PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecieProjekt Straty kontynuuacja

Bilety / Bilety indywidualne

 

Turysta indywidualny – cennik

 

Trasa historyczna

Zwiedzanie całego zamku - częściowo pokrywa się z Trasą zieloną.

Dostępna jest od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00 (ostatnie wejście o godz. 13.00) oraz w soboty i niedziele w godz. 9.00-16.00 (ostatnie wejście o godz. 14.00)

Zwiedzanie odbywa się obowiązkowo z przewodnikiem lub audioprzewodnikiem. Opłata uwzględniona w cenie biletu wstępu.

 

Bilet normalny – 60,00 zł

Bilet ulgowy – 40,00 zł

Bilet rodzinny (2+2) - 180,00 zł

Bilet rodzinny w ramach Karty Dużej Rodziny:

normalny - 40,00 zł

ulgowy - 25,00 zł

Bilet wydawany na kartę mieszkańca - 15,00 zł

 

W związku z limitem wejść 400 osób /h zalecamy kupno biletów wcześniej!

KUP BILET ONLINE

 

 

Trasa zielona

Zwiedzanie części Przedzamcza, przejazdy bramne, dziedzińce Zamku Średniego i Wysokiego, kaplicę św. Anny, tarasy wraz z ogrodem wielkich mistrzów, fosy i międzymurza.

Dostępna jest w poniedziałki w godz. 9:00-15:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 13.15-16.00 (ostatnie wejście o godz. 15.00) i od soboty do niedzieli w godz. 14.15-16.00 (ostatnie wejście o 15.00)

Zwiedzanie odbywa się obowiązkowo z przewodnikiem lub audioprzewodnikiem. Opłata uwzględniona w cenie biletu.

 

Bilet normalny - 30,00 zł

 

Bilet ulgowy - 20,00 zł

 

Posiadacze karty mieszkańca - 15,00 zł

 

Bilet rodzinny  (2+2) - 90,00 zł

 

Bilet rodzinny w ramach Karty Dużej Rodziny:

 

normalny - 20,00 zł

ulgowy - 15,00 zł

 

WARTO WIEDZIEĆ - istnieje możliwość wykupienia indywidualnie usługi przewodnickiej 250,00 zł

 

KUP BILET ONLINE

 

UWAGA!!!

----------------

Poniedziałek jest dniem bezpłatnego zwiedzania Muzeum Zamkowego w Malborku.  W tym dniu dostępna jest tylko Trasa zielona i obowiązuje opłata za audioprzewodnik w wysokości 10,00 zł.

 

 

 

Regulamin zwiedzania

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.