PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Zbiory / Kolekcja Bursztynu

Zakon krzyżacki od początku swego panowania Prusach był monopolistą w zakresie wydobywania i handlu bursztynem. Przedmioty bursztynowe z całą pewnością stanowiły element wyposażenia różnych pomieszczeń na zamku.

 

W nawiązaniu do wielowiekowej tradycji, po utworzeniu Muzeum Zamkowego w roku 1961, rozpoczęto gromadzenie kolekcji bursztynu. Pozyskiwano i nadal pozyskuje się zarówno okazy naturalne, jak i dzieła sztuki: zabytkowe oraz współczesne. Zbiór przyrodniczy obejmuje ponad 700 okazów o zróżnicowanej wielkości, formach, barwach i stopniu przejrzystości, a wśród nich liczne, zawierające inkluzje zwierzęce i roślinne.
 
Trzon kolekcji stanowią obiekty historyczne prezentujące najwyższy poziom rzemiosła bursztynniczego od czasów neolitu po okres międzywojenny. Najcenniejsze są zabytki nowożytne takie jak: fragment kolii i korale męskie z XVII wieku, opatrzony datą 1687 ołtarz, XVII- i XVIII- wieczne szkatuły i rzeźby autorstwa gdańskich artystów (m.in. Redlina i Mauchera), a także tzw. Kabinet Stanisława Augusta Poniatowskiego czy przedmioty takie jak szachy, fajki etc.
 
Muzeum gromadzi także wyroby współczesne – począwszy od masowych, anonimowych prac z lat 60-tych po biżuterię artystyczną wysoko cenionych projektantów. W kolekcji znajdują się m.in. dzieła grupy Piro, Janusza i Waldemara Góralskich, Marii i Pawła Fietkiewiczów, Wandy i Bogdana Frydrychowiczów, Mariusza Drapikowskiego czy Pauliny Binek.
 
Najcenniejsze dzieła z kolekcji eksponowane są na wystawie Bursztynowe konteksty, Przyziemie Skrzydła Wschodniego Zamku Średniego.
 

Linki:

http://www.amber.com.pl/top/item/1712-oryginal-kopia-kompilacja
http://www.amber.com.pl/zasoby/historia-bursztynu/item/1759-bursztyn-w-panstwie-zakonu-krzyzackiego-w-prusach


Warto przeczytać:

Bursztyn. Magiczny Kamień, 1999
Wielka Księga Bursztynu, 2001

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.