PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Ponad 300 ekslibrisów z całego świata na wystawie XXVII Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoWystawa Kamienie Milowe 60-lecieNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna online

Zamek w Sztumie

Zamek w SZTUMIE

Zamek w Sztumie

Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku
ul. Galla Anonima 16
82-400 Sztum

 

kierownik Zamku w Sztumie

Aleksander Masłowski

Tel. 668 158 447

e-mail: a.maslowski[at]zamek.malbork.pl

 

Informacja:

Tel. 727 633 533  

 

Godziny otwarcia:

9.00-17.00

(ostatnie wejście o godz. 16.00)

 

Ceny biletów:

normalny - 10,00 PLN

ulgowy - 7,00 PLN

                                   

 

             

 

 

               TYMCZASOWY REGULAMIN ZWIEDZANIA ZAMKU W SZTUMIE

                         ODDZIAŁU MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU

 

Niniejszy regulamin zwiedzania, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady zwiedzania Zamku w Sztumie, mieszczącego się przy ul. Galla Anonima 16, 82-400 Sztum, zwanego dalej „Muzeum”.

  

1.   Od dnia 04.06.2021 r. do odwołania ruch turystyczny będzie odbywał się trasą

       turystyczną prowadzącą przez skrzydło południowe zamku oraz dziedziniec zamkowy.

2.   Poniedziałek jest dniem zamkniętego Muzeum. Dostępny jest tylko dziedziniec.

3.    Wtorek jest dniem bezpłatnego zwiedzania dziedzińca i Muzeum w godz. 9.00-17.00

        (ostatnie wejście o godz. 16.00).

4.   Od środy do niedzieli dostępny jest dziedziniec i Muzeum w godz. 9.00-17.00 (ostatnie

       wejście o godz. 16.00).

       W tych dniach obowiązują bilety wstępu:

   1. bilet normalny – 10,00 zł
   2. bilet ulgowy – 7,00 zł
   3. dzieci do 7 lat -  wstęp bezpłatny

5.  Dostępny jest bilet wstępu „3 Zamki” upoważniający do zwiedzania trzech zamków w

 Malborku, Kwidzynie i Sztumie.

      Bilet „3 Zamki” ważny jest 14 dni i uprawnia do zwiedzania od wtorku do niedzieli

      Zamku w Malborku z przewodnikiem lub audioprzewodnikiem, Zamku w Kwidzynie z

      audioprzewodnikiem oraz Zamku w Sztumie bez audioprzewodnika.

       Muzeum Zamkowe w Malborku dostępne w godz. 9.00-19.00 (ostatnie wejście o godz.

      17.00), Zamek w Kwidzynie dostępny w godz. 9.00-17.00 (ostatnie wejście o godz.

      16.00) , Zamek w Sztumie dostępny w godz. 9.00-17.00 (ostatnie wejście o godz. 16.00)

       Koszt biletu „3 Zamki” wynosi:

       a)    bilet normalny – 80 zł

       b)    bilet ulgowy – 55 zł

 

 6.  Z uwagi na konieczność zachowania bezpieczeństwa sanitarnego wprowadza się

      ograniczenie liczby osób, które jednocześnie mogą przebywać w pomieszczeniach

      Muzeum do 10 osób.

 7.  Obowiązuje zachowanie bezpiecznych, 2- metrowych odstępów pomiędzy  

       zwiedzającymi, we wnętrzach obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa przy użyciu

       maseczek. Obowiązek ten dotyczy zarówno zwiedzających, jak i pracowników obsługi  

       ruchu turystycznego.

  8.  W przypadku zwolnienia z obowiązku zakrywania ust i nosa wymagane będzie    

        okazanie stosownego dokumentu lub zaświadczenia lekarskiego.

  9.  Obowiązkowe jest korzystanie z płynów do dezynfekcji rąk umieszczonych przez

       organizatora przy wejściu do Muzeum.

10.  W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez

        pracowników służb ochrony i pracowników Muzeum.

 11.  Bilety wstępu do nabycia w kasach biletowych oraz online. 

 12.  Dokumenty uprawniające do zakupu biletów zniżkowych prosimy okazywać

        kasjerowi przed zakupem biletów.

 13.  Bilet zakupiony online należy wydrukować lub okazać w formie elektronicznej.

 14.  Na terenach zamkowych obowiązują następujące zakazy:

   1. dotykania eksponatów i elementów dekoracyjnych,
   2. wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i inne zabezpieczenia, siadania na murach, przepychania się, ślizgania się, głośnego zachowania, stwarzania sytuacji zagrożenia dla ludzi i obiektu,
   3. wnoszenia broni palnej,
   4. wnoszenie niebezpiecznych i ostrych przedmiotów,
   5. wnoszenia dużych bagaży oraz plecaków [uwaga: przed wejściem na teren Muzeum, uprawnione do tego służby, mają prawo skontrolować wnoszony przez zwiedzających bagaż,
   6. wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
   7. palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych,
   8. jedzenia i picia, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
   9. zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, 
   10. śmiecenie na terenach zamkowych. 

  15.  Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką

         osoby dorosłej.

   16. Ze względu na ograniczenia architektoniczne o charakterze historycznym, dostęp do      

         niektórych miejsc może być utrudniony dla osób o ograniczonej wydolności                       

         i   sprawności ruchowej oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  17.  Osoby z psem asystującym mają wstęp do Muzeum. Jednak z powodu wąskich

         i krętych korytarzy i schodów przejście całej trasy może być w dużym stopniu   

         utrudnione.

  18.  Z uwagi na nawierzchnię brukową i inne architektoniczne utrudnienia Muzeum  

         należy zwiedzać w odpowiednim, bezpiecznym obuwiu.

   19. Na terenie Muzeum zwiedzający mają prawo wykonania fotografii pamiątkowych

         i filmów amatorskich

   20. Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu w niektóre święta oraz inne dni    

         okołoświąteczne, wyznaczone przez Dyrektora Muzeum zarządzeniem i

         umieszczone na stronie internetowej www.zamek.malbork.pl

   21. W przypadku stwierdzenia zachorowania wśród pracowników Muzeum na Covid-19,

          Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku zastrzega sobie prawo do

           natychmiastowego zamknięcia Muzeum. Osoby, które kupiły bilet wstęp do

           Muzeum w tym terminie otrzymają pełny zwrot kosztów pisząc na adres

           techline@zamek.malbork.pl

 

 

Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Muzeum www.zamek.malbork.pl i w kasach Muzeum.
 2. Zakup biletu do Muzeum stanowi akceptację niniejszego Regulaminu. 
 3. Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu może być powodem poproszenia zwiedzającego przez uprawnione służby o opuszczenie Muzeum.
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie Muzeum www.zamek.malbork.pl oraz w kasie Muzeum. 
 5. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w kasach Muzeum oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zamek.malbork.pl oraz rezerwacja@zamek.malbork.pl
 6. Faktury wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych, które dokonały rezerwacji zwiedzania w systemie online lub dokonały opłaty za wstęp do Muzeum w kasach biletowych. 
 7. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania do odwołania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.