PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Zamek w Sztumie

Zamek w SZTUMIE

Zamek w Sztumie

Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku
ul. Galla Anonima 16
82-400 Sztum

 

kierownik Zamku w Sztumie

Aleksander Masłowski

Tel. 668 158 447

e-mail: a.maslowski[at]zamek.malbork.pl

 

Informacja:

Tel. 727 633 533  

 

Godziny otwarcia:

9.00-16.00

(ostatnie wejście o godz. 15.00)

 

Ceny biletów:

normalny - 10,00 PLN

ulgowy - 7,00 PLN

                                   

 

             

 

 

               TYMCZASOWY REGULAMIN ZWIEDZANIA ZAMKU W SZTUMIE

                         ODDZIAŁU MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU

 
 
Niniejszy regulamin zwiedzania, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady zwiedzania Zamku w Sztumie, mieszczącego się przy ul. Galla Anonima 16, 82-400 Sztum, zwanego dalej „Muzeum”.
   
1.    Ruch turystyczny na Zamku w Sztumie  odbywa się trasą turystyczną prowadzącą
       przez skrzydło południowe zamku oraz dziedziniec zamkowy.
2.   Poniedziałek jest dniem zamkniętego Muzeum. Dostępny jest tylko dziedziniec w godz.
       9.00-16.00.
3.    Wtorek jest dniem bezpłatnego zwiedzania dziedzińca i  Muzeum w godz. 9.00-16.00
        (ostatnie wejście o godz. 15.00).
4.   Od środy do niedzieli dostępny jest dziedziniec i Muzeum w godz. 9.00-16.00 (ostatnie
       wejście o godz. 15.00) .
       W tych dniach obowiązują bilety wstępu:
a)    bilet normalny – 10 zł
b)    bilet ulgowy –  7 zł
c)    wstęp bezpłatny – dzieci do 7 lat
5.  Dostępny jest bilet  wstępu „3 Zamki” upoważniający do zwiedzania trzech zamków w
 Malborku, Kwidzynie i Sztumie.
      Bilet  „3 Zamki” ważny jest 14 dni i uprawnia do zwiedzania od wtorku do niedzieli
      Zamku w Malborku z  przewodnikiem lub audioprzewodnikiem, Zamku w Kwidzynie z
      audioprzewodnikiem  oraz Zamku w Sztumie bez audioprzewodnika i bez przewodnika.
       Muzeum Zamkowe w Malborku dostępne w godz. 9.00 -15.00 (ostatnie wejście o godz.
      13.00), Zamek w Kwidzynie dostępny w godz. 9.00-16.00 (ostatnie wejście o godz.
      15.00) , Zamek w Sztumie dostępny w godz. 9.00-16.00 (ostatnie wejście o godz. 15.00)
       Koszt biletu „ 3 Zamki ” wynosi:
       a)    bilet normalny – 80 zł
       b)    bilet ulgowy – 50 zł

6.  Z uwagi na konieczność zachowania bezpieczeństwa sanitarnego wprowadza się
     ograniczenie liczby osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19, które jednocześnie mogą     przebywać w pomieszczeniach Muzeum do 10 osób.
7.  We wnętrzach  obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa przy użyciu  maseczek.
8.   Obowiązek zasłaniania ust i nosa przy użyciu maseczek dotyczy zarówno zwiedzających,
      Jak i pracowników obsługi   ruchu turystycznego.
9.   W przypadku zwolnienia z obowiązku zakrywania ust i nosa wymagane będzie    
      okazanie stosownego dokumentu lub zaświadczenia lekarskiego.                                            
10. Obowiązkowe jest korzystanie z płynów do dezynfekcji rąk umieszczonych przez
       organizatora przy wejściu do Muzeum.
11. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników  
      służb ochrony i  pracowników Muzeum.
12. Osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 prosimy o zabranie ze sobą kodów QR dla umożliwienia ewentualnej weryfikacji w celu ustalenia liczebności poszczególnych grup zgodnie z Pkt 6.
13. Bilety wstępu do nabycia w kasach biletowych oraz online. Uprzejmie  prosimy o
        dokonywanie transakcji finansowych kartami płatniczym
14.  Dokumenty uprawniające do zakupu biletów zniżkowych prosimy okazywać
        kasjerowi przed zakupem biletów.   
15.  Zakupione bilety podlegają elektronicznej kontroli w bramie wejściowej do Muzeum.
16.  Bilet zakupiony online należy wydrukować lub okazać w formie elektronicznej.             
17.  Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką
         osoby dorosłej.
18.  Ze względu na ograniczenia architektoniczne o charakterze historycznym, dostęp do      
        niektórych miejsc może być utrudniony dla osób o ograniczonej wydolności                       
        i   sprawności ruchowej oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.                        
 19.  Osoby z psem asystującym mają wstęp do Muzeum , ale z powodu wąskich
        i krętych  korytarzy i schodów przejście całej trasy może być w dużym stopniu   
        utrudnione.
 20.  Z uwagi na nawierzchnię brukową i inne architektoniczne utrudnienia Muzeum  
        należy zwiedzać w odpowiednim, bezpiecznym obuwiu.
 21. Na terenie Muzeum zwiedzający mają prawo wykonania fotografii pamiątkowych
         i filmów amatorskich.
 22. Istnieje możliwość wykonania okolicznościowej sesji zdjęciowej w godzinach pracy
          Muzeum. Zezwolenie należy wykupić  w kasie  biletowej w cenie 120 zł.
 23.  Na terenach zamkowych obowiązują następujące zakazy:
a)    dotykania eksponatów i elementów dekoracyjnych,
b)    wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i inne zabezpieczenia, siadania na murach, przepychania się, ślizgania się, głośnego zachowania, stwarzania sytuacji zagrożenia dla ludzi i obiektu,
c)    wnoszenia broni palnej,
d)    wnoszenie niebezpiecznych i ostrych przedmiotów,
e)    wnoszenia dużych bagaży oraz plecaków [uwaga: przed wejściem na teren Muzeum, uprawnione do tego służby, mają prawo skontrolować wnoszony przez zwiedzających bagaż,
f)    wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
g)    palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych,
h)    jedzenia i picia, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
i)    zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,  
               j)   śmiecenie na terenach zamkowych
24.  Straż Zamkowa, na podstawie uprawnień wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia  
        ma prawo do interwencji i wyprowadzenia z miejsca zwiedzania osób
        nieprzestrzegających  zasad zwiedzania Muzeum.
25.  Osobom uprawnionym, o których mowa w art. 10 ust. 3a Ustawy o muzeach przysługuje
        prawo zakupu biletów ulgowych.
26. Osoby uprawnione, o których mowa w art. 10 ust. 3b Ustawy o muzeach są zwolnione z
        ponoszenia opłat za wstęp do Muzeum.
27. Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu w
       niektóre święta oraz inne dni  okołoświąteczne, wyznaczone przez Dyrektora Muzeum
       zarządzeniem i  umieszczone na stronie internetowej www.zamek.malbork.pl
28.  W przypadku stwierdzenia zachorowania wśród pracowników Muzeum na Covid-19,
        Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku zastrzega sobie prawo do   
        natychmiastowego zamknięcia Muzeum. Osoby, które kupiły bilet wstęp do
        Muzeum w tym terminie otrzymają pełny zwrot kosztów pisząc na adres
        techline@zamek.malbork.pl

 

Postanowienia końcowe :

1.    Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Muzeum www.zamek.malbork.pl   
i w kasach  Muzeum.
2.    Zakup biletu do Muzeum stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.  
3.    Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu może być powodem poproszenia  zwiedzającego przez uprawnione służby o opuszczenie Muzeum.
4.    Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie Muzeum www.zamek.malbork.pl  oraz w kasie Muzeum.  
5.    Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi  zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w kasach Muzeum oraz drogą elektroniczną  na adres e-mail: sekretariat@zamek.malbork.pl oraz  rezerwacja@zamek.malbork.pl
6.    Faktury wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów  gospodarczych, które dokonały rezerwacji zwiedzania w systemie online lub dokonały opłaty za wstęp do Muzeum w kasach biletowych.  
7.    Regulamin obowiązuje od dnia  podpisania do odwołania.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.