-rekonstrukcyjnego realizowanego na udostępnionym terenie,
3)  wysokość opłaty z rozbiciem na poszczególne lata,
4)  parafowany projekt umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia,
5)  numer konta, na które należy zwrócić wadium.

8. Oferty należy przesyłać lub składać w sekretariacie Muzeum Zamkowego w Malborku,  ul. Starościńska 1, 82-200 Malborklub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@zamek.malbork.pl do dnia 21 kwietnia 2017 r.   do godz. 9.00

9. Kryterium oceny ofert:
1) 60% - ocena wizualizacji zagospodarowania terenu, menu oraz opisu strojów (adekwatnych do epoki) osób obsługujących punkt gastronomiczny oraz scenariusza programu historyczno-rekonstrukcyjnego realizowanego na udostępnionym terenie,
2) 40% - cena.

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Muzeum Zamkowego w Malborku.

11. Oferent, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą i spełniającą oczekiwania Muzeum, zostanie powiadomiony telefonicznie i pisemnie o wyborze jego oferty oraz zobowiązany będzie do podpisania umowy, o której mowa w pkt 7 ppkt4) w terminie wskazanym przez Muzeum, pod rygorem utraty wadium.

12. W przypadku unieważnienia postępowania lub po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty wadium zostanie zwrócone oferentom, z zastrzeżeniem pkt 13.

13. Wadium osoby, której oferta zostanie wybrana zostanie zaliczone na poczet opłaty, o której mowa w pkt 7 ppkt 3).

14. Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także unieważnienia przedmiotowego postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.

15. Załączniki do ogłoszenia:
1) plan sytuacyjny – Załącznik nr 1,
2) projekt umowy – Załącznik nr 2.


 

11.04.2017 r.

  

OGŁOSZENIE
 

 


1. Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do składania pisemnych ofert na prowadzenie działalności gastronomicznej wraz z programem edukacyjno-rekonstruktorskim w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 września 2019 r., na gruntach Muzeum położonych na międzymurzu zachodnim.

2. Lokalizację gruntu i jego powierzchnię określa załączony plan sytuacyjny, który stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3. Składający ofertę zobowiązany jest:
1) zapoznać się z terenem, o którym mowa w pkt 2 i sporządzić opis przedstawiający sposób zagospodarowania terenu tak, aby stanowisko gastronomiczne umożliwiało jednoczesną obsługę minimum 25 osób,

2) sporządzić wizualizację zagospodarowania terenu wraz z podaniem menu oraz opisem strojów (adekwatnych do epoki) osób obsługujących punkt gastronomiczny oraz opracować scenariusz programu historyczno-rekonstrukcyjnego realizowanego na udostępnionym terenie,
3) udokumentować prowadzenie działalności gospodarczej w okresie nie krótszym niż 2 lata,
4) wpłacić na konto Muzeum lub w kasie Muzeum wadium w kwocie 5000 PLN w terminie do dnia 18 kwietnia 2017 r.

4. Opłata miesięczna za prowadzenie działalności gastronomicznej na udostępnionym terenie w okresie, o którym mowa w pkt 1 musi wynosić nie mniej niż 3000 PLN netto plus należny podatek VAT.

5. Użytkownik będzie zobowiązany ponadto do pokrycia kosztów zużycia:
1) energii elektrycznej – na podstawie wskazań podlicznika zamontowanego na jego koszt,
2) wody i ścieków – na podstawie wodomierza zainstalowanego na jego koszt,
3) wywozu nieczystości na podstawie faktury z Muzeum.

6. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Oferta powinna zawierać:
1) dane oferenta z opisem aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej ze wskazaniem numeru wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS.
2) wizualizację zagospodarowania terenu wraz z podaniem menu oraz opisem strojów (adekwatnych do epoki) osób obsługujących punkt gastronomiczny oraz scenariusz programu historyczno-rekonstrukcyjnego realizowanego na udostępnionym terenie,
3) wysokość opłaty z rozbiciem na poszczególne lata,
4) parafowany projekt umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia,
5) numer konta, na które należy zwrócić wadium.

8. Oferty należy przesyłać lub składać w sekretariacie Muzeum Zamkowego w Malborku,  ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:sekretariat@zamek.malbork.pl do dnia 19 kwietnia 2017 r.  
do godz. 9.00
9. Kryterium oceny ofert:
1) 60% - ocena wizualizacji zagospodarowania terenu, menu oraz opisu strojów (adekwatnych do epoki) osób obsługujących punkt gastronomiczny oraz scenariusza programu historyczno-rekonstrukcyjnego realizowanego na udostępnionym terenie,
2)  40% - cena.

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Muzeum Zamkowego w Malborku.

11. Oferent, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą i spełniającą oczekiwania Muzeum, zostanie powiadomiony telefonicznie i pisemnie o wyborze jego oferty oraz zobowiązany będzie do podpisania umowy, o której mowa w pkt 7 ppkt4) w terminie wskazanym przez Muzeum, pod rygorem utraty wadium.

12. W przypadku unieważnienia postępowania lub po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty wadium zostanie zwrócone oferentom, z zastrzeżeniem pkt 13.

13. Wadium osoby, której oferta zostanie wybrana zostanie zaliczone na poczet opłaty, o której mowa w pkt 7 ppkt 3).

14. Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także unieważnienia przedmiotowego postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.

15. Załączniki do ogłoszenia:
1)  plan sytuacyjny – Załącznik nr 1,
2)  projekt umowy – Załącznik nr 2.


 

 

07.04.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

 


Muzeum Zamkowe w Malborku ogłasza przetarg ustny w formie licytacji na udostępnienie gruntów położonych po zachodniej stronie Przedzamcza, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (5 stanowisk) w okresie od 29 kwietnia do 25 sierpnia 2017 r. Usytuowanie stanowisk zaznaczono na planie sytuacyjnym (UWAGA: wyznaczone na planie zarysy stanowisk mają charakter orientacyjny, dokładne wytyczenie obszaru poszczególnych stanowisk odbędzie się w terenie po zakończeniu licytacji).
Powierzchnia jednego stanowiska handlowego w miejscach oznaczonych na planie nr 1-5 nie może przekraczać 9 m2 (max. 3 x 3 m).
Wszystkie stanowiska handlowe  muszą być zorganizowane na wzór namiotów rycerskich w kolorze ecru.
Minimalna wysokość oferowanej miesięcznej opłaty (tj. cena wywoławcza) dla stanowisk handlowych oznaczonych na planie numerami 1 - 5 wynosi 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset) plus należny podatek VAT. 
Osoby korzystające z przyłącza elektrycznego Muzeum będą zobowiązani do pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 50 zł brutto oraz poniesienia kosztów z tytułu nieczystości w formie ryczałtu w wysokości 40 zł brutto.

Licytacja poszczególnych stanowisk odbywać się będzie zgodnie z ich numeracją, wygrywa osoba oferująca najwyższą opłatę miesięczną.
Jedna osoba może licytować dowolną liczbę stanowisk.
Minimalne postąpienie dla licytacji każdego stanowiska wynosi 200 zł.
Licytacja odbędzie się w czwartek 13 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum (sala konferencyjna w Ośrodku Konferencyjnym KARWAN).
Zainteresowane osoby winny wpłacić w kasie Muzeum wadium w wysokości 1 000 zł. (słownie: tysiąc złotych) dla każdego licytowanego stanowiska w terminie do 12.04.2017 r. do godziny 14.00. Udział w licytacji mogą wziąć osoby, które wpłaciły wadium lub posiadają pełnomocnictwo od takiej osoby z podpisem notarialnie poświadczonym.
W przypadku, gdy dane stanowisko nie zostało wylicytowane, osoby, które wpłaciły wadium na stanowisko i nie dokonały co najmniej jednego postąpienia w licytacji tych stanowisk tracą wpłacone wadium.
Po zakończeniu licytacji z kasy Muzeum nastąpi zwrot wadium osobom, które brały udział w licytacji, dokonały co najmniej jednego postąpienia i nie wygrały licytacji.
Wadium osób, które wygrały licytację zostanie zaliczone na poczet pierwszej opłaty. Osoba, która wygra licytację zobowiązana jest podpisać umowę, której treść jest załączona do ogłoszenia w terminie do 20.04.2017 r. pod rygorem utraty wadium.
Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

Plan sytuacyjny (pobierz)
Wzór umowy (pobierz)


 07.04.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

Muzeum Zamkowe w Malborku ogłasza przetarg pisemny ofertowy na prowadzenie działalności handlowej Rzemiosło (4 stanowiska) w okresie od 29 kwietnia do 25 sierpnia 2017 r. na udostępnionych przez Muzeum gruntach położonych po zachodniej stronie Przedzamcza.
Usytuowanie stanowisk zaznaczono na planie sytuacyjnym (UWAGA: wyznaczone na planie zarysy stanowisk mają charakter orientacyjny, dokładne wytyczenie obszaru poszczególnych stanowisk odbędzie się w terenie po zakończeniu postępowania).
Powierzchnia stanowiska handlowego nr A nie może przekraczać 2 m2 (tj. 2 x 1 m) na tym stanowisku mogą być oferowane wyłącznie produkty wykonane własnoręcznie przez obsługującego stanowisko a powierzchnia pozostałych stanowisk tj. B-D nie może przekraczać 12 m2 (tj. 4 x 3 m).
W ramach prowadzonej działalności handlowej powinny być oferowane wyłącznie produkty regionalne wykonane metodami rzemieślniczymi. Wszystkie stanowiska handlowe  muszą być zorganizowane na wzór namiotów rycerskich w kolorze ecru.
Minimalna wysokość oferowanej miesięcznej opłaty dla stanowiska handlowego nr A wynosi 2.000 zł (słownie: dwa tysiące) plus należny podatek VAT, a dla pozostałych stanowisk handlowych tj. B-D wynosi 3.000 zł (słownie: trzy tysiące) plus należny podatek VAT.  
Osoby korzystające z przyłącza elektrycznego Muzeum będą zobowiązane do pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 50 zł brutto oraz poniesienia kosztów z tytułu nieczystości w formie ryczałtu w wysokości 40 zł brutto.

Jedna osoba może złożyć ofertę na jedno stanowisko.
Kryterium oceny ofert:
1) cena – 50 %
2) ocena oryginalności stoiska i oferowanych produktów, ze szczególnym uwzględnieniem produktów regionalnych wykonanych metodami rzemieślniczymi - 50 %.

Oferta powinna zawierać:
1) dane oferenta z opisem aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS. Dokumenty te nie powinny być starsze niż 3 miesiące licząc od daty ogłoszenia,
2) opis asortymentu oferowanego do sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem produktów regionalnych wykonanych metodami rzemieślniczymi,
3) wizualizację  stoiska
4) parafowany projekt umowy.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Muzeum. Termin składania ofert upływa we wtorek 18 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00.
Zainteresowane osoby winny wpłacić w kasie Muzeum wadium w wysokości 1.000 zł. (słownie: tysiąc złotych) dla każdego stanowiska w terminie do 18 kwietnia 2017 r. do godz. 10.00
Osoby, które brały udział w przetargu, a których oferty nie zostały wybrane otrzymają zwrot wadium.
Wadium osób, które wygrały postępowanie zostanie zaliczone na poczet pierwszej opłaty. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest podpisać umowę, której treść jest załączona do ogłoszenia
w terminie do 21 kwietnia 2017 r. pod rygorem utraty wadium.
Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.


Załącznik nr 1 - Wzór umowy

Załącznik nr 2 – Plan sytuacyjny

 


04.04.2017 r.

INFORMACJA!

Muzeum Zamkowe zaprasza na wykład w ramach OTWARTYCH WARSZTATÓW ZAMKOWYCH 10 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Karwan. Wykład pt. „Przemiany uzbrojenia i sposobów walki na europejskim polu bitwy od średniowiecza do XVII wieku"  wygłosi: dr hab. Karol Polejowski
Wstęp wolny 


 

13.03.2017 r.

INFORMACJA!

"Muzeum Zamkowe w Malborku unieważnia ogłoszony w dniu 23.02.2017 r. przetarg ofertowy na dzierżawę niezabudowanego gruntu o powierzchni 2120 m2 stanowiącego część nieruchomości działki nr 154/2 położonej w Malborku przy ul. Starościńskiej.
W najbliższych dniach ukaże się ponownie ogłoszenie na dzierżawę przedmiotowego terenu."

 


 

13.03.2017r.

INFORMACJA!

 

Muzeum Zamkowe zaprasza na wykład w ramach OTWARTYCH WARSZTATÓW ZAMKOWYCH 20 marca o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Karwanu. Wykład pt. „Wielki Mistrz Luter z Brunszwiku- reformator i budowniczy ".  wygłosi dr hab. Janusz Trupinda.  Wstęp wolny.


 

 

07.03.2017r.

 

OGŁOSZENIE

Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do składania ofert na zakup materiałów budowlanych (dachówka mnich – 3137 szt.).

Materiały budowlane można oglądać w dniu 9 marca w godzinach
od 8.00 do 8.30.
Zainteresowani zakupem powinni złożyć pisemną ofertę z podaniem: ilości szt. oraz deklarowaną cenę zakupu za 1 sztukę
 
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Muzeum Zamkowe w Malborku
 do dnia 14 marca 2017 roku do godziny 09:00
w kopertach z dopiskiem: „zakup materiałów budowlanych”,
imię nazwisko, numer kontaktowy

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 marca 2017 r. o godzinie 10.00
w Muzeum Zamkowym w Malborku
 
Kryterium oceny ofert: cena.
Sprzedaż i wydanie zakupionych materiałów budowlanych oferentom będzie następować kolejno według cen proponowanych w ofertach, bezpośrednio po ich otwarciu i sporządzeniu listy sprzedaży oraz zapłacie ceny zakupu.

Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.07.03.2017r.     

 

OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości poniżej 30 000 EURO

1. Muzeum Zamkowe w Malborku jako Zamawiający zaprasza do składania ofert na opracowanie, organizację i realizację finałów tematycznych zwiedzania Muzeum Zamkowego skierowanych do:
a) rodzin z dziećmi (w wieku od 6 do 12 lat) – Zamkowi Odkrywcy (ZO) – trasa rodzinna,
b) grup szkolnych (w wieku od 7 do 13 lat)  – Szlakiem Zamkowych Tajemnic (SZT) – trasa dla grup szkolnych,
w okresie od 27 kwietnia do 30 września 2017 roku na gruntach Muzeum położonych na Międzymurzu Zachodnim.
2. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne stanowiące iloczyn zrealizowanych finałów tras zwiedzania oraz stawki za finał.
3. Lokalizację realizacji przedsięwzięcia określa załączony plan sytuacyjny – Załącznik nr 2.
4. Szczegółowe wytyczne dla opracowania, organizacji i realizacji przedsięwzięcia opisanego w Pkt 1 zawiera Załącznik nr 1.
5. Zamawiający wymaga złożenia odrębnych ofert na organizację i realizację każdego z finałów osobno.
6. Oferent zobowiązany jest wpłacić na konto Muzeum 02 1130 1121 0006 5623 8620 0006 lub w kasie Muzeum wadium w wysokości 1.000,00 PLN do dnia 16 marca 2017 roku godzina 10.00.
7. W przypadku korzystania z przyłącza elektrycznego wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej na podstawie wskazań podlicznika zainstalowanego na jego koszt.
8. W przypadku korzystania z przyłącza wodociągowego wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zużycia wody i ścieków na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na jego koszt.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Oferty należy przysyłać/składać do dnia 16 marca 2017 roku godzina 11.00 do:
Sekretariatu Muzeum Zamkowego w Malborku
ul. Starościńska 1
82-200 Malbork
z dopiskiem: „Finał zwiedzania tematycznego”.
lub mailowo: sekretariat@zamek.malbork.pl
11. Oferta powinna zawierać:
1) dane oferenta z opisem aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej ze wskazaniem numeru wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub załączonym odpisem zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS. Dokumenty te nie powinny być starsze niż 3 miesiące licząc od daty złożenia oferty,
2) scenariusz programu zabaw, konkursów i gier przewidzianych dla danego finału tematycznego ze wskazaniem liczby animatorów i opisem obsługi animatorskiej,
3) wizualizację zagospodarowania terenu wraz z naniesieniem lokalizacji poszczególnych atrakcji na plan sytuacyjny stanowiący Załącznik nr 2,
4) wysokość ceny za realizację jednego finału dla każdej trasy,
5) wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy dla każdego z finałów oddzielnie, wyliczonego w oparciu o założoną liczbę finałów podaną w Załączniku nr 1 do ogłoszenia,
6) parafowany projekt umowy – Załącznik nr 3.
7) Dowód uiszczenia wadium i nr konta na które wadium powinno zostać zwrócone.
12. Zamawiający dokona oceny ofert oddzielnie dla każdego z finałów.
13. Kryterium oceny ofert:
a)   wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy oddzielnie dla każdego z finałów – 50%,
b)   ocena scenariusza zabaw, gier i pokazów przewidzianych oddzielnie dla danego finału tematycznego – 50%.
14. Oferent, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony telefonicznie i pisemnie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy, której projekt stanowi Załącznik nr 3 do ogłoszenia, pod rygorem utraty wadium.
15. W przypadku unieważnienia postępowania lub po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty wadium zostanie zwrócone Oferentowi.
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przewiduje na realizację każdego z finałów.
17. Załączniki do ogłoszenia:
a)  wytyczne dla opracowania, organizacji i realizacji przedsięwzięcia – Załącznik nr 1,
b)  plan sytuacyjny – Załącznik nr 2,
c)  projekt umowy – Załącznik nr 3.

 


 

Ogłoszenie

Muzeum Zamkowe w Malborku zatrudni pracowników sezonowych na czas  od 10 kwietnia  do 30 września 2017 r. na  stanowiska:

 

·         Informacja turystyczna,

·         Kasjer – sprzedawca biletów wstępu

 

Muzeum zapewnia przeszkolenie w zakresie sprzedaży produktów,

Praca odbywa się w systemie grafikowym,

Wymagana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym ( mile widziana  dodatkowa znajomość języka niemieckiego).

 

Oferty należy składać drogą e-mailową na adres: k.stankiewicz@zamek.malbork.pl lub osobiście w Dziale Kadr, w terminie do dnia 31 marca 2017 roku.

                        

 

 

 


 

23.02.2017r.

 

 O G Ł O S Z E N I EI. Muzeum Zamkowe w Malborku ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę niezabudowanego gruntu o powierzchni 2120 m2 stanowiącego część nieruchomości działki nr 154/2 położonej w Malborku przy ul. Starościńskiej.
Szczegółowy plan sytuacyjny z granicami przedmiotu dzierżawy określa mapa stanowiąca Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

II. Na nieruchomości opisanej w pkt I powinien być zorganizowany park kulturowy w formie wioski średniowiecznej, dla którego minimalne oczekiwania zostały określone w Załączniku nr 2 do ogłoszenia.

1. Składający ofertę zobowiązany jest do:
1) opracowania koncepcji funkcjonalno-użytkowej poszczególnych obiektów parku, a także przedstawienia jego wizualizacji, z uwzględnieniem zaplecza gastronomicznego, handlowego oraz stanowisk interaktywnych warsztatów rzemiosł dawnych, w tym wizualizacji obiektów oraz strojów adekwatnych do epoki oraz uzyskania zgody konserwatora zabytków na realizację takiej koncepcji,
2) ponoszenia na własny koszt wszelkich nakładów niezbędnych do wybudowania,  wyposażenia, a także prezentacji codziennego życia mieszkańców średniowiecznej wioski wg koncepcji, o której mowa w pkt II.1.1),
3) udostępnienia średniowiecznej wioski do zwiedzania w pierwszym etapie do dnia 1 czerwca 2017 r. (z zastrzeżeniem p-tu IV), a w pełnym zakresie wynikającym ze złożonej oferty do dnia 15 kwietnia 2018 r.
4) opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedsięwzięcia według przedstawionej koncepcji, o której mowa w pkt II.1.1).

2. Nakłady poniesione przez dzierżawcę na wykonanie obowiązków opisanych w pkt II.1.1)
i II.1.2) nie podlegają zwrotowi po upływie okresu dzierżawy lub w przypadku jej wcześniejszego rozwiązania w trybie przewidzianym w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do ogłoszenia.

III. Wymagania stawiane oferentom:
- udokumentowane doświadczenie w organizacji co najmniej trzech obiektów historycznych o podobnym charakterze.
- zagospodarowania terenu w taki sposób, aby funkcje niekomercyjne zajmowały minimum 50% terenu.

IV. Z uwagi na obowiązek uzyskania przez Muzeum zgody Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych, w tym oddawania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego - Ustawa z dnia 08.08.1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 z późn. zmian.) podpisanie umowy dzierżawy z oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w ramach niniejszego przetargu nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody Ministra.

V. Warunki szczegółowe
1. Dzierżawa jest przewidziana na czas określony nie dłuższy niż 15 lat.
2. Czynsz dzierżawny będzie określony w EURO i płatny miesięcznie na podstawie faktury VAT w walucie PLN według średniego kursu NBP obowiązującego w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc. Faktury będą wystawiane do 10-go dnia każdego kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni z terminem płatności 14 dni. W przypadku wprowadzenia w Polsce waluty EURO czynsz będzie płatny w tej walucie. Muzeum dopuszcza zróżnicowanie wysokości czynszu w dwóch okresach:
a) w sezonie, tj.: od 1.maja  do 30. września,
b) poza sezonem, tj.: od 1. października do 30. kwietnia.
3. Opis sposobu przygotowania oferty.
1) Oferent powinien zapoznać się ze stanem technicznym przedmiotu dzierżawy oraz dokumentami wskazanymi w ogłoszeniu i złożyć oświadczenie według treści zawartej w Załączniku nr 3 do ogłoszenia.
2) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim na załączonym Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do ogłoszenia wraz z dokumentacją określoną w Pkt II. ogłoszenia.
4) W Formularzu ofertowym (Załącznik nr 3) należy wskazać wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego w kwocie netto oraz brutto z uwzględnieniem 23% podatku VAT wyrażoną w EURO.
5) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez oferenta lub przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub udzielonym pełnomocnictwem.
6) Oferent winien złożyć wydruk z KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o nie zaleganiu z płatnościami. Zaświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące licząc od daty składania oferty.
7) Oferent winien złożyć parafowany projekt umowy dzierżawy stanowiący Załącznik nr 4 do ogłoszenia oraz złożyć oświadczenie o jego akceptacji, które zawarte jest w treści Załącznika nr 3.
8) W przypadku, gdy oferta nie będzie podpisana przez osoby upoważnione zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę, upoważniające do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta.
9) Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający uiszczenie wadium.
10) Oferent winien złożyć oświadczenie o związaniu ofertą na okres 90 dni od dnia otwarcia ofert, które zawarte jest w treści Załącznika nr 3 do ogłoszenia.
11) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być złożona w sekretariacie Muzeum w zamkniętej kopercie/opakowaniu, opatrzonej danymi Oferenta (nazwa, adres, telefon, telefaks) z napisem: „Oferta na dzierżawę terenu - średniowieczna wioska” oraz „Nie otwierać przed sesją otwarcia ofert”.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 3 marca 2017 r.  do godz. 9.00
5. Oferent winien wpłacić wadium w wysokości 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) na konto Muzeum w terminie do dnia 2 marca 2017 r. godz. 15.00
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 marca o godzinie 10.00 w sekretariacie Muzeum.
7. Z zastrzeżeniem postanowień Pkt VI wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otwarcia ofert, o czym Muzeum powiadomi oferentów. Kryterium wyboru ofert stanowi suma punktów, które przyzna Komisja po ewentualnym wcześniejszym przeprowadzeniu dodatkowych negocjacji:
a) ocena koncepcji i jej wizualizacji - maksymalnie 50 punktów przyznanych według własnej oceny Komisji,
b) wysokość deklarowanego czynszu dzierżawnego łącznie za 12 miesięcy - maksymalnie 30 punktów dla oferty z najwyższą kwotą czynszu; niższe oferty będą oceniane proporcjonalnie,
c) wskazanie krótszego terminu niż określony w Pkt II.1.3) – maksymalnie 20 punktów przyznanych dla najkrótszego terminu; dłuższe terminy będą oceniane proporcjonalnie.
8. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nie stanowi rozstrzygnięcia przetargu. 
9. Umowa dzierżawy z oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana w terminie 30 dni od uzyskania zgody Ministra, o której mowa w Pkt IV.
10. Data uzyskania zgody, o której mowa w Pkt IV jest jednocześnie datą rozstrzygnięcia przetargu.
11. Po wyborze najkorzystniejszej oferty wadium zostanie niezwłocznie zwrócone oferentom, których oferta nie została wybrana na konto wskazane w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 3).
12. Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie w przypadku nie dojścia do rozstrzygnięcia przetargu wskutek braku zgody Ministra lub po zawarciu umowy dzierżawy zostanie zaliczone na poczet najwcześniej wymagalnego czynszu dzierżawnego.
13. Wadium wniesione w pieniądzu będzie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.
14. Wadium zostanie zatrzymane przez Muzeum jeżeli oferent, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy dzierżawy lub z jego winy nie dojdzie do podpisania umowy w terminie wskazanym przez Muzeum. Zawiadomienie o terminie zostanie wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. 

VI. Muzeum zastrzega możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia i warunków przetargu, unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn, a także zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Brak rozstrzygnięcia przetargu wskutek nie uzyskania zgody Ministra, o której mowa w Pkt IV jest równoznaczne z unieważnieniem przetargu. 

VII. Załączniki do ogłoszenia:
- Załącznik nr 1 - szczegółowy plan sytuacyjny,
- Załącznik nr 2 - wytyczne organizacji parku,
- Załącznik nr 3 - formularz oferty
- Załącznik nr 4 - projekt umowy.


 

KONSULTACJE PUBLICZNE

 

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego trwają prace nad Programem Wieloletnim NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021, w ramach którego finansowane będą projekty kulturalne dotyczące obchodów. 1 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu, które odbędą się:

 

 21 lutego 2017 r., o godz. 11 w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu

 

 28 lutego 2017 r., o godz. 11 w Departamencie Ochrony Zabytków MKiDN, ul. Ksawerów 13 w Warszawie

 

Link do strony internetowej, na której opublikowano Program http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-2102.php adres do konsultacji niepodlegla@mkidn.gov.pl

 

 


 

07.02.2017 r.

INFORMACJA!

 

Muzeum Zamkowe zaprasza na wykład w ramach otwartych warsztatów zamkowych 13 lutego o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Karwan. Wykład pt. „ Pałac Wielkich Mistrzów na zamku w Malborku w świetle najnowszych badań ". wygłosi prof. Christoper Herrmann.
Wstęp wolny!

 


 

24.01.2017 r.

 
L.dz. DKZ.2610.2.1.2017.mj                                          
Zamówienie  poniżej 30.000 EURO


                       
Zapytanie ofertowe
Dotyczy:  Utrzymania sprawności eksploatacyjnej elektronicznych systemów zabezpieczeń w obiektach Muzeum Zamkowego w Malborku i Oddziału w Kwidzynie (system sygnalizacji pożaru, system sygnalizacji włamania i napadu, system telewizji dozorowej, system kontroli wewnętrznej służby ochrony)
 Muzeum Zamkowe w Malborku zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie:
 Utrzymania sprawności eksploatacyjnej elektronicznych systemów zabezpieczeń w obiektach Muzeum Zamkowego w Malborku i Oddziału w Kwidzynie (system sygnalizacji pożaru, system sygnalizacji włamania i napadu, system telewizji dozorowej, system kontroli wewnętrznej służby ochrony)
1. W ramach przedmiotowego zadania WYKONAWCA zobowiązany będzie wykonywać:
a. wyjazdy do zgłoszeń serwisowych w trybie 24h;
b. bieżące naprawy systemów.
 
Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 – Zakres rzeczowy (wykaz) systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku i Oddziale w Kwidzynie, sporządził Dorian Śledź – administrator systemów bezpieczeństwa elektronicznego MZM

2. WYKONAWCA winien spełniać określone poniżej warunki, potwierdzone złożeniem stosownych dokumentów: 
a. posiada Koncesję MSWiA
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego, zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art.3 pkt 2 Ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1432),
b. posiada polisę ubezpieczeniową OC
na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz na wypadek powstania szkód powstałych z winy wykonawcy, związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczeń – odpowiednio 50.000 zł i 100.000 zł. 
c. posiada urządzenia
pomiarowe do pomiaru pojemności akumulatorów,
d. posiada urządzenia zastępcze,
które może zamontować w celu zapewnienia ciągłości pracy systemów na czas naprawy,
e. wykaże dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonywania zamówienia, posiadającymi niezbędne uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie zawodowe, tj.:
a) kierownik prac SSP - koordynujący całokształt prac serwisowych, posiadający:  
- zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, wydaną przez właściwego wojewódzkiego komendanta policji, zgodnie z art. 27 ust 1 oraz art. 28 i 29 ust. 3 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1432),
- udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu i prowadzeniu prac zgodnych z przedmiotem zamówienia;
- uprawnienia elektryczne w zakresie dozoru i eksploatacji do 1 kV
- uprawnienia do pracy na wysokości
b) kierownik prac SSWiN - koordynujący całokształt prac serwisowych, posiadający:  
- zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, wydaną przez właściwego wojewódzkiego komendanta policji, zgodnie z art. 27 ust 1 oraz art. 28 i 29 ust. 3 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1432),
- udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu i prowadzeniu prac zgodnych z przedmiotem zamówienia;
- uprawnienia elektryczne w zakresie dozoru i eksploatacji do 1 kV
- uprawnienia do pracy na wysokości
c)    minimum 2 pracowników posiadających:
- co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu prac zgodnych z przedmiotem zamówienia;
- uprawnienia elektryczne w zakresie dozoru i eksploatacji do 1 kV;
- uprawnienia do pracy na wysokości.
Na potwierdzenie posiadanych przez w/w osoby kwalifikacji do oferty należy załączyć kserokopię ich uprawnień zawodowych oraz opis doświadczenia. Ponadto należy przedstawić dokument potwierdzający typ i nr seryjny urządzenia do pomiaru pojemności akumulatorów wydany przez producenta.

3. Wymagany termin wykonywania przedmiotowych prac - do 31.12.2017r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację prac
4. Odpowiedź na zapytanie prosimy złożyć na załączonym formularzu w zamkniętej kopercie z napisem: „oferta na Utrzymanie sprawności eksploatacyjnej systemów zabezpieczenia elektronicznego w obiektach MZM w Malborku i Oddziału w Kwidzynie (system sygnalizacji pożaru, system sygnalizacji włamania i napadu, system telewizji dozorowej, system kontroli wewnętrznej służby ochrony) do Sekretariatu Muzeum Zamkowego w Malborku,  ul. Starościńska 1, w terminie do dnia 30.01.2017r. do godz. 9.00.
5. Przy ocenie ofert ZAMAWIAJĄCY będzie kierował się następującymi kryteriami:
-  cena ofertowa za roboczogodzinę pracy zespołu serwisowego - 70%
-  czas reakcji na zgłoszenie - 30%.
                     Zasady oceny kryterium „cena”.
Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie przepisami prawa i sposobem obliczania ceny, podana w „Formularzu ofertowym”. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:                                                        
                      Lc= Cmin/Co x 70 pkt.
Lc - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena
Cmin - najniższa cena brutto spośród cen zaproponowanych w złożonych ofertach
Co - cena brutto badanej  ofert  

                   Zasady oceny kryterium „czas reakcji na zgłoszenie” (Lcr)
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza ofertowym” i złożonego w niej oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający określa maksymalny czas reakcji na 7 godzin od chwili zgłoszenia, Wykonawca, który skróci czas reakcji otrzyma za każdą godzinę 6 pkt.; maksymalną ilość 30 punktów otrzyma Wykonawca, który skróci czas reakcji na zgłoszenie do 2 godzin.
           
Następnie punkty z dwóch kryteriów zostaną dodane i dadzą one liczbę przyznaną rozpatrywanej ofercie.
                     Lc + Lcr = Clp      gdzie   Clp = całkowita liczba uzyskanych punktów
             Zamawiający za najkorzystniejszą uznana ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa powyżej (Clp).

Osobą uprawnioną do kontaktu z ramienia Muzeum Zamkowego w Malborku jest Dorian Śledź – administrator systemów bezpieczeństwa elektronicznego MZM,  tel. 502 699 898

Uwaga!:
• 
Wszystkie dokumenty przedstawione w kopii winny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Wykonawcę.
• 
Zamawiający dopuszcza dokonanie wizji lokalnej obiektów, których dotyczy zamówienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną do porozumiewania się z Wykonawcami.

Załączniki do pobrania:
1. Zakres rzeczowy (wykaz) systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku     i Oddziale w Kwidzynie - załącznik Nr 1
2. Formularz ofertowy - załącznik Nr 2
3. Wzór umowy - załącznik Nr 3
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - załącznik Nr 4
5. Zobowiązanie do współpracy - załącznik Nr 5


 

25.11.2016 r.

                                                                                           

OGŁOSZENIE

 

Muzeum Zamkowe w Malborku ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż materiałów budowlanych (cegła gotycka, dachówka mnich).
 
Materiały budowlane można oglądać w dniu 28 listopada w godzinach od 09.00 do 9.30.
Zainteresowani zakupem powinni złożyć pisemną ofertę z podaniem: nazwy, ilości szt. oraz deklarowaną cenę zakupu za 1 sztukę

Cena zakupu za 1 szt. używanej cegły gotyckiej nie może być niższa
niż 0,60 złotych netto plus należny podatek VAT.
Cena zakupu za 1 szt. używanej dachówki mnich nie może być niższa
niż 0,60 złotych netto plus należny podatek VAT.

 
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Muzeum Zamkowe w Malborku
 do 1 grudnia 2016 roku do godziny 09:00
w kopertach z dopiskiem: „zakup materiałów budowlanych”,
imię nazwisko, numer kontaktowy


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 grudnia 2016 r. o godzinie 10.00
w Muzeum Zamkowym w Malborku
 
Kryterium oceny ofert: cena.
Sprzedaż i wydanie używanych materiałów budowlanych oferentom będzie następować kolejno według cen proponowanych w ofertach, bezpośrednio po ich otwarciu i sporządzeniu listy sprzedaży oraz zapłacie ceny zakupu.
Płatności należy dokonać w kasie Muzeum Zamkowego do dnia 02.12.2016r. do godz. 10.00, odbiór ww. materiałów budowlanych nastąpi w dniu 02.12.2016 r. o godz. 11.00.

Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
 
 


 

25.11.2016 r.

 

INFORMACJA!

 Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, które ma na celu pozyskanie informacji na temat doświadczeń związanych z oglądaniem i wykorzystywaniem zasobów dostępnych w internecie (zdjęć, książek, zabytków). Ankieta znajduje się pod adresem:

http://badaniasocjologa.pl/index.php/649912/lang-pl


Badanie stanowi element szerszego projektu badawczego prowadzonego przez Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Małopolski Instytut Kultury w Krakowie zatytułowanego Cyfrowe praktyki i strategie upowszechniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004–2014 (http://cyfrowe-dziedzictwo-kulturowe.mik.krakow.pl/). Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za poświęcony czas. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 10 minut.

 


                            

Zmiana w zwiedzaniu

W związku z „Mistrzostwami Sojuszniczego Dowództwa Sił Powietrznych NATO w biegach przełajowych” , które odbędą sie na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku, 27 października, od godz. 13, nie będzie możliwości zwiedzania Wielkiego Refektarza. Za utrudnienia przepraszamy.


 

A po zwiedzaniu zapraszamy na rejs po Nogacie

 

 

 


 

Audiowycieczka  dla rodzin

Przenieśmy się całą rodziną do czasów, gdy na zamek dociera zatrważająca wieść o klęsce Krzyżaków pod Grunwaldem. Dla Malborka oznacza to jedno – nadchodzące oblężenie twierdzy!

W tych okolicznościach rozgrywa się akcja najnowszej propozycji dla rodzin – specjalnej trasy zwiedzania z audioprzewodnikiem. Dzięki niej dowiemy się, jak wyglądało życie w malborskim zamku podczas pamiętnego oblężenia w roku 1410. Po najważniejszych pomieszczeniach twierdzy oprowadzą nas jej mieszkańcy, w głowach których kołacze jedna myśl: „Co będzie dalej?”. Bohaterowie znajdą jednak czas, by podzielić się z nami wspomnieniami, legendami i tajemnicami.

Audiowycieczka stworzona została z myślą o całych rodzinach, dlatego nadano jej fabularną konwencję, a scenariusz urozmaicono wieloma głosami i dialogami. Dynamikę akcji budują dźwięki i muzyka stanowiące tło dla całej opowieści. Oprócz warstwy merytorycznej i artystycznejaudiowycieczka zawiera wskazówki, jak poruszać się po zamku, dzięki czemu zwiedzający nie będą mieć problemu z odnalezieniem się w nowej przestrzeni.

Czas zwiedzania: ok. 2 godz.

Koszt: audioprzewodnik wypożyczany jest w cenie biletu wstępu

Dostępność: z audiowycieczki można skorzystać od wtorku do niedzieli

 Audiowycieczka dla rodzin z dziećmi (kliknij tutaj)


 07.01.2016r.

 

Ze względu na utrudnienia związane z budową drugiej nitki mostu na rzece Nogat w 2016 roku sugerujemy, aby parkować auta na parkingach zlokalizowanych od strony Kałdowa i kierować się pieszo kładką na Nogacie prosto do zamku.

 

mapka - utrudnienia związane z drugą nitką mostu na Nogacie


 

 

Poniedziałki w Muzeum!

 

Poniedziałek - bezpłatna możliwość zwiedzenie zamku (z wyłączeniem opłaty przewodnickiej)

Zapraszamy do poznania historii zamku oraz zwiedzania terenów zamkowych z przewodnikiem lub audioprzewodnikiem:


► tereny Zamku Średniego ze średniowiecznym piecem grzewczym

► dziedziniec Zamku Wysokiego, Cela Witold, Kościół NMP,  Gdanisko, Wieża Główna (widokowa), tarasy z kaplicą grzebalną Wielkich Mistrzów, cmentarz konwentualny, ogród Wielkiego Mistrza, wystawa witraży - piwnice Zamku Średniego

► fosy i międzymurza (w okresie 1 maja – 30 września)

► w poniedziałki wystawy są nieczynne

►wypożyczenie audioprzewodnika (ograniczona ilość audioprzewodników)

 

W poniedziałki zamek można zwiedzać w godzinach:

9.00-20.00 (15 kwietnia – 30 września)
10.00-16.00 (1 października – 14 kwietnia)


 

20.05.2016 r.

INFORMACJA!


Z Malborską Kartą Mieszkańca znów wejdziesz do Muzeum Zamkowego…Muzeum Zamkowe w Malborku wznawia możliwość wejścia do obiektu na preferencyjnych warunkach tym, którzy posiadają Malborską Kartę Mieszkańca. Formuła została jednak minimalnie zmieniona. Chcąc wejść do zamku trzeba będzie zakupić bilet. Opłata będzie jednak symboliczna i wyniesie tylko 5 zł od osoby.
- Musimy przyjąć nową formułę z uwagi na zmianę przepisów podatkowych – wyjaśnia Mariusz Mierzwiński, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku. – Uważam, że jest to rozwiązanie najlepsze dla wszystkich. Stawka 5 zł to minimalna kwota, na jaką możemy przystać w dobie obowiązujących przepisów. Wydatek tego rzędu nie powinien też zbytnio obciążyć domowych budżetów.
Podpisany został aneks do porozumienia z Urzędem Miasta. Posiadacze karty z atrakcyjnej ceny za bilet będą mogli skorzystać już od przyszłego tygodnia.


 

07.07.2016 r.

OGŁOSZENIE

 

 


Muzeum Zamkowe w Malborku ogłasza przetarg ustny w formie licytacji na udostępnienie gruntów położonych po zachodniej stronie Przedzamcza, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (1 stanowisko) w okresie od 12 lipca do 31 sierpnia 2016 r. Usytuowanie stanowiska zaznaczono na planie sytuacyjnym (UWAGA: wyznaczone na planie zarysy stanowiska mają charakter orientacyjny, dokładne wytyczenie obszaru stanowiska odbędzie się w terenie po zakończeniu licytacji).
Powierzchnia stanowiska handlowego w miejscu oznaczonym na planie nr 6 nie może przekraczać 9 m2 (max. 3 x 3 m).
Stanowisko handlowe  musi być zorganizowane na wzór namiotów rycerskich.
Minimalna wysokość oferowanej miesięcznej opłaty (tj. cena wywoławcza) dla stanowiska handlowego oznaczonego na planie numerem 6 wynosi 4 000 zł (słownie: cztery tysiące) plus należny podatek VAT. 
Osoby korzystające z przyłącza elektrycznego Muzeum będą zobowiązani do pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 50 zł brutto.
Licytację wygrywa osoba oferująca najwyższą opłatę miesięczną.
Minimalne postąpienie dla licytacji stanowiska wynosi 200 zł.
Licytacja odbędzie się w poniedziałek 11 lipca 2016 r. o godz. 1000 w siedzibie Muzeum (sala konferencyjna w Ośrodku Konferencyjnym KARWAN).
Zainteresowane osoby winny wpłacić w kasie Muzeum wadium w wysokości 1 000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) w terminie do 11.06.2016 r. do godziny 9.00. Udział w licytacji mogą wziąć osoby, które wpłaciły wadium lub posiadają pełnomocnictwo od takiej osoby z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby, które wpłaciły wadium i nie dokonały co najmniej jednego postąpienia w licytacji tracą wpłacone wadium.
Po zakończeniu licytacji z kasy Muzeum nastąpi zwrot wadium osobom, które brały udział w licytacji, dokonały co najmniej jednego postąpienia i nie wygrały licytacji.
Wadium osób, które wygrały licytację zostanie zaliczone na poczet pierwszej opłaty. Osoba, która wygra licytację zobowiązana jest podpisać umowę, której treść jest załączona do ogłoszenia w terminie do 11.07.2016 r. pod rygorem utraty wadium.
Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.


Plan sytuacyjny (pobierz)

 

Wzór umowy (pobierz)15.06.2016 r.

 

OGŁOSZENIE


Muzeum Zamkowe w Malborku ogłasza przetarg ustny w formie licytacji na udostępnienie gruntów położonych po zachodniej stronie Przedzamcza, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (1 stanowisko) w okresie od 21 czerwca do 31 sierpnia 2016 r. Usytuowanie stanowiska zaznaczono na planie sytuacyjnym (UWAGA: wyznaczone na planie zarysy stanowiska mają charakter orientacyjny, dokładne wytyczenie obszaru stanowiska odbędzie się w terenie po zakończeniu licytacji).
Powierzchnia stanowiska handlowego w miejscu oznaczonym na planie nr 5 nie może przekraczać 9 m2 (max. 3 x 3 m).
Stanowisko handlowe  musi być zorganizowane na wzór namiotów rycerskich.
Minimalna wysokość oferowanej miesięcznej opłaty (tj. cena wywoławcza) dla stanowiska handlowego oznaczonego na planie numerem 5 wynosi 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset) plus należny podatek VAT. 
Osoby korzystające z przyłącza elektrycznego Muzeum będą zobowiązani do pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 50 zł brutto.
Licytację wygrywa osoba oferująca najwyższą opłatę miesięczną.
Minimalne postąpienie dla licytacji stanowiska wynosi 200 zł.
Licytacja odbędzie się w poniedziałek 20 czerwca 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Muzeum (sala konferencyjna w Ośrodku Konferencyjnym KARWAN).
Zainteresowane osoby winny wpłacić w kasie Muzeum wadium w wysokości 1 000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) w terminie do 20.06.2016 r. do godziny 9.00. Udział w licytacji mogą wziąć osoby, które wpłaciły wadium lub posiadają pełnomocnictwo od takiej osoby z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby, które wpłaciły wadium i nie dokonały co najmniej jednego postąpienia w licytacji tracą wpłacone wadium.
Po zakończeniu licytacji z kasy Muzeum nastąpi zwrot wadium osobom, które brały udział w licytacji, dokonały co najmniej jednego postąpienia i nie wygrały licytacji.
Wadium osób, które wygrały licytację zostanie zaliczone na poczet pierwszej opłaty. Osoba, która wygra licytację zobowiązana jest podpisać umowę, której treść jest załączona do ogłoszenia w terminie do 20.06.2016 r. pod rygorem utraty wadium.

Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

Wzór umowy (pobierz)

Plan sytuacyjny (pobierz)
 


 

03.05.2016 r.

 

OGŁOSZENIE!1.Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do składania pisemnych ofert na prowadzenie działalności gastronomicznej w okresie od 22 lipca 2016r. do 24 lipca 2016r. w ramach Festiwalu Kultury Średniowiecznej „Oblężenie Malborka” na gruntach Muzeum położonych po wschodniej stronie Przedzamcza.

2.Lokalizację gruntu i jego powierzchnię określa załączony plan sytuacyjny. Muzeum przewiduje utworzenie trzech punktów gastronomicznych. Dokładne wytyczenie poszczególnych stanowisk nastąpi po wybraniu najkorzystniejszej oferty przed podpisaniem umowy.

3.Składający ofertę zobowiązany jest:
1)zapoznać się z terenem, o którym mowa w pkt 2 i sporządzić opis przedstawiający sposób zagospodarowania terenu tak, aby poszczególne stanowisko gastronomiczne umożliwiało jednoczesną obsługę minimum 100 osób. Punkty gastronomiczne powinny być wyposażone w ławy, stoły wraz z parasolami.
2)udokumentować prowadzenie działalności gastronomiczno-handlowej w okresie nie krótszym niż 3 lata,
3)wpłacić na konto Muzeum 02 1130 1121 0006 5623 8620 0006 lub w kasie Muzeum wadium w kwocie 2 800,00 w terminie do dnia 08.06.2016r. do godz.14.00
4.Kryterium oceny ofert: cena.

5.Opłata za prowadzenie działalności gastronomicznej na udostępnionym terenie za okres, o którym mowa w pkt 1 musi wynosić nie mniej niż 28 000,00 PLN netto plus należny podatek VAT.

6.Użytkownik będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zużycia:
1)energii elektrycznej w formie ryczałtu w wysokości 300,00 zł. brutto,
2)wody w formie ryczałtu w wysokości 60,00 zł. brutto,
3)wywozu nieczystości w formie ryczałtu w wysokości 100,00 zł. brutto,

7.Oferta powinna zawierać:
1)dane oferenta z opisem aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej
ze wskazaniem numeru wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub załączonym odpisem zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS. Dokumenty te nie powinny być starsze
niż 3 miesiące licząc od daty ogłoszenia.
2)opis punktów gastronomicznych zgodnie z pkt 3 wraz z podaniem menu,
3)parafowany projekt umowy, której wzór stanowi załącznik do ogłoszenia.

8.Oferty należy przesyłać lub składać w sekretariacie Muzeum Zamkowego w Malborku,  ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@zamek.malbork.pl do dnia 09.06.2016r. do godz. 10.00

9.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2016r. o godzinie 10.10 w siedzibie Muzeum Zamkowego w Malborku.

10.Oferent, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą cenowo i spełniającą oczekiwania Muzeum zostanie powiadomiony telefonicznie i pisemnie o wyborze jego oferty oraz zobowiązany będzie do podpisania umowy, o której mowa w pkt 8 ppkt 3) w terminie do dnia 13.06.2016r. pod rygorem utraty wadium.

11.Wadium osoby, której oferta zostanie wybrana zostanie zaliczone na poczet opłaty, o której mowa w pkt 5, z zastrzeżeniem postanowień pkt 11 i 13.

12.Opłata określona w przyjętej ofercie płatna jest w całości w terminie 3 dni od podpisania umowy pod rygorem jej rozwiązania i przepadku wadium.

13.Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

Plan sytuacyjny (pobierz)

Wzór umowy (pobierz)
 


 

27.05.2016 r.

 

OGŁOSZENIE


1.Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do składania pisemnych ofert na prowadzenie warsztatu malarza i rysownika w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia w miejscu wskazanym przez Muzeum na terenie Zamku Średniego.

2.Orientacyjną lokalizację warsztatu i powierzchnię gruntu określa załączony plan sytuacyjny (zaznaczenie na czerwono).

3.Składający ofertę zobowiązany jest:
a. zapoznać się z terenem, o którym mowa w pkt 2.
b. wpłacić w kasie Muzeum wadium w kwocie 1000,- (słownie: jeden tysiąc zł) w terminie do dnia 31 maja br.
c. załączyć do oferty minimum 10 własnoręcznie wykonanych prac plastycznych z widokami zamku lub jego fragmentów.

4.Kryterium oceny ofert:
  - cena – 30%,
  - ocena załączonych prac – 70%.

5. Minimalna wysokość oferowanej miesięcznej opłaty dla warsztatu wynosi 600 zł (słownie: sześćset zł) plus należny podatek VAT. 

6. Użytkownik będzie zobowiązany do utrzymania porządku i czystości na udostępnionym terenie.

7. Oferta powinna zawierać:
1)dane oferenta,
2)co najmniej dziesięć prac wykonanych własnoręcznie przez oferenta (rysunki i obrazy z widokami zamku lub jego fragmentów),
3)wysokość oferowanej miesięcznej opłaty,
4)parafowany projekt umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

8. Oferty należy przesyłać lub składać w sekretariacie Muzeum Zamkowego w Malborku,  ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork do dnia 31 maja 2016 r. do godz. 9.00

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja br. o godzinie 10.00 w siedzibie Muzeum Zamkowego w Malborku.

10. Oferent, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą cenowo i spełniającą oczekiwania Muzeum zostanie powiadomiony telefonicznie i pisemnie o wyborze jego oferty oraz zobowiązany będzie do podpisania umowy, o której mowa w pkt 5ppkt 3) w terminie do dnia 1 czerwca br. pod rygorem utraty wadium.

11. Wadium osoby, której oferta zostanie wybrana zostanie zaliczone na poczet pierwszej raty opłaty, o której mowa w pkt 3, z zastrzeżeniem postanowień pkt 10.
Osoby, które brały udział w przetargu, a których oferty nie zostały wybrane otrzymają zwrot wadium.

12. Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.Załącznik nr 1 – Plan sytuacyjny

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

 


 

18.05.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Muzeum Zamkowe w Malborku ogłasza przetarg pisemny ofertowy na prowadzenie działalności usługowo-handlowej (3 stanowiska) w okresie od 24 maja do 14 września 2016 r. na udostępnionych przez Muzeum gruntach położonych po zachodniej stronie Przedzamcza.
Usytuowanie stanowisk zaznaczono na planie sytuacyjnym (UWAGA: wyznaczone na planie zarysy stanowisk mają charakter orientacyjny, dokładne wytyczenie obszaru poszczególnych stanowisk odbędzie się w terenie po zakończeniu postępowania). Stanowiska zostały oznaczone literami A, B, C.
Powierzchnia jednego stanowiska handlowego nie może przekraczać 20 m2 (max. 4 x 5 m).
W ramach prowadzonej działalności handlowej powinny być oferowane produkty wykonane metodami rzemieślniczymi, a do tego należy uwzględnić jej  interaktywny charakter (pokazy i warsztaty bezpośrednio związane z rzemiosłem dawnym, z wykorzystaniem narzędzi używanych do obróbki wybranego towaru). Stanowisko powinno prezentować  rzemiosło wiodące w średniowieczu.

Minimalna wysokość oferowanej miesięcznej opłaty dla każdego stanowiska handlowego wynosi 3000 zł (słownie: trzy tysiące zł) plus należny podatek VAT. 
Osoby korzystające z przyłącza elektrycznego Muzeum będą zobowiązane do pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 50 zł brutto oraz poniesienia kosztów z tytułu wywozu nieczystości w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości  40 zł. brutto.
Jedna osoba może złożyć ofertę na jedno stanowisko.
Kryterium oceny ofert:
1) cena – 40 %
2) ocena oryginalności stoiska i oferowanych produktów - 60 %.

Trzy wybrane oferty, według ilości uzyskanych punktów, będą dotyczyć odpowiednio: najkorzystniejsza oferta – stanowisko A, druga w kolejności oferta – stanowisko B, trzecia w kolejności oferta - stanowisko C.

Oferta powinna zawierać:
1)dane oferenta z opisem aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS. Dokumenty te nie powinny być starsze niż 3 miesiące licząc od daty ogłoszenia,
2)opis asortymentu oferowanego do sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem produktów wykonanych metodami rzemieślniczymi,
3)wysokość oferowanej miesięcznej opłaty,
4)parafowany projekt umowy.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Muzeum. Termin składania ofert upływa w dniu 23 maja br. o godz. 10.00.

Zainteresowane osoby winny wpłacić w kasie Muzeum wadium w wysokości 1.000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) w terminie do dnia  23 maja br. do godz. 9.00
Osoby, które brały udział w przetargu, a których oferty nie zostały wybrane otrzymają zwrot wadium.
Wadium osób, których oferty zostały wybrane zostanie zaliczone na poczet pierwszej opłaty. Osoby te zobowiązane są podpisać umowę, której treść jest załączona do ogłoszenia w terminie do 24 maja br. pod rygorem utraty wadium.
Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.


Załącznik nr 1 - Wzór umowy
Załącznik nr 2 – Plan sytuacyjny

 


 

16.05.2016 r.

UWAGA!

Muzeum Zamkowe w Malborku unieważnia pisemny ofertowy przetarg na prowadzenie działalności handlowej (3 stanowiska) ogłoszony w dniu 04.05.2016 r. Nowy przetarg ogłoszony zostanie w ciągu 2 dni.
 


 

09.05.2016 r.

OGŁOSZENIE


Muzeum Zamkowe w Malborku ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż materiałów budowlanych (cegła gotycka, dachówka mnich).
 
Materiały budowlane można oglądać w dniu 11 maja w godzinach od 09.00 do 9.30.
Zainteresowani zakupem powinni złożyć pisemną ofertę z podaniem: nazwy, ilości szt. oraz deklarowaną cenę zakupu za 1 sztukę

Cena zakupu za 1 szt. używanej cegły gotyckiej nie może być niższa
niż 0,60 złotych netto plus należny podatek VAT.
Cena zakupu za 1 szt. używanej dachówki mnich nie może być niższa
niż 0,60 złotych netto plus należny podatek VAT.

 
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Muzeum Zamkowe w Malborku do dnia 16 maja 2016 roku do godziny 09:00 w kopertach z dopiskiem: „zakup materiałów budowlanych”, imię nazwisko, numer kontaktowy


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 maja 2016 r. o godzinie 10.00 w Muzeum Zamkowym w Malborku
 
Kryterium oceny ofert: cena.
Sprzedaż i wydanie używanych materiałów budowlanych oferentom będzie następować kolejno według cen proponowanych w ofertach, bezpośrednio po ich otwarciu i sporządzeniu listy sprzedaży oraz zapłacie ceny zakupu.
Płatności należy dokonać w kasie Muzeum Zamkowego do dnia 17.05.2016r. do godz. 10.00, odbiór ww. materiałów budowlanych nastąpi w dniu 17.05.2016 r. o godz. 12.00.

Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
 
 


 

04.05.2016 r.

 

OGŁOSZENIE


Muzeum Zamkowe w Malborku ogłasza przetarg pisemny ofertowy na prowadzenie działalności handlowej (3 stanowiska) w okresie od 14 maja do 31 sierpnia 2016 r. na udostępnionych przez Muzeum gruntach położonych po zachodniej stronie Przedzamcza.
Usytuowanie stanowisk zaznaczono na planie sytuacyjnym (UWAGA: wyznaczone na planie zarysy stanowisk mają charakter orientacyjny, dokładne wytyczenie obszaru poszczególnych stanowisk odbędzie się w terenie po zakończeniu postępowania).
Powierzchnia jednego stanowiska handlowego nie może przekraczać 20 m2 (max. 4 x 5 m).
W ramach prowadzonej działalności handlowej powinny być oferowane wyłącznie produkty regionalne wykonane metodami rzemieślniczymi.
Minimalna wysokość oferowanej miesięcznej opłaty dla każdego stanowiska handlowego wynosi 3.000 zł (słownie: trzy tysiące) plus należny podatek VAT. 
Osoby korzystające z przyłącza elektrycznego Muzeum będą zobowiązane do pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 50 zł brutto oraz poniesienia kosztów z tytułu nieczystości w formie ryczałtu w wysokości 40,00PLN brutto.

Jedna osoba może złożyć ofertę na dowolną liczbę stanowisk.
Kryterium oceny ofert:
1) cena – 50 %
2) ocena oryginalności stoiska i oferowanych produktów, ze szczególnym uwzględnieniem produktów regionalnych wykonanych metodami rzemieślniczymi - 50 %.

Oferta powinna zawierać:
1) dane oferenta z opisem aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS. Dokumenty te nie powinny być starsze niż 3 miesiące licząc od daty ogłoszenia,
2) opis asortymentu oferowanego do sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem produktów regionalnych wykonanych metodami rzemieślniczymi,
3) parafowany projekt umowy.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Muzeum z dopiskiem na kopercie ,,Działalności handlowe - produkty regionalne". Termin składania ofert upływa we wtorek 10 maja 2016 r. o godz. 12.00.
Zainteresowane osoby winny wpłacić w kasie Muzeum wadium w wysokości 1.000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) dla każdego stanowiska w terminie do 10 maja 2016 r. do godz. 10.00
Osoby, które brały udział w przetargu, a których oferty nie zostały wybrane otrzymają zwrot wadium.
Wadium osób, które wygrały postępowanie zostanie zaliczone na poczet pierwszej opłaty. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest podpisać umowę, której treść jest załączona do ogłoszenia w terminie do 12 maja 2016 r. pod rygorem utraty wadium.
Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.


Załącznik nr 1 - Wzór umowy
Załącznik nr 2 – Plan sytuacyjny


27.04.2016 r.

 

OGŁOSZENIE


Muzeum Zamkowe w Malborku ogłasza licytację na obsługę toalety usytuowanej na Przedzamczu  w pobliżu Bramy Zachodniej w terminie od 06 maja do 30 września 2016 r.

Oczekiwania od Oferenta:
-aktualna książeczka zdrowia
-znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym
-umiejętność obsługi platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych i centrali wentylacyjnej po przeszkoleniu przez wyznaczonego pracownika Muzeum

Oferent zobowiązany będzie do ponoszenia kosztu:
-zużytej wody i ścieków wg wskazań wodomierza
-energii elektrycznej wg wskazań licznika energii
-wyposażenia toalet w papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, mydło w płynie, odświeżacze powietrza, itp.
-utrzymywania toalety w czystości  przy użyciu własnych środków czystości

Do obowiązków Oferenta należeć będzie usuwanie usterek wynikłych w trakcie obsługi toalety, w tym wymiana przepalonych żarówek, naprawa cieknących baterii, spłuczek, zamków w kabinach WC, itp.
Muzeum Zamkowe zastrzega sobie aby wysokość opłaty za świadczoną usługę od jednej osoby nie przekraczała 2 zł.
Minimalna wysokość oferowanej miesięcznej opłaty (tj. cena wywoławcza) wynosi 5 000 zł (słownie: pięć  tysięcy  zł) netto plus należny podatek VAT.
Licytacja odbędzie się na zwyczajowych zasadach, tj. licytację wygrywa osoba oferująca najwyższy czynsz miesięczny.

Minimalne postąpienie dla licytacji wynosi 200 zł.

Licytacja odbędzie się w środę  04 maja  2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum (sala 110 w Ośrodku Konferencyjnym KARWAN).

Zainteresowane osoby powinny wpłacić w kasie Muzeum wadium w wysokości 1 000 zł (słownie : jeden tysiąc złotych) w terminie  do 04 maja 2016 r. do godz. 11.00
Osoby, które wpłaciły wadium i nie dokonały co najmniej jednego postąpienia w licytacji tracą wpłacone wadium.
Po zakończeniu licytacji z kasy Muzeum nastąpi zwrot wadium osobom, które nie wygrały licytacji.
Wadium osoby, która wygrała licytację zostanie zaliczone na poczet pierwszej miesięcznej opłaty. Osoba, która wygra licytację zobowiązana jest podpisać umowę w terminie do 06 maja  2016 r. pod rygorem utraty wadium.

Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo unieważnienia licytacji bez podania przyczyn.
 

Wzór umowy do ogłoszenia (pobierz - pdf) 


 

21.04.2016 r.

 

INFORMACJA!

Muzeum informuje, iż od dnia 22 kwietnia 2016r. zostanie otwarta Wieża Zamkowa dla zwiedzających.

 


 

 

18.04.2016 r.

 


OGŁOSZENIE


Muzeum Zamkowe w Malborku ogłasza przetarg ustny w formie licytacji na udostępnienie gruntów położonych po zachodniej stronie Przedzamcza, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (6 stanowisk) i działalności gastronomicznej (1 stanowisko) w okresie od 29 kwietnia do 25 sierpnia 2016r. Usytuowanie stanowisk zaznaczono na planie sytuacyjnym (UWAGA: wyznaczone na planie zarysy stanowisk mają charakter orientacyjny, dokładne wytyczenie obszaru poszczególnych stanowisk odbędzie się w terenie po zakończeniu licytacji).
Powierzchnia jednego stanowiska handlowego w miejscu oznaczonym na planie nr 1 nie może przekraczać 3 m2 (tj. 2 x 1,5 m), nr 2 – 6 nie może przekraczać 9 m2 (max. 3 x 3 m).
Wszystkie stanowiska handlowe muszą być zorganizowane na wzór namiotów rycerskich z wyłączeniem stanowiska nr 1.
Minimalna wysokość oferowanej miesięcznej opłaty (tj. cena wywoławcza) dla stanowiska handlowego oznaczonego na planie nr 1 wynosi 2 000 zł (słownie: dwa tysiące) plus należny podatek VAT. 
Minimalna wysokość oferowanej miesięcznej opłaty (tj. cena wywoławcza) dla stanowisk handlowych oznaczonych na planie numerami 2 - 6 wynosi 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset) plus należny podatek VAT. 
Osoby korzystające z przyłącza elektrycznego Muzeum będą zobowiązani do pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 50 zł brutto.
Powierzchnia stanowiska gastronomicznego (oznaczonego na planie literą G) wynosi 850 m2.
Minimalna wysokość oferowanej miesięcznej opłaty (tj. cena wywoławcza) dla stanowiska gastronomicznego wynosi 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy) plus należny podatek VAT.  
Osoba prowadząca stanowisko gastronomiczne będzie zobowiązana do pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej wg wskazań podlicznika oraz wody i ścieków wg wskazań wodomierza.
W licytacji stanowiska gastronomicznego mogą wziąć udział jedynie osoby, które udokumentują:
-minimum 3-letnie doświadczenie przy obsłudze gastronomicznej ruchu turystycznego w obiektach plenerowych
-posiadanie stylizowanego stoiska historycznego w formie namiotu, umożliwiającego wraz z zabudową uzupełniającą obsługę jednocześnie minimum 150 osób.

Licytacja poszczególnych stanowisk odbywać się będzie zgodnie z ich numeracją, wygrywa osoba oferująca najwyższą opłatę miesięczną.
Jedna osoba może licytować dowolną liczbę stanowisk.
Minimalne postąpienie dla licytacji każdego stanowiska wynosi 200 zł.

Licytacja odbędzie się we wtorek 26 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Muzeum (sala konferencyjna w Ośrodku Konferencyjnym KARWAN).
Zainteresowane osoby winny wpłacić w kasie Muzeum wadium w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) dla każdego licytowanego stanowiska w terminie do 25.04.2016 r. do godziny 14.00. Udział w licytacji mogą wziąć osoby, które wpłaciły wadium lub posiadają pełnomocnictwo od takiej osoby z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby, które wpłaciły wadium na poszczególne stanowiska i nie dokonały co najmniej jednego postąpienia w licytacji tych stanowisk tracą wpłacone wadium.
Po zakończeniu licytacji z kasy Muzeum nastąpi zwrot wadium osobom, które brały udział w licytacji, dokonały co najmniej jednego postąpienia i nie wygrały licytacji.
Wadium osób, które wygrały licytację zostanie zaliczone na poczet pierwszej opłaty. Osoba, która wygra licytację zobowiązana jest podpisać umowę, której treść jest załączona do ogłoszenia w terminie do 29.04.2016r. pod rygorem utraty wadium.

Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

Załącznik nr 1 - Wzór umowy (pobierz)
Załącznik nr 2 - Plan sytuacyjny (pobierz)

 

UWAGA!
Przetarg na kolejne stanowiska handlowe po zachodniej stronie Przedzamcza ogłoszony zostanie w przyszłym tygodniu.

 


 

09.03.2016 r.

 

 OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości poniżej 30 000 EURO1. Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do składania ofert na opracowanie, organizację i realizację finału tematycznego zwiedzania Muzeum Zamkowego w Malborku skierowanego do rodzin z dziećmi w wieku od 6 do 12 lat pod nazwą: „Szlakiem Zamkowych Tajemnic – Trasa Rodzinna” w okresie od 01 maja do 30 września przez 3 kolejne lata począwszy od roku 2016 roku  na gruntach Muzeum położonych na Międzymurzu Zachodnim pomiędzy Bramą Zachodnią i Bramą Mikołaja.

2. Lokalizację realizacji przedsięwzięcia określa załączony plan sytuacyjny – Załącznik nr 1.

3. Szczegółowe wytyczne dla opracowania, organizacji i realizacji przedsięwzięcia opisanego w Pkt 1 zawiera Załącznik nr 2

4. Firmy / osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do przetargu zobowiązane są do sporządzenia i załączenia do składanej oferty, w szczególności:
a)  scenariusza programu zabaw, konkursów i gier wraz z naniesieniem lokalizacji poszczególnych atrakcji na planie sytuacyjnym, o którym mowa w Pkt 2,
b)  wizualizacji zagospodarowania terenu wraz z naniesieniem lokalizacji poszczególnych atrakcji na plan sytuacyjny stanowiący Załącznik nr 1 ze wskazaniem liczby animatorów z opisem podejmowanych przez nich działań.

5. W przypadku korzystania z przyłącza elektrycznego wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej na podstawie wskazań podlicznika zainstalowanego na jego koszt.

6. W przypadku korzystania z przyłącza wodociągowego wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zużycia wody i ścieków na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na jego koszt.

7. Oferty należy przysyłać/składać do dnia 14 marca 2016 roku, do godziny 15.00 do:
Sekretariatu Muzeum Zamkowego w Malborku
Ul. Starościńska 1
82-200 Malbork
Z dopiskiem: oferta ,,Szlakiem Zamkowych Tajemnic – Trasa Rodzinna”.
Lub mailowo: sekretariat@zamek.malbork.pl

8. Oferta powinna zawierać:
1) dane oferenta z opisem aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej ze wskazaniem numeru wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub załączonym odpisem zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS. Dokumenty te nie powinny być starsze niż 3 miesiące licząc od daty złożenia oferty,
2)  scenariusz programu zabaw, konkursów i gier wraz z naniesieniem lokalizacji poszczególnych atrakcji na planie sytuacyjnym, o którym mowa w Pkt 2,
3)  wizualizację zagospodarowania terenu wraz z naniesieniem lokalizacji poszczególnych atrakcji na plan sytuacyjny stanowiący Załącznik nr 1 ze wskazaniem liczby animatorów z opisem obsługi animatorskiej,
4)  wysokość proponowanej opłaty za prowadzenie w/w działalności z rozbiciem na poszczególne lata,
5)  wysokość ceny za realizację przedsięwzięcia realizowanego w ramach złożonej oferty,
6)  parafowany projekt umowy – Załącznik nr 3.

9.  Kryterium oceny ofert:
1)  60% - ocena scenariusza programu zabaw, gier, konkursów i pokazów wraz z jego wizualizacją w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Szlakiem Zamkowych Tajemnic – Trasa Rodzinna” - 60%,
2)  40% - cena

10. Oferent, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony telefonicznie i pisemnie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy, której projekt stanowi Załącznik nr 3 do ogłoszenia.

11. Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

12. Załączniki do ogłoszenia:
1)  plan sytuacyjny – Załącznik nr 1 (pobierz tutaj),
2) szczegółowe wytyczne dla opracowania, organizacji i realizacji przedsięwzięcia - Załącznik nr 2 (pobierz tutaj),
3)  parafowany projekt umowy – Załącznik nr 3 (pobierz tutaj).